Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

De redovisningsprinciper som används för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall anges.

Ange även om principerna är förändrade/oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper mm

De redovisningsprinciper som används för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder skall anges.

Ange också om principerna är förändrade/oförändrade jämfört med föregående år.

Definition av nyckeltal

Beskriv den definition som gäller för de nyckeltal som anges i förvaltningsberättelsen.

Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Vinst per aktie: Resultat efter skatt dividerat med antal aktier.

Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av sysselsatt kapital.

Soliditet: (Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar.

Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag

Redovisning av (övriga) intäkter

Enligt BFNAR 2003:3 ska en beskrivning lämnas om de principer som använts för intäktsredovisningen och vilka metoder som använts för att fastställa färdigställandegraden för pågående tjänsteuppdrag.

Enligt RR 22 punkt 83 ska bland annat en beskrivning lämnas om de principer som använts för intäktsredovisningen.

Skatt

Används BFNAR 2001:7 behöver inte tilläggsupplysningar lämnas förutom enligt ÅRL 5:16-17. Uppgifter i $16 uppfylls genom att uppskjuten skatt redovisas i resultaträkning och balansräkning. Särskild skrivning kan erfordras för mindre företag som kan tillämpa BFN på ett sådant sätt att man tar upp del av uppskjuten skatt eller ingen uppskjuten skatt alls.

Jämförelsestörande poster

Exempel på väsentliga transaktioner är nedskrivningar, försäljning av betydande anläggningstillgångar, ändringar i uppskattningar och bedömningar, rättelser av fel och exceptionella kundförluster.

Kurssäkring av kommersiella flöden

Här beskrivs redovisningsprinciperna för säkringstransaktioner avseende framtida valutaflöden. Även budgeterade flöden kan säkras. Beskriv i så fall redovisningsprinciperna

Varulager

Mindre företag (50/40/80-företag) får redovisa sitt varulager enligt punkt 2-7 i BFNAR:2000:3.

Fordringar

Ange eventuell förekomst av gruppvis värdering.

Checkräkningskredit

För att avgöra om checkräkningskrediten ska behandlas som kortfristig eller långfristig ska man beakta syftet med finansieringen.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Om avskrivningstid på mer än 5 år tillämpas på immateriell tillgång skall motiven för detta anges.

Aktiverat arbete för egen räkning

Här kan det vara på sin plats att ange vilka utgifter som avses i resultaträkningen, t ex enbart personal, personal och legoarbete, eller även materialutgifter m m. I balansräkningen aktiveras alla utgiftsslag, personal, material, övriga externa kostnader, vissa räntor etc. I vissa fall bokas de direkt i balansräkningen utan att beröra resultaträkningen. Till "aktiverat arbete" hör även aktiverade utvecklingskostnader. Om FoU är väsentlig bör det framgå hur den behandlas.

Fusion

Kommentar hos juridisk person vid fusion.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Om företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter, ska alla företag oavsett storlek, redovisa aktuell skatt. Uppskjuten skatt ska redovisas av större företag.

I normalfallet påverkas aktuell skatt men det kan finnas situationer då uppskjuten skatt påverkas i stället. Observera om uppskjuten skatteeffekt uppstår behöver mindre företag, enligt BFNs definition, inte redovisa denna BFNAR 2001:1 p 4.2 och p 5.2.6

Ändrade redovisningsprinciper

Om företaget har bytt redovisningsprincip ska man upplysa om ändringen och om motiven för detta. Byter man princip med retroaktiv verkan ska man upplysa om effekten av berörd resultat- och balanspost avseende jämförelseåret. Effekten ska även framgå i noten till eget kapital. Ovanstående framgår av FAR SRS rekommendation Red R1 avsnitt 6.

Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer

Avviker man från vad som följer av allmänna råd, uttalanden eller rekommendationer från normgivande organ, skall man upplysa om detta och om skälen för avvikelsen. Observera att det inte räcker med att hänvisa till kravet på rättvisande bild.

Koncernuppgifter

Om företaget äger andelar i dotterföretag eller intresseföretag ska uppgifter lämnas om detta enligt ÅRL 5§8.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.