Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Ange sluttid för rapport

Ange sluttid för rapport

  1. Välj slutperiod för rapporten.

Förhandsgranskning av kolumnernas tidsomfång och rubriker är inte möjlig vid körning av flera rapporter samtidigt.

  1. Välj om rapporten ska köras för hela företaget, för ofördelat belopp eller endast för en resultatenhet eller ett projekt. Du kan endast välja mellan de resultatenheter eller projekt som fanns med i SIE-filen vid inläsningen.

Detta gäller för de kolumner i rapporten som skapats för hela företaget. Har du vid definitionen av rapporten angett att en kolumn gäller för en viss resultatenhet kommer denna att visas oavsett vilken annan resultatenhet eller vilket annat projekt du väljer när rapporten körs.

  1. Klicka på OK för att köra rapporten.

Tänk på att det är informationen från den inlästa SIE-filen som visas när du kör rapporten, inte dagsläget från redovisningen. Om du vill ha aktuella data måste du exportera en SIE-fil från redovisningsprogrammet, och därefter importera den till Visma Analys.

Nu visas rapporten i resultatfönstret. Om du vill se rapporten över hela bildskärmen kan du välja Maximerad förhandsgranskning i menyn Kommando eller Ctrl - G. För att stänga förhandsgranskningen klickar du på knappen Stäng i fönstret där sökresultatet visas.

Resultatet presenteras som en sida i taget. I knappraden i resultatfönstret som blir aktiv när du kört en rapport, kan du bland annat se hur många sidor som rapporten består av. Klicka på pilarna i fönstret där sökresultatet visas för att bläddra mellan sidorna.

  1. Klicka på listpilen för Zoom-fältet för att förstora eller förminska presentationen av rapporten på bildskärmen.

Om du klickar på knappen Visa inställningar kan du göra ytterligare val för hur diagrammen ska skrivas ut på rapporten.

Här kan du ange skala för diagrammens vänster respektive höger skala. Du börjar med att välja Manuell i listrutan Auto/Man för det diagram vars skala du vill ange. Ange Min- respektiv Max-värde för respektive axel. Är skalans inställning Automatisk justeras skalan automatiskt och du kan inte ange några värden.

Genom att klicka på knappen Rapportinställningar kan du göra ytterligare val av vad som ska skrivas ut i rapporten, se avsnittet Rapportinställningar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...