Inventarier, avskrivningsregler

Programmet kan med full automatik beräkna största möjliga avskrivningar på inventarier enligt reglerna för räkenskapsenlig avskrivning då förenklat årsbokslut används. Restvärdemetoden kan inte användas av programmet.

Inga som helst manuella åtgärder behöver normalt göras i programmet för att årliga avskrivningar ska beräknas med högsta möjliga belopp, annat än att registrera ingångsvärden samt inköp och försäljningar av inventarier i kassaboken.

Reglerna om räkenskapsenlig avskrivning på inventarier vid förenklat årsbokslut innebär att bokförda värden och skattemässiga värden alltid är lika stora. Årets avskrivningar är också lika stora både bokföringsmässigt och skattemässigt.

Reglerna bygger på en förenklad variant av s k räkenskapsenlig avskrivning, som bara används vid förenklat årsbokslut i firma. Reglerna beskrivs närmare nedan. Du kan även läsa om reglerna på bfn.se i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2006:1, punkt 6.37-38.

Du kan ändra avskrivningsmetod i årsbokslutet

Programmets standardinställning är att de årliga avskrivningarna på inventarier i årsbokslutet ska beräknas till högsta möjliga tillåtna belopp, vilket leder till högsta möjliga skattemässiga avdrag. Läs mer i avsnittet Avskrivningar på inventarier m m.

Vilka inventarier ska ingå i underlaget för avskrivningar?

När du använder förenklat årsbokslut får direktavdrag göras vid inköp av inventarier vars kostnad understiger ett halvt av årets prisbasbelopp.

Direktavdrag får även göras för inventarier som har en beräknad användningstid i företaget på högst 3 år oavsett vad de kostar. Med användningstid menas den normala ekonomiska livslängd inventariet kan antas ha i en verksamhet av det slag som företaget bedriver.

Exempelvis anses motorsågar oavsett pris vara direkt avdragsgilla för skogsarbetare genom att användningstiden är högst tre år, men måste - om priset är beloppsgränserna ovan - tas upp på avskrivningsplan i företag som använder sågen vid enstaka tillfällen per år, t ex för att sköta en större tomt på en näringsfastighet.

För inventarier med ett inköpspris på minst ett halvt av årets prisbasbelopp blir det inget direktavdrag om de har en användningstid på mer än tre år. Istället ingår de i underlaget för årliga avskrivningar, dvs kostnader fördelas på flera olika år.

För firmor som inte har rätt till fullt avdrag för ingående moms vid inköp, ska beloppsgränsen ökas med den del av momsen som inte får dras av enligt momslagen. En firma som inte har rätt till momsavdrag alls, kan därför göra direktavdrag under med upp till ovanstående belopp för året plus momsen på 25 procent. Detta tar programmet automatiskt hänsyn till om du för firman i Företagsinställningar har markerat att företaget har försäljning med momssatsen 0 %. Ett annat sätt för den som har verksamhet med blandade momssatser att i programmet få direktavdrag beräknat på inventarier är att sätta användningstiden till max 3 år.

Inventarium helt avskrivet på fem år

Genom utformningen av reglerna för avskrivning på inventarier vid förenklat årsbokslut kommer avskrivningar för ett enskilt inventarium som ingår i avskrivningsunderlaget i normala fall fördelas på högst fem år. Detta gäller även om inventarier ofta har betydligt längre användningstid.

Programmets automatiska avskrivningsfunktioner ser till att varje inköpt inventarium är helt avskrivet inom fem eller i undantagsfall sex räkenskapsår.

Värdering av inventarier sker alltid kollektivt

En skillnad mot gängse räkenskapsenlig avskrivning är att värdering vid förenklat årsbokslut ska ske kollektivt av inventarier som ingår i avskrivningsunderlaget. Det betyder att man t ex vid försäljning av inventarier i sin bokföring av försäljningen inte ska eller får ta hänsyn till redan gjorda avskrivningar på varje enskilt inventarium. Detta sätt att hantera redovisningen av en försäljning av inventarier sköter programmet automatiskt.

