Verksamheten

Förutom en allmän beskrivning av verksamheten ska särskilda upplysningar lämnas om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. Dessutom ska händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret redovisas. Detta görs under Årsredovisning - Förvaltningsberättelse, fliken Verksamheten.

Relaterade avsnitt

Förvaltningsberättelse
Flerårsöversikt
Förändring av eget kapital
Resultatdisposition
Årsredovisning

Bolagsverket - Förvaltningsberättelse

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.