Visma Lön 600

Semesterberäkning semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön

Berör timanställda och månadsavlönade kollektivanställda. Ersättning vid uttag av semesterdag för månadsavlönade = ett dagsavdrag görs med 4,6 % av månadslönen, semesterlön utbetalas.

För timanställda görs inget avdrag, semesterdaglön utbetalas.

Pengar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Dagar intjänandeår

Föregående semesterår, valet görs automatiskt av programmet efter det att du valt din period för semesteråret.

Betalda semesterdagar

((Anställningstid hela kalenderdagar-Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Semesterdagar netto, avser intermittent deltidsanställda.

Betalda semesterdagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid)

Semesterdagarna avrundas alltid uppåt till hela dagar

Beräkning av semesterdaglön

((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+Värdering av frånvarotimmar)*Semesterlön%)/Betalda semesterdagar=Semesterdaglön

Semesterdaglönen justeras om den underskrider gällande gränsvärden för lägsta semesterdaglön.

Semesterlön % hämtas från Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Semester på semestervillkoret i första hand. Om du på den anställde ha angett en egen Semesterlön % hämtas denna istället.

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön *(veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar)= Semesterdaglön netto

Värdering av frånvarotimmar

Du kan välja vilken metod ditt företag ska värdera frånvarotimmarna på. Antingen kan du beräkna på en snittimlön eller timlönen/grundtimlönen.

Detta val görs på semestervillkoret under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester.

Alt 1. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*snittimlön

Alt 2. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*timlönen/grundtimlönen

Beräkning av snittimlön

Semestergrundande lön och eventuell frånvaro: Semestergrundad lön/Semestergrundad arbetstid i timmar = Snittimlön

Ingen semestergrundande lön samt timavlönad: Timlön = Snittimlön

Ingen semestergrundande lön samt månadsavlönad: Månadslön/avtalstid/sysselsättninggrad % = Snittimlön

Sparad semesterdaglön

Det finns två sätt att beräkna sparad semesterdaglön. Du väljer under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar - Semester hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag. Finns ingen markering vid Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro görs beräkningar enligt de nya semesterreglerna från 2010-04-01.

Markering i Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro

(((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+ Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Semesterrätt)*(Genomsnittlig sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna/Genomsnittlig sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de betalda dagarna)= sparad semesterdaglön

Värdering av frånvarotimmar i stycket ovan

Semestergrundande frånvarotimmar+Ej semestergrundande frånvarotimmar*snittimlönen (alt timlönen/grundtimlönen)

Ingen markering i Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro

(((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön + Värdering av frånvarotimmar) * Semesterlön%) / Semesterrätt)=Sparad semesterdaglön

Vid intermittent deltid

Sparad semesterdaglön *(veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Relaterade avsnitt

Beräkningar semestervillkor
Byte av semestervillkor/semesterperiod
Arbeta med semester

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...