Rapporter från kassabok

Under Löpande rutiner - Kassabok kan du göra utskrift av många olika rapporter. Utskrifterna kan ske på olika sätt enligt den standard som finns i programmet, d v s du kan välja att enbart förhandsgranska utskriften på datorns skärm eller att göra en vanlig utskrift av rapporterna på en skrivare. Rapporterna kan även sparas som pdf-fil. Du kan också välja att e-posta en rapport, som då placeras som en bifogad fil i pdf-format i ett e-postmeddelande. Du kan göra utskrift av följande rapporter från kassaboken:

Kassa - Bank - Giro (likviditetsrapport)

Rapporten visar alla registrerade händelser i kassaboken samt löpande ställning på Kassa, Bankkonto och Girokonto för en valfri period som du själv väljer. Urvalet av inbetalningar och utbetalningar som ingår i underlaget för rapporten innebär att programmet enbart tar med sådana betalningar som har ett betalningsdatum inom den valda perioden.

Denna rapport bör du använda regelbundet för att kontrollera så att behållningen enligt bokföringen på Kassa, Bankkonto respektive Girokonto stämmer med den verkliga behållningen på banken och i kassalådan. När du i bokföringen registrerat korrekta datum för inbetalningar och utbetalningar ska innehållet i den här rapporten om behållningen på Bankkonto eller Girokonto stämma helt med det kontoutdrag du kan få från banken.

Lämpligast när du ska jämföra ställningen i bokföringen med kontoutdrag från banken, är att du väljer samma period för utskriften av rapporten från bokföringen som gäller för det kontoutdrag som du vill jämföra med.

Rapport för likviditetsplanering

Med likviditetsplanering menas att du måste se till så att det exempelvis finns pengar på ditt Girokonto som räcker för att göra de kommande utbetalningar som du beordrat att banken ska göra framöver. Om du tar för vana att i programmet mata in uppgifter om framtida utbetalningar så du fort bestämt vilken dag en betalning ska ske från dina konton på banken, kan du även använda den här rapporten för din likviditetsplanering.

I det fallet måste du välja att skriva ut rapporten för en lämplig period framåt i tiden, exempelvis för hela det aktuella räkenskapsåret. Då kan du se hur ställningen på Bankkonto och Girokonto förändras framöver beroende på de utbetalningar som du beordrat och som du även registrerat i programmet. Då visar rapporten om behållningen på Bankkonto och Girokonto kommer att räcka för framtida utbetalningar som du ska göra eller om du måste göra nya inbetalningar på kontona, exempelvis genom egna insättningar eller överföringar mellan konton.

Inkomster och utgifter (resultatrapport)

I denna rapport visas vilka inkomster och utgifter som registrerats under en valfri period. Rapporten visar också om firman går med vinst eller förlust under vald period. Du kan välja att skriva ut rapporten för ett helt räkenskapsår eller för en valfri period inom de två räkenskapsår som programmet hanterar.

Urvalet av inbetalningar och utbetalningar som ingår i underlaget för rapporten innebär att programmet enbart tar med sådana betalningar som har ett betalningsdatum inom den valda perioden. På motsvarande sätt tas privata uttag med, bara när de inträffat inom den valda perioden.

Tillgångar och skulder (balansrapport)

Rapporten visar förändringen av firmans tillgångar och skulder under en valfri period och ger även en analys av ditt egna kapital i firman vid den valda periodens utgång. Rapporten innehåller uppgift om behållning för varje typ av i programmet registrerad tillgång och skuld vid periodens ingång och utgång. Den visar också hur stor förändring som skett under perioden. Du kan välja att skriva ut rapporten för ett helt räkenskapsår eller för en valfri period inom de två räkenskapsår som programmet hanterar.

Urvalet av inbetalningar och utbetalningar som ingår i underlaget för rapporten innebär att programmet enbart tar med sådana betalningar som har ett betalningsdatum inom den valda perioden. På motsvarande sätt tas privata uttag med, bara när de inträffat inom den valda perioden.

Läs mer i avsnittet Eget kapital,

Huvudbok (in- och utbetalningar i typordning)

I huvudboken visas samtliga händelser som under valfri period bokförts i programmet för respektive utbetalningstyp, inbetalningstyp etc. Den har alltså samma innehåll som en huvudbok i ett traditionellt bokföringsprogram. Rapporten utgör en komplett förteckning över alla händelser som påverkar alla övriga rapporter om bokföringen i programmet.

Du kan välja att skriva ut rapporten för ett helt räkenskapsår eller för en valfri period inom de två räkenskapsår som programmet hanterar. Du kan även välja att enbart skriva ut uppgifter om registrerade händelser för enbart en viss typ.

Urvalet av inbetalningar och utbetalningar som ingår i underlaget för rapporten innebär att programmet enbart tar med sådana betalningar som har ett betalningsdatum inom den valda perioden. På motsvarande sätt tas privata uttag med, bara när de inträffat inom den valda perioden.

Visa bokföringshändelser för en enskild kassabokspost

Du kan låta programmet visa vad som registrerats i bokföringens huvudbok för en enskild post i programmets kassabok.

När du vill se vilka belopp som bokförts i programmets huvudbok för respektive kassabokspost, då går du tillväga på följande sätt:

Gå till kassabokens Översikt och dubbelklicka på den kassabokspost som du vill studera bokföringshändelserna för.

Välj menyvalet Kommando/Visa bokföringshändelser.

Då visas vad som bokförts i huvudboken när du har registrerat den aktuella posten i kassaboken.

Programmet gör automatiska ombokningar i huvudboken

För att underlätta för användaren gör programmet kontinuerligt ett antal automatiska ombokningar i bokföringen som framgår av programmets huvudbok. Det handlar dels om ombokningar av vissa ingångsvärden från föregående år, exempelvis en ombokning av ingångsvärden för utbetalda förskott föregående år som i bokföringen för det nya året ska behandlas som inkomster.

Det sker dessutom samtliga nödvändiga ombokningar i samband med årsbokslut i programmet. Det innebär i sin tur att programmet helt automatiskt kommer att skapa korrekta ingångsvärden i följande års bokföring, utan att användaren behöver göra några manuella ombokningar.

Läs mer i avsnitten Automatiska ombokningar av ingångsvärden och Automatiska ombokningar i bokföringen vid årets slut.

Kassabokslista

En utskrift av denna rapport för valfri period visar uppgifter om registrerade poster i kassaboken i nummerordning. Utskriften innehåller uppgift om postens nummer, datum för händelsen, text till posten samt vilket av Bankkonto, Girokonto eller Kassa som posten knutits till. Dessutom anges den typ som posten knutits till samt de belopp som registrerats.

Översikt kassabok

Denna rapport ger en utskrift för valfri period som innehåller exakt samma uppgifter som sidan Visa översikt i kassaboken. Läs mer i avsnittet Visa översikt - Kassabok.

Relaterade avsnitt

Rapporter och utskrifter
Eget kapital
Automatiska ombokningar av ingångsvärden
Automatiska ombokningar i bokföringen vid årets slut
Visa översikt - Kassabok

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.