Soliditet (%)

Definition: Ett mått på hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansierats med hjälp av eget kapital.

Formel: (Justerat eget kapital / totalt kapital) * 100

Justerat eget kapital: Eget kapital + ((1 - skattesatsen) * obeskattade reserver)

Aktuell skattesats: 20,6 %

Tolkning: Nyckeltalet mäter företagets långsiktiga stabilitet och betalningsförmåga, och visar i vilken utsträckning det finansieras via sina ägare. En hög soliditet tyder på att företagets tillgångar till stor del har finansierats med hjälp av eget kapital. Ju lägre soliditet, desto mer skuldsatt är företaget. Resultatet bör jämföras med branschstandard, då denna anger vilken relation mellan eget kapital och totalt kapital som anses vara standard inom den bransch företaget verkar i.

Läs mer om soliditet.

Supportforum