Underskott i firma som får dras av mot inkomst av tjänst

Underskott får rullas vidare till nästa år

Man har normalt sett rätt att spara ett uppkommet underskott i en näringsverksamhet och utnyttja det som avdrag ett senare år mot näringsinkomster. Ett underskott kan även utnyttjas som slutligt avdrag då näringsverksamheten upphör.

Vissa undantag finns, t ex vid förlust på fastighet, då underskott måste utnyttjas som kvittning mot kapitalförlusten.

Avdrag vid nystartad verksamhet

Det är också möjligt att göra ett s k allmänt avdrag mot inkomst av tjänst för underskott i en nystartad aktiv näringsverksamhet. Det får göras med högst 100 000 kr per år under de fem första inkomståren som man driver firman. I den mån ditt underskott under respektive år överstiger 100 000 kr får överskjutande del av det årets nya underskott utnyttjas som avdrag mot tjänst ett kommande år.

Gamla underskott som sparas under något av de första fyra åren får utnyttjas senast det femte året som avdrag mot tjänst.

Om underskott uppstått och sparats i en nystartad passiv verksamhet som senare under femårsperioden övergår till aktiv verksamhet, får det gamla underskottet utnyttjas för avdrag mot inkomst av tjänst det år då verksamheten varit aktiv.

Avdrag vid konstnärlig eller litterär verksamhet

Rätten att göra underskottsavdrag på grund av att verksamheten är en konstnärlig eller litterär aktiv näringsverksamhet får bara utnyttjas det år underskottet uppstår. Avdrag får dock göras för obegränsat stora underskott som uppstått under året, förutsatt att det finns inkomst av tjänst att göra avdrag emot.

Gamla underskott i konstnärlig/litterär näringsverksamhet kan däremot aldrig utnyttjas som avdrag mot inkomst av tjänst ett senare år.

Programmets hantering när firman ger underskott

När firmans resultat i programmet är ett underskott och du använder programmets inkomstplanering under Deklaration/Årsbokslut - Inkomstplanera - fyll i deklaration, får du en fråga om någon del av underskottet ska användas som avdrag mot inkomst av tjänst.

Du kan då skriva in ett belopp. Beloppet kommer av programmet att föras till deklarationsblankett NE och anges som avdrag mot inkomst av tjänst vid punkt R45.

Samma belopp ska du också manuellt ange i årets deklaration vid punkt 14.1 på huvudblanketten INK1.

Läs mer i avsnittet Egna skattemässiga justeringar.