Visma Eget Aktiebolag, version 2017.0

Minskning av aktiekapital och reservfond

Om ett beslut om minskning av det egna bolagets aktiekapital och/eller reservfond har registrerats hos Bolagsverket under 2011 eller 2012, ska uppgifter om minskningen anges i programmets Löpande rutiner på sidan Eget kapital som finns i avsnittet Övriga händelser.

Obs!

Programmet hanterar inte så kallad inlösen, d v s att en minskning av det ursprungliga antalet aktier i bolaget sker samtidigt som aktiekapitalet minskas.

Belopp och datum för registrering

Uppgifterna om årets sammanlagda minskning och datum för registreringen hos Bolagsverket behövs för att programmet ska kunna bokföra minskningen.

En minskning av aktiekapital minskar den bokförda tillgången för aktiekapital samtidigt som bolagets balanserade resultat ökas med samma belopp. På motsvarande sätt bokförs en uppgift som lämnas om en minskning av reservfond.

Belopp som ska utbetalas till aktieägare

En minskning av aktiekapitalet kan ske enbart för att förändra sammansättningen av bolagets egna kapital. Om aktiekapitalet exempelvis minskas från 100 000 kr till 50 000 kr, sjunker också gränsen i kronor räknat för när bolaget gjort så stora förluster att det är skyldigt att gå i likvidation.

Men avsikten kan också vara att till bolagets aktieägare betala ut en del eller hela det belopp som minskats av aktiekapital och/eller reservfond. Om en utbetalning till bolagets aktieägare har beslutats på en bolagsstämma måste du i programmet även ange det totala beloppet som ska utbetalas. Beloppet bokförs då som en minskning av bolagets balanserade resultat och som en ökning av aktieägarnas fordran på bolaget.

Utbetalning av pengar registreras via kassaboken

När en utbetalning av beloppet senare sker ska den registreras i kassaboken med utbetalningstypen Utdelning m m till aktieägare.