Visma Skatteprogram

Du är här: Skriven hjälp > Kalkyler > Näringsverksamhet (Firma/HB) > Räntefördelning

Räntefördelning i handelsbolag

Vid beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning i handelsbolag summeras följande poster:

Justerad anskaffningsutgift vid årets början

Ange positiv eller negativ justerad anskaffningsutgift vid årets början. Värdet finns vid kod 883 eller 884 på förra årets N3A-blankett.

Kapitaltillskott

Insättningar i verksamheten av privata pengar som skett under året före inkomståret ska i vissa fall tas upp som en avgående post. Det gäller dock enbart tillskott som gjorts i annat syfte än att varaktigt öka kapitalet i verksamheten. En förutsättning för att en avgående post i så fall ska tas upp, är att tillskottet finns kvar i verksamheten vid räkenskapsårets utgång.

Reglerna innebär att den som under året före inkomståret först gjort egna insättningar och sedan egna uttag, enbart behöver ta hänsyn till nettot - insättningar minskat med uttag - vilket eventuellt ska tas upp som ett skuldbelopp här. Den som under året t ex först gjort egna insättningar och sedan gjort egna uttag som är minst lika stora, ska aldrig redovisa något belopp här.

Den som däremot börjar med att göra privata uttag ur verksamheten och senare under året gör motsvarande egna insättningar, får räkna med att insättningarna sannolikt räknas som ett sådant tillskott som ska redovisas här. Upprepas detta förfarande år efter år kan man knappast räkna med att insättningarna betraktas som varaktiga och de får därför inte räknas in i kapitalunderlagen.

Notera att kapital som tillskjutits vid starten av en verksamhet aldrig ska tas med här.

Ränteförmånligt lån

Det är inte förbjudet för delägare eller närstående till delägare att låna pengar av handelsbolaget på villkor som är förmånligare än marknadsmässiga villkor. Däremot ska lånebeloppet i så fall tas med som en avgående post vid beräkning av kapitalunderlaget.

Övergångsposten

Om skulderna översteg tillgångarna vid deklarationen för inkomståret 1994 beräknades skillnaden som en övergångspost. Det beloppet räknas alltid som en tillgång i underlaget för räntefördelning. Beloppet kan dock ha räknats om vid deklarationen för år 1998. Värdet finns vid kod 792 på förra årets N3A-blankett.

Sparat fördelningsbelopp

Positivt fördelningsbelopp som inte utnyttjades för räntefördelning i förra årets deklaration angavs vid kod 867 på förra årets N3A-blankett. Beloppet ökar kapitalunderlaget för årets nya räntefördelning.

Kapitalunderlag i övrig näringsverksamhet

När en person bedriver näringsverksamhet i flera verksamheter (flera handelsbolag och/eller även enskild firma) ska kapitalunderlagen för samtliga verksamheter slås samman vid beräkningen av kapitalunderlag för räntefördelning.

Här har du möjlighet att mata in kapitalunderlag från övriga verksamheter. Med Föreslå-knappen överförs ett kapitalunderlag som i kalkylen beräknats för enskild firma.

Kapitalunderlag

Här visar programmet årets kapitalunderlag för räntefördelning.

Om skulderna är större än tillgångar i näringsverksamheten vid inkomstårets ingång är kapitalunderlaget negativt och det kan bli fråga om negativ räntefördelning. Om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr måste negativ räntefördelning ske. Programmet tar hänsyn till beloppsgränsen.

Om tillgångarna överstiger skulderna finns ett positivt kapitalunderlag. Om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr, ska ett positivt fördelningsbelopp beräknas, vilket programmet tar hänsyn till.

Negativ räntefördelning

När ett negativt kapitalunderlag överstiger 50 000 kr multipliceras kapitalunderlaget med ett procenttal. Talet motsvaras av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus en procentenhet. Resultatet blir ett negativt fördelningsbelopp.

Uppe till höger visas det negativa fördelningsbelopp som beräknats. Om det finns ett sparat positivt fördelningsbelopp från tidigare år avräknas det sparade beloppet i första hand från årets beräknade negativa fördelningsbelopp. Om det gamla sparade positiva fördelningsbeloppet är större än årets negativa fördelningsbelopp, återstår fortfarande en del av det tidigare positiva fördelningsbeloppet. Om det fortfarande finns kvar ett negativt fördelningsbelopp, ökar beloppet årets resultat av verksamheten.

