Fältreferenser/formler

Du kan med hjälp av fältreferenser/formler plocka in utgående saldon från konton avseende aktuellt eller föregående år, antingen från baskontoplanen eller från din egen kontoplan. Vi rekommenderar att du väljer saldo från baskonton.  

Du kan också skriva in fältreferensen manuellt. Fältreferensen för antal anställda skriver du #antal anst# och för antal anställda föregående år #antal anst fg år#.

Observera att fältreferenserna måste inledas och avslutas med stakettecken (#).

Fältreferenser för konton

Om du vill plocka in fältreferenser som avser kontosaldon, aktuellt eller föregående bokföringsår finns det regler för hur det ska göras. Här följer några exempel.

Hämta grunduppgifter

Vissa uppgifter som ska in i årsredovisningshandlingarna kan hämtas från andra ställen i bokslutsprogrammet eller från Visma Byråstöd. Det kan t ex vara företagsuppgifter och uppgifter om antal anställda.

Du kan hämta alla värden som finns i Grunduppgifter årsredovisning via dialogrutan Hämta grunduppgifter.

Gör följande för att hämta grunduppgifter till årsredovisningen:

  1. Ställ markören där du vill placera uppgiften.
  2. Högerklicka och välj Hämta grunduppgifter.

Dialogrutan Hämta grunduppgifter visas där du ser en lista över överföringsbara uppgifter med dess värde.

  1. Markera den uppgift som du vill överföra och klicka på Överför.

Vid överföring av belopp till ett textfält, klicka på knappen Överför som belopp.

Spåra konto

I dialogen Spåra konto kan du se vilka av dina konton som ingår i beräkningen som baseras på baskonton.

Beräkningsrad

Här anger du baskontointervall som ska beräknas. När du ändrar i beräkningsraden här växer presentationen av intervallet fram i dialogrutan.

Visningsfält

Här visas de olika baskontointervallen, vilka egenskaper kontointervallet har och vilka av företagets konton med saldo som är kopplade till respektive baskonto.

Plus och minus i årsredovisningshandlingarna

Visma Bokslut använder logiska tecken för belopp som hämtats ur bokföringen. Detta innebär att alla debetbokningar ses utan tecken och alla kreditbokningar ses som negativa, d v s med minustecken (-).

Följande principer tillämpas i årsredovisningshandlingarna:

Debetsaldo Kreditsaldo

Kontoklass 1 Plus (+) Minus (-)

Kontoklass 2 Minus (-) Plus (+)

Kontoklass 3-8 Plus (+) Plus (+)

För att det klart ska framgå i löpande text om du har ett positivt eller negativt räntenetto bör du byta tecken för räntekostnader:

  • Minustecken (-) framför kontoreferensen anger att du vill byta tecken för det bokförda saldot.

#B-8400# anger att saldot för alla konton som är kopplade till BAS-konto 8400 byter tecken, d v s om beloppet är ett debetsaldo ses detta som negativt med minustecken.

  • Utropstecken (!) framför kontoreferensen anger att du vill behålla tecknet för det bokförda saldo.

#K!3051# anger att intäktskontot 3051 behåller det tecken som saldot är bokat i, d v s att om det är ett kreditsaldo ses det som negativt med minustecken.

Sammanfattning

Minus (-) framför kontoreferensen anger att du vill byta tecken för det bokförda saldot.

Utropstecken (!) framför kontoreferensen anger att du vill behålla det tecken som saldot är bokat i.

Sökord: Fältkod