Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön

Berör timanställda och månadsavlönade kollektivanställda. Ersättning vid uttag av semesterdag för månadsavlönade = ett dagsavdrag görs med 4,6 % av månadslönen, semesterlön utbetalas.

För timanställda görs inget avdrag, semesterdaglön utbetalas.

Pengar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Dagar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Betalda semesterdagar

((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Semesterdagar netto, avser intermittent deltidsanställda.

Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Semesterdagarna avrundas alltid uppåt till hela dagar

Beräkning av semesterdaglön

((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+Värdering av frånvarotimmar)*Semesterlön%)/Betalda semesterdagar=Semesterdaglön

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gällande gränsvärden för lägsta semesterdaglön.

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön *(veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar)= Semesterdaglön netto

Värdering av frånvarotimmar

Du kan välja vilken metod ditt företag ska värdera frånvarotimmarna på. Antingen kan du beräkna på en snittimlön eller timlönen/grundtimlönen.

Detta val görs genom att markera semestervillkoret under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester och klicka på Ändra semestervillkor.

Alt 1. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*snittimlön

Alt 2. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*timlönen/grundtimlönen

Sparad semesterdaglön

Du väljer du hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ändra semestervillkor. Här kan du välja om hänsyn ska tas till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro vid beräkning av semesterdaglön.

Semesteravdrag

- (Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt arbetsschema * Återstående tid efter eventuell annan frånvaro)

Total tid enligt schema*Återstående tid efter eventuell frånvaro används bara i formeln om den anställde även har en deltidsfrånvaro under semesterdagen t ex är sjukskriven 50%.

Total tid enligt schema= Total schematid under perioden den anställde tar ut semester

Återstående tid efter eventuell frånvaro= Total schematid under perioden den anställde tar ut semester-Total deltidsfrånvarotid under samma period

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.