Begränsningar i programmet angående fastigheter

För att förenkla programmet finns en rad begränsningar i programmet för hantering av ovanliga situationer kring näringsfastigheter.

Vad är en fastighet?

En fastighet består alltid av mark.

På en fastighet kan det dessutom finnas en eller flera markanläggningar och en eller flera byggnader.

Bara samlade värden för näringsfastighet hanteras

Programmet är konstruerat för att under ett och samma år hantera inköp och innehav av enbart en näringsfastighet.

I programmet bokförs anskaffningsvärden för mark, byggnader respektive markanläggningar var för sig. Det finns dock bara möjlighet att bokföra ett samlat anskaffningsvärde för alla byggnader. Du kan dock bokföra anskaffningen av två olika markanläggningar på samma fastighet.

Bara ett slags avskrivningar beräknas

I programmet hanteras näringsfastighet där den årliga avskrivningen på byggnader ska göras med 2-5 % och den årliga avskrivningen på markanläggningar är 5 - 10 %. Andra procentsatser för avskrivningar kan inte hanteras.

Programmets standardinställning är att avskrivning på byggnader sker med 2 % och avskrivning på markanläggningar med 5 % respektive 10 % per år. Inställningen kan ändras via menyvalet Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar där inställningen sker i ett utfällbart avsnitt längst ned på sidan Grunduppgifter. Läs mer i avsnittet Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter.

Programmet beräknar automatiskt maximala avskrivningar.

Ingen nedskrivning

I programmet hanteras inte nedskrivning av värde på näringsfastigheter.

Delförsäljning hanteras inte

Vid en försäljning av hela den fastighet som bokförts stöder programmet även bokföring av resultatet av försäljningen och avskrivningsunderlaget elimineras då också av programmet.

Det är även möjligt att under på sidan Inkomst/avdrag som inte bokförts i Årsrutiner i programmet ange med vilket belopp det bokförda resultatet av försäljningen ska justeras för att ett skattemässigt resultat av försäljningen ska uppkomma i deklarationen.

Något stöd för beräkning av detta korrigeringsbelopp finns däremot inte.

Delförsäljningar kan inte bokföras i programmet.

Särskild begränsning det år försäljning skett

Det inkomstår som hela fastigheten säljs kan inga inköp av nya fastigheter bokföras i programmet efter försäljningen.

Året efter försäljningen av den gamla fastigheten kan inköp av fastigheter åter bokföras.

Lämnad gåva

Om en fastighet ges bort i gåva ska mottagaren av gåvan överta givarens anskaffningsvärden etc.

En sådan gåva får bokföras som om fastigheten sålts till det bokförda värdet. Det uppstår då vare sig vinst eller förlust vare sig bokföringsmässigt eller skattemässigt och alla avskrivningsunderlag tas bort av programmet.

Begränsningar om flera fastigheter ska kunna bokföras

Programmet kan i princip bara hantera innehav av en enda näringsfastighet. Det är ändå möjligt att i enklare fall bokföra innehav och i bokföring och deklaration beräkna årliga avskrivningar av mer än en fastighet.

Då krävs dock att inga försäljningar av fastighet sker alls efter det att programmet tagits i bruk. Vidare krävs att samtliga bokförda byggnader ska skrivas av med 2-5 procent av anskaffningsvärdet per år och markanläggningar med 5 - 10 procent per år beroende på vilken inställning som är gjord under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar. Inställningen görs i ett utfällbart avsnitt längst ned på sidan Grunduppgifter. Läs mer i avsnittet Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter.

Ett krav är också att uppgifter om samtliga fastigheter kan anges med en klumpsumma per fält på de deklarationsblanketter som ska lämnas till Skatteverket på samma sätt om enbart en fastighet varit bokförd.

Om flera fastigheter bokförts på detta sätt och försäljning av fastighet i denna situation ska kunna hanteras i programmet, måste samtliga fastigheter säljas en och samma dag.

Om inte alla bokförda fastigheter säljs samma dag kan vare sig bokföring eller deklaration av fastighetsförsäljningar göras i programmet.

Begränsning om alternativregeln används i beräkning av kapitalunderlag

Programmet kan bara hantera ett avskrivningsbelopp för byggnad, när denna är anskaffad 1991 eller tidigare och den s k alternativregeln på hjälpblanketten för beräkning av kapitalunderlag för räntefördelning och expansionsfond (f d N6) används vid beräkning av värdet av fastigheten där byggnaden ingår.

I dessa fall kan programmet inte klara av att göra en korrekt deklaration, om man lägger in inköp av en ny fastighet eller för den som gör en om- eller tillbyggnad på den gamla fastigheten.

Relaterade avsnitt

Företagsinställningar, fliken Grunduppgifter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.