Visma Analys, version 5.21

Skapa nytt räkenskapsår

Då du importerar ett utfall för ett räkenskapsår som ännu inte finns upplagt läggs räkenskapsåret upp automatiskt med det räkenskapsår och den kontoplan SIE-filen innehåller.

Gör så här för att skapa ett nytt räkenskapsår:

Dialogen Nytt räkenskapsår visas.

Du kan antingen skriva in datum eller klicka på listpilen till höger om datumet för att visa en kalender.

I kalendern kan du bläddra fram rätt datum. Du bläddrar mellan månaderna genom att klicka på pilknapparna vid sidan om månadens namn. Bläddra fram rätt månad och markera dag genom att klicka på datumet. Dagens datum visas längst ner.

Obs!
Den kontoplan som lästs in för räkenskapsåret styr vilken kontoplan som kommer att användas i budgeten, prognosen eller simuleringen. Läser du in ett utfall för räkenskapsåret med en ny kontoplan skiftas kontoplan även för budget, prognos eller simulering.

Programmet skapar nu ett nytt räkenskapsår med samma kontoplan och internfördelning som det år du valde att hämta uppgifter från, t ex föregående års utfall. Du kan nu skapa budget, prognos, simuleringar eller läsa in utfall.

Obs!
Vill du använda en helt ny kontoplan eller komplettera din befintliga kontoplan med nya konton, justerar du kontoplanen i redovisningsprogrammet. Exportera sedan räkenskapsåret till en SIE-fil. Läs in SIE-filen i Visma Analys.