Gör inventering

Detta avsnitt beskriver hur du gör inventering i programmet.

Tänk på att du aldrig ska använda inventering för att leverera in nya artiklar i lagret.

Inventerar du in artiklar, som inte funnits i lager sen tidigare, plockas kalkylpriset som lagervärde. Ändrar du sedan kalkylpriset ändras lagervärdet på dina artiklar på lagervärdeslistan. Bokföringen påverkas inte och du får en differens mellan lagervärdeslistan och bokföringen.

För att du ska få rätt inpris på de artiklar som inte funnits i lager väljer du istället Artiklar/Lager - Manuella inleveranser. Det är viktigt att du här anger det inpris som ska gälla för artiklarna så att du får ett korrekt lagervärde.

Gör så här för att inventera:

 1. Välj Artiklar/Lager - Inventering.
 2. Skriv ut inventeringsunderlag under Skriv ut - Inventeringsunderlag.
 3. Säkerhetskopiera företaget innan du går vidare genom att välja Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag.
 4. Gör en registervård genom att välja Arkiv - Registervård/Rensning - Registervård, markera Kontrollera företagets databas och klicka på Utför. Se till att endast Artiklar är markerat innan du klickar på Starta kontroll.
 5. Gör den fysiska inventeringen av ditt lager.
 6. När du har gjort den fysiska inventeringen väljer du Artiklar/Lager - Inventering.
 7. Registrera det inventerade antalet för varje artikel i kolumnen Inv antal. Har du noll antal av en artikel skriver du 0 i kolumnen Inv antal. Kolumnen Invdatum visar automatiskt dagens datum, men du ska ange det datum då den fysiska inventeringen gjordes.

Det är väldigt viktigt att du anger rätt datum, då detta ligger till grund för vilket datum som artikeltransaktionen får. Differenser räknas automatiskt ut och visas i kolumnen Diff.

 1. Skriv ut inventeringsjournalen under Skriv ut - Inventeringsjournal när du har registrerat klart. Kontrollera att du har angett rätt inventeringsdatum i kolumnen Invdatum under Inventering innan du skriver ut och godkänner journalen.

Inventeringsjournalen påverkar endast antalet som finns för artikeln. Innan du skriver ut och godkänner inventeringsjournalen har inte antalet i artikelregistret påverkats, utan det görs först när inventeringsjournalen är godkänd. Tänk på att inventeringsjournalen inte sparas någonstans i programmet och att den inte påverkar bokföringen.

 1. Skriv ut lagerförändringsjournalen för att uppdatera lagervärdet. Det gör du under Utskrifter - Journaler - Lagerförändringsjournal.

Den automatiska överföringen till bokföringen görs inte om du har markerat Bokför journaler och momsrapporter manuellt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter. Då måste du registrera bokföringsunderlaget manuellt.

Du kan välja att skriva ut dina journaler detaljerat. Det innebär att du får över journalerna rad för rad till bokföringen. Du kan även skriva ut journalen summerad per konto. Förhandsgranska resultatet innan journalen godkänns. När du godkänt din lagerförändringsjournal hittar du den under Bokföring - Gamla journaler.

För att det inventerade antalet ska komma med på lagerförändringsjournalen krävs det att datumet i kolumnen Invdatum under Inventering är detsamma eller tidigare som det T o m datum du anger vid utskriften av lagerförändringsjournalen samt att inventeringsjournalen är utskriven och godkänd.

Om du har gjort andra artikeltransaktioner som inte är journalförda och som har ett transaktionsdatum tidigare än till och med datumet som du anger, kommer även de transaktionerna med på lagerförändringsjournalen.

 1. Efter din inventering är klar och du skrivit ut och godkänt lagerförändringsjournalen rekommenderar vi att du skriver ut en Lagervärdeslista. Det gör du under Utskrifter - Lager.
 2. Kontrollera om det finns någon artikel på utskriften som har en stjärna bakom beloppet i kolumnen Lagervärde. Finns det artiklar som har stjärna behöver du åtgärda dem då lagervärdet har baserats på kalkylpriset. Ändras kalkylpriset kommer lagervärdet att ändras för de artiklarna.
 • Gör manuell utleverans av allt som finns i lager på artikeln.
 • Gör sedan manuell inleverans med rätt inpris och antal.
 • Skriv ut en lagerförändringsjournal på de manuella in- och utleveranserna.
 • Kontrollera att lagervärdet på lagervärdeslistan stämmer med det bokförda lagervärdet. Om det inte stämmer läs mer i avsnittet Rätta felaktigt lager.

Nu är inventeringen klar och du kan börja göra in- och utleveranser igen.

Relaterade avsnitt