Samma skatt och egenavgifter som på övrig näringsinkomst betalas på den del av näringsinkomsten som motsvaras av det negativa fördelningsbeloppet, men samtidigt ges ett avdrag på skatten med 30 procent av fördelningsbeloppet.

Positiv räntefördelning

När ett positivt kapitalunderlag överstiger 50 000 kr multipliceras kapitalunderlaget med ett procenttal. Talet motsvaras av statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret plus fem procentenheter.

Resultatet blir ett positivt fördelningsbelopp som visas på raden för positivt räntefördelning uppe till höger i dialogrutan.

Ett positivt räntefördelningsbelopp kan användas för att minska inkomsten av näringsverksamhet, som beräknats före räntefördelningen. Samtidigt beräknas kapitalskatt med 30 procent på utnyttjat fördelningsbelopp. Det betalas alltså bara kapitalskatt på den del av näringsinkomsten som motsvaras av ett positivt fördelningsbelopp.

Ange positiva fördelningsbelopp som sparats tidigare år

Positiv räntefördelning är frivillig. Det är möjligt att spara delar av eller hela det positiva fördelningsbeloppet till ett kommande år. Den som har ett sparat positivt fördelningsbelopp från förra årets deklaration, ska skriva in det sparade beloppet i detta fält.

Belopp kan ha överförts hit vid import från N-blanketter.

Totalt fördelningsbelopp

Här visar programmet det totala positiva fördelningsbelopp som beräknats.

Maximalt fördelningsbelopp

Här visar programmet vilket belopp som maximalt kan utnyttjas för positiv räntefördelning detta år med hänsyn till de inkomster och avdrag som du matat in tidigare. Man får nämligen inte göra positiv räntefördelning med en större del av det totala positiva fördelningsbeloppet, än att den skattepliktiga nettoinkomsten efter positiv räntefördelning blir lägst 0 kr.

Resterande del av ett totalt positivt fördelningsbelopp måste sparas till kommande år.

Fördelningsbelopp som ska utnyttjas i år

Ett positivt fördelningsbelopp ger störst skattelindring om det kan användas för att minska en sådan del av nettoinkomsten, som man annars skulle få betala den höga marginalskatten på. För den som har en total inkomst som man bara betalar den lägre marginalskatten på, kan det ofta vara fördelaktigt att spara ett positivt fördelningsbelopp till kommande år.

Här anger du hur stort belopp som ska utnyttjas för positiv räntefördelning detta år. Om du senare vill ändra det avdrag för positiv räntefördelning helst ska utnyttjas, måste du själv ange ett nytt belopp i detta fält.

Du kan dock redan nu skriva in såväl ett högre som ett lägre belopp än det maximala fördelningsbeloppet, men inte högre belopp än det totala fördelningsbeloppet.

I fältet för positiv räntefördelning ute i näringsdialogen anger programmet aldrig ett större belopp än det maximala fördelningsbeloppet - oavsett vilket belopp du anger här. Men om du senare ändrar inkomster eller avdrag som finns före positiv räntefördelning, kan det däremot leda till en ändring av det maximala fördelningsbelopp som finns rätt att utnyttja.

Om det maximala fördelningsbeloppet då minskar, sänks beloppet för positiv räntefördelning som visas i näringsdialogen. Det görs automatiskt av programmet.

En ändring av inkomster eller avdrag kan också innebära att det maximala fördelningsbeloppet ökas, vilket kan leda till att programmet automatiskt ökar det positiva fördelningsbelopp som visas i näringsdialogens huvudbild. Det sker om du tidigare har angett att ett positivt fördelningsbelopp helst ska utnyttjas, som då var högre än det gamla maximala fördelningsbeloppet.

Negativt fördelningsbelopp detta år

Här visar programmet vilket negativt fördelningsbelopp som kommer att anges i näringsdialogens huvudbild och öka inkomsten.

Positivt fördelningsbelopp detta år

Här visar programmet vilket positivt fördelningsbelopp som kommer att utnyttjas, om bara inkomsten av näringsverksamhet är stor nog.

Fördelningsbelopp som sparas

Här visar programmet vilket positivt fördelningsbelopp som minst kommer att sparas till nästa år.

Det kan ju hända att det positiva fördelningsbelopp du angett ska utnyttjas, inte kan utnyttjas fullt ut därför att inkomsten är för låg. I så fall blir det sparade fördelningsbeloppet större än vad som anges här.

Resultat efter räntefördelning

Programmet visar resultatet av verksamheten efter räntefördelning.

Supportforum

Ta del av hur 20 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...