Försäljningsinkomster etc minskar bokfört värde

Om ett inventarium säljs ska inkomsten bokföras som en minskning av det sammanlagda bokförda värdet på firmans inventarier med det belopp som erhålls vid försäljning. Ingen hänsyn tas vid bokföring av en försäljning av ett inventarium till inköpspris eller till gjorda avskrivningar på det sålda inventariet. Detta innebär att avskrivning av värdet på inventarier vid en försäljning i regel sker snabbare när man har förenklat årsbokslut jämfört med vanlig bokföring. Får man försäkringsersättning för ett inventarium ska även det registreras i programmet som en försäljning.

Det är först när försäljningar av inventarier under ett räkenskapsår har givit större inkomster än det totala bokförda värdet på firmans inventarier före försäljningen, som en vinst på försäljning av inventarier kommer att tas upp som inkomst i det förenklad årsbokslutet.

Exempel 1

Det bokförda värdet på firmans samtliga inventarier är 40 000 kr och försäljning av ett inventarium som ingår i avskrivningsunderlaget säljs för 29 000 kr. Det bokförda värdet minskar då till 11 000 kr.

Exempel 2

Det bokförda värdet på firmans samtliga inventarier är 45 000 kr och försäljning av ett inventarium som ingår i avskrivningsunderlaget säljs för 49 000 kr. Det bokförda värdet på inventarierna minskar då till 0 kr samtidigt som 4 000 kr tas upp som en intäkt i bokföringen.

Undantag då inventarier köps och säljs samma räkenskapsår

Ett undantag från ovan beskrivna regler gäller dock vid försäljning av inventarium som köpts in samma räkenskapsår som det säljs. I det fallet måste försäljningsinkomsten av ett sådant inventarium jämföras med verkligt inköpspris, så att ett resultat beräknas och tas upp i bokföringen som en vinst eller förlust.

Även denna regel hanterar programmet helt automatiskt förutsatt att du i kassaboken använder typerna Inköp av inventarier respektive Försäljning av inventarier på föreskrivet sätt.

Beräkning av årets avskrivning

Årets avskrivning på inventarier kommer av programmet normalt att beräknas enligt den förenklade varianten av räkenskapsenlig avskrivning som gäller vid förenklat årsbokslut. Den årliga avskrivningen beräknas till det högsta av följande två värden:

  1. 30 procent av bokfört värde av inventarier vid årets slut innan årets avskrivningar skett.
  2. Skillnaden mellan bokfört värde vid årets slut innan avskrivningar skett och summan av: (80 % av inköpspriset på inventarier anskaffade under inkomståret + 60 % av inköpspriset på inventarier anskaffade året före inkomståret + 40 % av inköpspriset på inventarier anskaffade två år före inkomståret + 20 % av inköpspriset på inventarier anskaffade tre år före inkomståret). Enbart inventarier som finns kvar vid årets slut medräknas.

Årets avskrivning kan dock aldrig beräknas som större än det bokförda värdet på inventarier före årets avskrivning.

Om Visma Enskild Firma använts sedan firman startades tas vid ovanstående beräkning även hänsyn till om startåret varit ett förlängt/förkortat räkenskapsår. Ovan nämnda procentsatser kan då vara beräknade med hänsyn till längden på startåret för firman.

Bokfört värde på högst 5 000 kr skrivs av direkt

När det bokförda värdet på samtliga inventarier är högst 5 000 kr före årets avskrivning, får det kvarvarande bokförda värdet alltid skrivas av i sin helhet. Detta görs automatiskt av programmet.

Nedskrivning av inventarier

Nedskrivningar av värdet på tillgångar hanteras normalt inte i programmet.

Behov av nedskrivningar finns när tillgångar i ett företag - t ex inventarier eller fastigheter - minskar i värde i snabbare takt än det sker avskrivningar på värdet i bokföringen.

Nedskrivning av värdet på inventarier görs automatiskt av programmet i ett fall. Det gäller då samtliga av firmans inventarier avyttras/utrangeras utan att det bokförda värdet blir 0 kr. I så fall sker en nedskrivning i samband med årsbokslutet så att bokfört värde blir 0 kr.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.