Balanslikviditet

Definition: Omsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten m.m. i procent av kortfristiga skulder.

En omsättningstillgång är en tillgång som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Exempel på omsättningstillgångar är kundfordringar, lagerförda artiklar och likvida medel i olika former. Kortfristiga skulder är skulder med kort löptid, mindre än ett år. Exempel på kortfristiga skulder är leverantörsskulder, personalens intjänade semester och checkräkningskredit.

Formel: Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder * 100

Tolkning: Nyckeltalet visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder och förutsätter att varulagret kan säljas och användas till att täcka de kortfristiga skulderna. Normalt bör värdet vara minst 100% för att indikera att omsättningstillgångarna ska täcka de kortfristiga skulderna för att klara betalningsbalansen. Nyckeltalet används normalt endast som en grov indikation på företagets kortfristiga betalningsförmåga.

Supportforum