Utbetalningstypen Inköp av fastighet m m

Du skapar en ny utbetalningspost genom att välja Löpande rutiner - Kassabok - Ny utbetalning. Läs mer i avsnittet Ny utbetalning - Kassabok.

Om du köper en näringsfastighet, gör om- och tillbyggnad av en fastighet eller lägger ned utgifter på en markanläggning använder du denna utbetalningstyp. Då ska noteras att det finns ett antal begränsningar i programmets förmåga att behandla inköp och innehav av näringsfastighet. Läs mer i avsnittet Begränsningar i programmet angående fastigheter.

Köp av fastighet

När du registrerar köp av en fastighet som innehåller både byggnader och mark kommer programmet att beräkna hur inköpsutgiften ska fördelas, så att ett värde bokförs för byggnader på fastigheten och ett annat värde bokförs för marken. Fördelningen behövs därför att du har rätt till årliga värdeminskningsavdrag (avskrivningar) på byggnaderna, som programmet automatiskt kommer att beräkna varje år. Mark däremot anses enligt skattereglerna aldrig kunna sjunka i värde och får därför inte skrivas av.

Fördelningen mellan byggnadsvärde och markvärde bestäms av den andel som taxeringsvärdet på byggnaderna vid inköpstillfället har i förhållande till hela taxeringsvärdet. Samma andel av det totala inköpspriset för fastigheten anses då falla på inköp av byggnaderna. Du måste därför skriva in uppgifter om taxeringsvärden i programmet, så att beräkningen som behövs sedan kan ske automatiskt. Programmet räknar då som i följande exempel:

En näringsfastighet köps in för 3 milj kr. Totalt taxeringsvärde är 1 milj kr, varav byggnadsvärdet är 600 000 kr, dvs 60 % av det totala taxeringsvärdet. Det bokförda värdet på byggnaderna på fastigheten blir då 60 % av 3 milj, dvs. 1,8 milj. Bokfört markvärde blir 1,2 milj kr.

Ange dag då fastigheten förvärvats

Du måste ange vilken dag som fastigheten har förvärvats, vilket normalt anses vara den dag då en bindande överenskommelse tecknades om köpet, oavsett vilken datum som fastigheten betalas. I regel är datum för förvärvet den dag då köpekontraktet undertecknades.

Årets avskrivningar av byggnaderna på fastigheten beräknas av programmet från den dag då fastigheten förvärvats.

Utgift för markanläggning

Om du haft en utgift för markanläggningar på en fastighet som du äger anger du den totala utgiften. Programmet kommer att beräkna årliga avskrivningar av den totala utgift som angetts. Inställning av avskrivningsprocent sker under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar på fliken Grunduppgifter. Programmets standardinställning är 5 % respektive 10 %.

Till markanläggningar räknas exempelvis vägar, parkeringsplatser, broar, diken etc.

Ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av fastighet

Om du har kostnader för om- och tillbyggnader av en fastighet eller nybyggnad får dessa utgifter inte dras av direkt, utan dras av genom att de läggs till i underlaget för de årliga avskrivningarna.

När du har sådana utgifter väljer du först utbetalningstypen Inköp av fastighet m m. Därefter markerar du knappen vid alternativet Om/till/nybyggnad.

Utgifter för om/till- och nybyggnader kan du ange i obegränsat antal per år. Programmet lägger ihop alla utgifterna per år till en klumpsumma som tas med till kommande års beräkningar av avskrivningar på byggnader som visas i avsnittet Årsrutiner i programmet.

Det finns ett antal utbetalningstyper fördefinierade i programmet. Du kan anpassa listan genom att markera rutan Typ av utbetalning och klicka på Lägg till/ta bort utbetalningstyper. Du når även funktionen under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, fliken Kassabok.

Relaterade avsnitt

Begränsningar i programmet angående fastigheter
Utbetalningstyper
Ny utbetalning - Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.