Beräkning av nettosemesterdagar

Nettosemester betyder att intermittent deltidsanställda (de som arbetar färre antal dagar per vecka än företagets ordinarie veckoarbetstid) får semesterdagar utefter hur många arbetsdagar per vecka de arbetar. De anställda får då färre semesterdagar men varje semesterdag blir mer värd.

Exempel

Anders arbetar 4 dagar i veckan. Hans semesterrätt är 25 dagar. Eftersom företaget arbetar med nettosemester får Anders 20 semesterdagar vid semesterårsavslutet. Varje semesterdag får ett högre värde, så värdet av hans 20 dagar är detsamma som om han hade fått 25 semesterdagar. För att ta en veckas semester räcker det för Anders att ta 4 semesterdagar när företaget jobbar med nettodagar. Detta innebär att Anders på sina 20 dagar kan vara ledig i 5 veckor.

Beräkning av nettosemesterdagar vid semesterårsavslut

Formeln för att räkna ut nettosemesterdagar vid semesterårsavslut är:

  1. ((Anställningstid hela kalenderdagar - Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar
  2. Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto

I steg 2 i beräkningen ovan ska betalda semesterdagar inte avrundas, utan beräknas med decimaler.

Semesterdagar netto avrundas däremot alltid uppåt till hela dagar.

Beräkning av nettosemesterdagar vid byte av arbetsschema under ett pågående semesterår

I Visma Lön 600 räknas semesterdagarna om automatiskt vid intermittent deltid och byte av arbetsschema mitt under semesteråret. Programmet tar här även hänsyn till antalet uttagna semesterdagar under året.