Semesterberäkning semestervillkor 20/21 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar

Används för månadsavlönade tjänstemän och kollektivanställda.

Vid uttag av semester behålls månadslönen och ett semestertillägg betalas ut, samt i vissa fall även ett rörligt semestertillägg. Den rörliga delen betalas ut via snabbvalet Semester, ersättning som ett totalbelopp vid ett tillfälle under året efter intjänandet. Intjänandeåret för den rörliga delen är alltid föregående semesterår. Om inte den rörliga semesterlönen betalas ut under året kommer den att försvinna och ersättas av ett nytt framräknat belopp vid semesterårsavslutet. Semesteråret löper under valfri period.

Semesterlönen beräknas på aktuell månadslön vid uttagstillfället.

Pengar intjänandeår

Beräkning görs alltid på aktuell månadslön. Rörlig semesterdaglön beräknas alltid på föregående semesterår.

Dagar intjänandeår

Samma som semesteråret, alltså antingen föregående semesterår eller innevarande semesterår.

Beräkning av semesterdagar

((Anställningstid hela kalenderdagar – Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Vid innevarande semesterår tas hänsyn till Uttagna betalda semesterdagar och minskar då betalda semesterdagar.

Vid intermittent deltid

Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto

Semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Semesterdaglön intjänade dagar

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön
  2. Semesterdaglön/Aktuell Sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättningsgrad innevarande år = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön *(Intjänade dagar brutto/intjänade dagar netto) = Semesterdaglön netto

Semesterdaglön betalda dagar

  1. Månadslön * (4,6 % + Semestertillägg %) = Semesterdaglön
  2. Semesterdaglön/Aktuell Sysselsättningsgrad * Genomsnittlig sysselsättningsgrad intjänande år = Semesterdaglön vid ändrad sysselsättningsgrad

Vid intermittent deltid

Semesterdaglön *(veckoarbetstid i dagar heltid/genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) = Semesterdaglön netto

Sparad semesterdaglön

Du väljer du hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ändra semestervillkor. Här kan du välja om hänsyn ska tas till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro vid beräkning av semesterdaglön.

Semesteravdrag

-(Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt arbetsschema * Återstående tid efter eventuell annan frånvaro)

Total tid enligt schema*Återstående tid efter eventuell frånvaro används bara i formeln om den anställde även har en deltidsfrånvaro under semesterdagen t ex är sjukskriven 50%.

Total tid enligt schema= Total schematid under perioden den anställde tar ut semester

Återstående tid efter eventuell frånvaro= Total schematid under perioden den anställde tar ut semester-Total deltidsfrånvarotid under samma period

Vid intermittent deltid

-(Månadslön efter löneväxling * 4,6% / Total tid enligt arbetsschema * Återstående tid efter eventuell annan frånvaro)*NettoIntOmräkning

NettoIntOmräkning= veckoarbetstid vid heltid dagar/Genomsnittlig veckoarbetstid dagar

Beräkningen av semesteravdrag används även vid obetald semester.

Semesterlön, rörlig del

Det finns två sätt att beräkna semesterlön, rörlig del. Du väljer under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar - Semester hur den rörliga delen ska beräknas för ditt företag.

Även om intjänandeåret i ditt företag är innevarande år beräknas alltid den rörliga delen på året före semesteråret.

((Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar * Semestergrundande rörlig lön) / (365 – Semestergrundande frånvaro i hela arbetsdagar – Uttagna semesterdagar) + Semestergrundande rörlig lön) * Semestertillägg Rörlig % * Semesterrätt

Semestergrundande rörlig lön * Semestertillägg Rörlig %

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

För att manuellt räkna ut sysselsättningsgrad för en anställd som arbetat både 75 % och 50 % så måste du få fram ett genomsnitt. Beräkningen görs då enligt följande:

75 % i 9 månader (275 dagar)

50 % i 3 månader (90 dagar)

(275*75 %) + (90*50 %) / 365 (366) dagar = sysselsättningsgrad

Relaterade avsnitt

Beräkningar semestervillkor
Byte av semestervillkor/semesterperiod
Arbeta med semester
Vad innebär Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.