Rörelsemarginal

Definition: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Formel: Rörelseresultat / Nettoomsättning * 100

Tolkning: Nyckeltalet ger ett mått på hur stor prispress företaget tål. Rörelsemarginalen visar hur stor del av varje omsatt krona, efter avdrag för rörelsens kostnader inklusive avskrivningar, som är kvar till att täcka räntor, skatt och ge acceptabel vinst. Räntekostnadernas storlek styr till stor del hur mycket rörelsemarginalen bör vara.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.