Visma Skatteprogram

Du är här: Skriven hjälp > Kalkyler > Näringsverksamhet (Firma/HB) > Expansionsfond

Expansionsfond, Handelsbolag

Anskaffningsutgifter m.m.

Du börjar med att ange positiv eller negativ anskaffningsutgift före expansionsfond. Beloppet beräknas på samma sätt som du gör på deklarationsblanketten N3A.

Kapitaltillskott

Insättningar i verksamheten av privata pengar som skett under inkomståret ska i vissa fall tas upp som en avgående post. Det gäller dock enbart tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten. En förutsättning för att en avgående post i så fall ska tas upp, är att tillskottet finns kvar i verksamheten vid räkenskapsårets utgång.

Reglerna innebär att den som under inkomståret först gjort egna insättningar och sedan egna uttag, enbart behöver ta hänsyn till nettot - insättningar minskat med uttag - vilket eventuellt ska tas upp som ett skuldbelopp här. Den som under året t ex först gjort egna insättningar och sedan gjort egna uttag som är minst lika stora, ska aldrig redovisa något belopp här.

Den som däremot börjar med att göra privata uttag ur verksamheten och senare under året gör motsvarande egna insättningar, får räkna med att insättningarna sannolikt räknas som ett sådant tillskott som ska redovisas här. Upprepas detta förfarande år efter år kan man knappast räkna med att insättningarna betraktas som varaktiga och de får därför inte räknas in i kapitalunderlagen.

Notera att kapital som tillskjutits vid starten av en verksamhet aldrig ska tas med här.

Ränteförmånligt lån

Det är inte förbjudet för delägare eller närstående till delägare att låna pengar av handelsbolaget på villkor som är förmånligare än marknadsmässiga villkor. Däremot ska lånebeloppet i så fall tas med som en avgående post vid beräkning av kapitalunderlaget.

Övergångsposten

Om skulderna översteg tillgångarna vid deklarationen för inkomståret 1994 beräknades skillnaden som en övergångspost. Det beloppet räknas alltid som en tillgång i underlaget för räntefördelning. Beloppet kan dock ha räknats om vid deklarationen för år 1998. Värdet finns vid punkt 37 på förra årets N3A-blankett.

Ökat underlag av övriga skäl

Här skriver man in det belopp som vid deklaration på N3A-blanketten skrivs in vid punkt 76.

Tidigare avsatt expansionsfond

Skriv in eventuell expansionsfond som finns avsatt sedan tidigare deklarationer.

Högsta möjliga ökning/minskning som måste göras

Vid raden Högsta möjliga ökning visar programmet den högsta ökning av expansionsfond som kan göras i år. Programmet tar då hänsyn till att en ökning av expansionsfond aldrig får leda till att inkomsten blir lägre än noll kr.

Om tidigare avsättningar till expansionsfond skett och nettotillgångarna minskat sedan dess, visar programmet på nästa rad vilken minskning av expansionsfond som måste göras i år. Samma belopp föreslås också på raden längst ned i dialogrutan.

Årets önskade ökning

Programmet föreslår maximal avsättning till expansionsfond med hänsyn till de uppgifter du lämnat. Det sker genom att valet Maximalt är markerat på denna rad.

När Maximalt är markerat omräknas avsättningen automatiskt av programmet om du ändrar inkomster  etc ute i huvuddialogen.

Om avsättning till expansionsfond inte ska göras eller ska ske med högst ett fast belopp markerar du valet Belopp och skriver in ett belopp i fältet till höger. Ska ingen avsättning göras skriver du in noll som belopp i fältet.

När du valt alternativet Belopp beräknar programmet avsättningen till högst inskrivet belopp, men aldrig till högre belopp, än vad som är tillåtet med hänsyn till inmatade inkomster och övriga uppgifter som du lämnar.

Årets ökning av expansionsfond

Här visas hur stor ökning av expansionsfond som programmet beräknat beroende på vilket val du markerat av Maximalt/Belopp och övriga uppgifter som du lämnat.

Minskning av expansionsfond

Hör kan programmet föreslå belopp i de fall då expansionsfond måste minskas. Programmet följer Skatteverkets anvisningar för hur stor del av tidigare avsatt expansionsfond som måste återföras då underlaget för expansionsfond är negativt. Du kan själv skriva in ett annat belopp.

Supportforum

Ta del av hur 20 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...