Förändring av eget kapital

Här anges de förändringar som skett av det egna kapitalet under året, till exempel genom nyemission av aktier eller genom upplösning av uppskrivningsfond, t.ex. avskrivning/nedskrivning eller försäljning/utrangering.

Om du markerar Utökad får du extra fält där du kan ange mer information om emissioner och koncernbidrag.

Värdet på raden Balanseras i ny räkning i kolumnen Årets resultat flyttas automatiskt till kolumnen Balanserat resultat på samma rad.

Värdet Balanseras i ny räkning räknas ut på följande sätt:

Årets resultat fg år
+/- utdelning
+/- Återbetalning av aktieägartillskott
+/- Förändring av reservfond
+/- Fondemission

Läs mer vad som gäller för övergång i BFN:s skrivelse BFNAR2008:1 under Särskilda regler första gången årsredovisning upprättas enligt detta allmänna råd.

Relaterade avsnitt

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Flerårsöversikt
Resultatdisposition

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.