Förvaltningsberättelse

Förutom en allmän beskrivning av verksamheten ska särskilda upplysningar lämnas om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. Dessutom ska händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut redovisas. Uppgift om större ägare och väsentliga ägarförändringar kvarstår enl BFN U96:6 som önskvärda uppgifter, medan däremot uppgifter om koncerntillhörighet måste anges i not i det fall företaget ifråga utgör dotterföretag.

Allmänt om verksamheten

ÅRL 6 kap 1§ Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, resultat och ställning". I författningskommentarer framgår det att med en rättvisande översikt torde man intolka målet att förvaltningsberättelsen så långt som möjligt, ska återspegla det enskilda företagets verkliga förhållande och ge en så allsidig bild som möjligt. BFN U 96:7 skriver att översikten bör omfatta en längre period. Under detta avsnitt kan man om så önskas lämna en ekonomisk information i form av nyckeltal. Förutom en allmän beskrivning av verksamheten ska särskilda upplysningar lämnas om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av företagets ställning och resultat. Dessutom ska händelser av väsentlig betydelse för företaget som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut redovisas. Uppgift om större ägare och väsentliga ägarförändringar kvarstår enl BFN U96:6 som önskvärda uppgifter, medan däremot uppgifter om koncerntillhörighet måste anges i not i det fall företaget ifråga utgör dotterföretag.

Ekonomisk översikt

Översikten bör utformas så att utvecklingen i företaget över en längre period än det gångna räkenskapsåret framgår. Enligt BFN bör utvecklingen visas över fyra-fem år, med anpassning av omfattning och utformning  till företaget historia, storlek och komplexitet.

Byte av redovisningsprincip

Om koncernen/företaget tillämpat nya rekommendationer som fått väsentlig effekt på resultat och ställning bör detta omnämnas även i förvaltningsberättelsen och inte bara i noterna.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Upplysning ska lämnas dels om vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och är baserade på kända förhållanden, t ex planer och avtal. Normalt torde det vara tillräckligt att redogöra för de förväntningar som avser det följande räkenskapsåret. Upplysningskravet innebär inte att resultatprognoser behöver lämnas. Obs! Behöver ej redovisas i mindre företag (50/40/80-företag).

Verksamhet inom forskning och utveckling

Upplysning behöver endast lämnas av de företag som bedriver omfattande forskning och utveckling. Om upplysning ska lämnas bör det ingå en koncentrerad verbal beskrivning av företagets forsknings- och utvecklingspolicy, inriktning och resursinsatser samt uppgifter om forskning och utvecklingsverksamhetens andel av de totala rörelsekostnaderna samt jämförande uppgift från föregående år och om förändringar under året.

Valutaexponering och valutapolicy

RR 8 pkt. 38 : Vid väsentliga valutakursförändringar efter balansdagen ska upplysning lämnas om effekten av dessa.

RR 8 pkt. 39 : Det är önskvärt att information lämnas om företagets valutaexponering valutapolicy.

RR 8 pkt. 39 : Det är önskvärt att information lämnas om företagets valutaexponering valutapolicy.

Enligt RR 8 pkt 40 krävs upplysning om flödessäkringar (kontrakterade/budgeterade flöden). Krav ställs på att informera om a) Åtgärdens art (köpt/sålt valuta, typ av instrument och om säkringen avser kontrakterade eller budgeterat flöde ; b) Omfattningen av flödessäkring i förhållande till förväntade betalningar i resp. valuta ; c) Den kvarvarande tid som utestående flödessäkring avser ; d) Storleken av de latenta vinster och förluster som inte påverkat det redovisade resultatet (d v s den resultateffekt som skulle uppstå om man löste kontrakten på balansdagen) ; e)  De vidtagna säkringsåtgärdernas betydelse för resultatet.

Finansiella instrument

ÅRL 6 kap. 1$ pkt 9.Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat, ska upplysningar lämnas avseende användningen av finansiella instrument. (Upplysningskravet gäller inte i mindre företag)

- dels information om mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning samt tillämpade principer i transasktioner där säkringsredovisning tillämpas

- dels exponering för prisrisker, kreditrisker likviditetsrisker samt kassaflödesrisker

Miljöinformation

ÅRL 6 kap. 1§ : Informationskravet gäller samtliga företag i Sverige som bedriver miljöfarlig verksamhet med tillstånds-eller anmälningsplikt enligt miljöbalken (9 kap. 6§). Endast verksamhet i Sverige omfattas av den obligatoriska upplysningsplikten. och begränsas till de viktigaste tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheterna. Vägledande för utformning och innehåll är Bokföringsnämndens uttalande (BFN U 98:2). Upplysning ska lämnas om att a) företaget bedriver tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet ; b) vad tillstånds- eller anmälningsplikten avser ; c) vad utsläppen i huvudsak avser (utsläpp i luft, vatten, mark, avfall eller buller) ; d) väsentliga tillstånd som behöver förnyas eller revideras under kommande räkenskapsår (skälen ska anges) ; e) verksamheter där tillstånd eller godkänd anmälan ej föreligger ;f) väsentliga förelägganden enligt miljöbalken ; g) företagets beroende av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet (t ex andel av nettoomsättning eller produktion).

Utländska filialer

Uppgift ska lämnas om vilka eventuella filialer företaget har i utlandet, med vilket avses avdelningskontor med självständig förvaltning.

Riktade emissioner m m

Information ska i förekommande fall lämnas om transaktioner enligt aktiebolagslagen (2005:551) 16 kap 10$.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Mindre företag behöver inte beskriva Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer i sin årsredovisning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Det kan t ex handla om osäkerhet kring prisutvecklingen för eller tillgången på en råvara som företaget är beroende av. Ett annat exempel är en valutas utveckling i ett exportland som är av stor betydelse för företaget. Det är viktigt att bedömning görs från fall till fall där man tar hänsyn till hur stor risken eller osäkerheten är för företagets ställning och resultat.

Disposition av bolagets vinst eller förlust

Förslag till dispositioner av företagets eller föreningens vinst eller förlust ska lämnas i förvaltningsberättelsen.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Styrelsens kommentarer bör innefatta kommentarer avseende bl a:

  • Verksamhetens art och omfattning
  • Verksamhetens risker
  • Händelser efter balansdagen som påverkar företagets förmåga att lämna utdelning
  • Verksamhetens konjunkturberoende
  • Vilka redovisningsregler som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen.
  • Storleken på det egna kapitalet i relation till verksamhetens omfattning och risker.
  • Företagets soliditet i jämförelse med andra företag i samma bransch
  • Hur den föreslagna överföringen påverkar företagets förmåga att göra eventuella nödvändiga investeringar.
  • Hur den föreslagna överföringen påverkar likviditeten och den kortsiktiga betalningsförmågan.

I det fall dessa kommentarer införs i årsredovisningen bör man tänka på att dessa  då blir offentliga i samband med inlämnandet av årsredovisningen till Bolagsverket.

Återköp av egna aktier

Upplysning ska lämnas om återköp av Egna aktier. Uppgift ska lämnas om antal egna aktier som förvärvats resp. avyttras under året samt kvarstående innehav vid årets slut. Upplysning ska även lämnas om skälen till förvärv eller överlåtelser som skett under året. Tillsammans med dessa uppgifter ska även anges kvotvärdet, andel av aktiekapitalet samt vederlagets storlek.

Övriga vinstdispositioner

Här kommenteras eventuella vederlagsfria utbetalningar som rättsligt har karaktären av utdelning. Detta kan vara fallet vid vissa former av koncernbidrag och vid köp eller försäljning av tillgångar eller tjänster till priser som avviker från marknadsvärdena.