Visma Analys

Definiera rapportrader

Gör så här för att ange vilket innehåll raden ska ha:

  1. Klicka på den rad du vill arbeta med.

Raden aktiveras nu. Detta markeras med en gröngul ram.

  1. Klicka på bläddraknappen till höger om Referens.

Nu visas dialogrutan Redigera rad nr där du definierar radinnehållet. Dialogrutan växlar utseende beroende på vilken radtyp du väljer.

Nedan beskrivs varje radtyp för sig.

Rutan Teckenvändning använder du om du vill att variabeln ska visas med annat tecken än den gör i programdelen Balans- & resultaträkning. Läs mer i avsnittet Teckenvändning.

Du hämtar en variabel genom att klicka på listpilen till höger om rutan Variabelnamn. Då visas dialogrutan Välj variabel.

Här visas alla de variabler som finns definierade under programdelen Balans- och resultaträkning, se Balans- och resultaträkning. Du expanderar trädet genom att klicka på plustecknet till vänster om den mapp du vill öppna. Expandera trädet till dess att du hittar den variabel du vill använda. Markera variabeln och klicka på OK.

Variabelns namn klistras in i rutan Variabelnamn. Kan du variabelnamnet kan du skriva in det direkt i rutan Variabelnamn, istället för att använda listpilen och bläddra fram det. I rutan Sök kan du också söka efter variabeln.

Nästa steg är att välja teckensnitt för variabeln i listrutan till höger. När du väljer teckensnitt visas ett exempel på teckensnittet i rutan Teckensnitt. Teckensnittens utseende definierar du under Arkiv - Rapportinställningar.

Därefter väljer du i grupprutan Radtext om beteckningen i variabelträdet ska användas i rapporten eller om du vill skriva in en egen beteckning i rutan Egen text.

I listrutan Visa anger du vad som ska skrivas ut. Du kan skriva ut endast variabeln, och får då en rad i rapporten som innehåller summan av de konton eller andra variabeldefinitioner. Du kan också välja att visa de konton variabeln består av. Du får då en summering av dina konton i variabelträdet. En rad i rapportdefinitionen kan i den slutliga rapporten motsvaras av flera. I rapportdefinitionen kan du se vilken radtyp som du valt för variabeln:

image\Rapp021b.jpg

Om du vill göra en procentuell jämförelse mellan aktuell rad och någon annan rad i rapporten använder du listrutan Jämförelserad. Du kanske vill göra en kolumn där du visar procentuella fördelningen av alla kostnader.

Du kan endast jämföra rader som finns definierade i rapporten.

När du klickar på listpilen vid jämförelserad visas dialogrutan Välj rapportrad.

I denna dialogruta visas de rader som finns definierade i rapporten. På varje rad du vill jämföra mot ett visst värde, väljer du den rad som innehåller detta värde som jämförelserad och klickar på OK. För att du ska få något resultat måste du också lägga till en kolumn med typen Jämför rader, se Definiera rapportkolumn.

Relaterade avsnitt

Rapportdefinition
Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten
Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...