Verksamheten

Under Årsavslut - Upprätta årsredovisning - Verksamheten anger du de uppgifter som varje företag enligt årsredovisningslagen måste uppge om sin verksamhet.

Ett aktiebolag är även skyldigt att uppge om det är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen.

I fältet Allmänt om verksamheten anger du uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Dessutom ska du kort beskriva vilken verksamhet som företaget faktiskt bedriver och speciella omständigheter som på något sätt berör företaget.

I fältet Väsentliga händelser under räkenskapsåret uppges viktiga händelser för företaget som inträffat under räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Med väsentliga händelser avses:

  • Beslutade viktiga förändringar i verksamheten.
  • För företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat.
  • Den omständighet att företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet.
  • Ett aktiebolag måste också ange om det har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det.

I fältet Egna aktier anger du upplysningar om företagets innehav av egna aktier. Upplysningarna ska enligt årsredovisningslagen innehålla:

  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna.
  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som har förvärvats under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken på den ersättning som har betalats.
  • Antal och kvotvärde för de egna aktier som har överlåtits under räkenskapsåret, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken på den ersättning som har erhållits.
  • Skälen för de förvärv eller överlåtelser av egna aktier som har skett under räkenskapsåret.

Egna aktier får enligt årsredovisningslagen inte tas upp som tillgång, och ett aktiebolag måste enligt årsredovisningslagen uppge om det har förvärvat eller överlåtit egna aktier.

Klarmarkera uppgifterna om verksamheten genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn till vänster.

Återgå till årsredovisningen genom att välja Förhandsgranska nederst till höger.

Relaterade avsnitt