Uppdatera till senaste årsredovisningsmallen (endast K2)

Om man sitter i en äldre version (Taxonomi 2017-09-30) av årsredovisningsmallen går denna att uppdatera till den senaste versionen (Taxonomi 2021-10-31) för företag som använder K2.

  1. Välj Arkiv - Uppdatera - Uppdatera till senaste årsredovisningsmallen.

Menyalternativet visas bara om du har en äldre version av årsredovisningen.

Börja med att ta en säkerhetskopia av bokslutet innan du uppdaterar till den nya mallen.

  1. Välj Uppdatera årsredovisningen.

När uppdateringen är klar bör följande dokument stämmas av då vissa fält ha tillkommit eller försvunnit.

  • Förändringar i eget kapital

  • Andelar i koncernföretag

  • Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

  • Ägarintressen i övriga företag

  • Upplysning om moderföretag

Kontrollera även att dina manuellt kopplade noter fortfarande har rätt koppling mot balans- och resultaträkningen.