Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Ekonomisk analys > Budget och prognos

Budget och prognos

Du kommer till Utfall och budget så här:

  1. Välj Arbeta med - Ekonomisk analys - Utfall & budget eller Arbeta med - Ekonomisk analys och klicka på ikonen Utfall & budget.

Arbetsbilden är uppdelad i tre delar. I fältet Arbeta med väljer du vad du vill arbeta med. I fältet Räkenskapsår ser du vilka räkenskapsår som finns upplagda. Du ser också för vilka år som det finns utfall inläst, eller sparade budgetar, prognoser eller simuleringar. Den budget, prognos eller simulering som är markerad med ett F är den som är fastställd och som kommer att användas vid jämförelser mot verkligt utfall i övriga delar och i rapporter.

Budget

I budgeten lägger du in de intäkter, kostnader, in- och utbetalningar som du förväntar dig under räkenskapsåret. I prognosen använder du dig av både budget och utfall. I programmet kan du också skapa simuleringar, t ex en drömbudget, för att se hur en stor order, investering eller ett lån skulle påverka företagets ekonomi och lönsamhet. Budgeten registreras i en matris där du ser alla konton. Arbetar du med internfördelningar, t ex projekt eller resultatenheter, kan du även budgetera på dessa. Ändrar du något i budgeten ser du direkt hur det påverkar det budgeterade resultatet och likviditeten för hela företaget. Du ser också om du måste ändra på något för att t ex resultatet ska bli bättre. Du kan ändra och justera tills du är nöjd med budgeten. I Visma Analys har du möjlighet att lägga in flera olika budgetar, med t ex olika investeringsalternativ, för att se hur resultat och likviditet förändras. Du kan sedan välja vilken av budgetarna som ska användas i rapporter och jämförelsekolumner genom att fastställa den valda budgeten.

Du kan registrera budgeten i programmet för helår eller per månad. Om du registrerar den per helår fördelas den automatisk jämnt över månaderna. Om du vill ha en annan fördelning använder du budgetnycklar. Du kan använda olika budgetnycklar på olika konton t ex säsongsvariation på försäljning och materialkostnad och en jämn fördelning på hyra.

Du kan förenkla arbetet med budgeten genom att hämta IB och saldon på resultatkonton från utfall, föregående år eller från en annan budget eller simulering. Därefter kan du ändra budgeten för det nya året. Du har också möjlighet att göra upp- eller nedräkningar i budgeten. Likviditetsbudgeten beräknas automatiskt av programmet.

Prognos

Med hjälp av prognosen kan du ta hänsyn till vad som redan har hänt under året och få fram det förväntade årsresultatet. Månader som innehåller inläst utfall kan inte ändras i prognosen, men för beräknade månader kan omräkningar och ändringar göras på samma sätt som för budgeten.

I Visma Analys kan du få fram en rättvisande balans- och likviditetsbudget, eftersom programmet tar hänsyn till när transaktionerna sker. Programmet använder motbokningsregler som kopplas till resultatkonton, för att tala om hur de siffror som matas in i resultatbudgeten ska fördelas till balanskontona. På balanskontona finns dessutom regler för hur och när likviditeten ska påverkas av balanskontonas saldon.

Genom att skapa poster för de bankkonton, checkkrediter och lån du har, kan programmet automatiskt räkna ut inkomst- och utgiftsräntor och ta hänsyn till dessa i likviditetsbudgeten. Du kan dessutom skapa poster för övriga händelser som inte sker så ofta, t ex köp av fastigheter, inventarier, nyemission eller aktieägartillskott.

Se även

Resultatbudget
Balansbudget
Likviditetsbudget
Fastställa budget, prognos och simulering
Importera SIE-fil - Ekonomisk analys
Arbetsgång Budget och Simulering
Arbetsgång Prognos
Information om räkenskapsår/utfall
Information om utfall
Koppla okopplade konton
Skapa ny budget eller simulering
Skapa ny prognos
Arbetsbilden budget, prognos och simulering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...