Förklaring av lönearter

Här beskriver vi de olika lönearterna i Visma Lön Direkt.

Typ

Exempel när lönearten kan användas

Ruta AGI

Arvode

Bruttoutbetalning, engångsskatt

Används vid utbetalning av arvode som inte ska ingå i löneunderlag till Fora, exempelvis till idrottsutövare.

Om arvodet gäller styrelsearvode rekommenderar vi att du använder lönearten Styrelsearvode för att redovisningen på arbetsgivardeklarationen ska bli korrekt.

011

Bilförmån

Avser förmån för bil.

  013

Bonus

Bruttoersättning, engångsskatt

Används för utbetalning av bruttoersättning i form av bonus. 011
Bostadsförmån ej småhus   012, 043
Bostadsförmån småhus   012, 041

Drivmedelsförmån

Om arbetsgivaren betalar all bensin ska den anställde förmånsbeskattas för de mil som körs privat.

 

Förmånsvärdet värderas till 120 procent av marknadsvärdet för drivmedel. Marknadsvärdet är genomsnittspriset på bensinen enligt faktura. Om bensinen kostade 20 kronor per liter i genomsnitt, blir förmånsvärdet för den anställde 120 % x 20 kronor, d.v.s. 24 kronor per liter bensin. Arbetsgivaravgift ska bara betalas för den verkliga drivmedelskostnaden, i det här fallet 20 kronor per liter.

Ange antal liter och pris per liter som den anställde ska förmånsbeskattas för. Beloppet ligger till grund för skatt och sociala avgifter.

018/134

Drivmedelsförmån upphöjt värde

När du har angett ett belopp under Drivmedelsförmån ska du även räkna ut det upphöjda förmånsvärdet genom att ta 0,20 * marknadsvärdet av förbrukat drivmedel.

Redovisas ej
Extra skatt Används om du behöver korrigera den anställdes skatt med ett positivt eller negativ belopp. 001

Förmån hushållsnära tjänster

Avser förmåner för husarbete.

Använd lönearten när den anställde ska förmånsbeskattas för husarbete som ska ligga till grund för skattereduktion, t.ex. arbetskostnad för städning, trädgårdsarbete och flytt. 012, 021

Föräldraledighet avdrag

Bruttoavdrag, tabellskatt

Används för att registrera löneavdrag när den anställde är föräldraledig. Beloppet måste räknas fram manuellt. 011

Hyresersättning

Avser ersättning för lokalhyra och är ett nettotillägg.

  039

Karensavdrag

Påverkar bruttolönen

Lönearten används för att registrera karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av sjuklönen per vecka. Avdraget ska aldrig vara mer än det som betalas ut i sjuklön för sjukperioden. 011, 049

Kostavdrag, inrikes (frukost, lunch, middag)

Kostavdrag i samband med tjänsteresa inom Sverige. Avdraget påverkar nettolönen.

  051

Kostavdrag, utrikes (frukost, lunch, middag)

Kostavdrag i samband med tjänsteresa i utlandet. Avdraget påverkar nettolönen.

  051
Kostförmån (frukost, lunch, middag)   012
Kostnadsersättning

Används när den anställde haft privata utlägg där kvittot inte kan användas som företagets kostnadsunderlag, exempelvis vid tjänstesamtal från den anställdes privata telefon. Om den anställde haft utlägg där kvitto lämnas till företaget som underlag, ska istället lönearten Övrig nettoersättning användas. Det kan exempelvis vara inköp av fika eller material. För utlägg som gäller resekostnader och logi finns separata lönearter.

020

Lunchkuponger förmånsvärde

Avser förmån för lunchkuponger.

  012
Manuellt framräknad skatt Om du använder denna lönearten på en lönespecifikation så upphör den automatiska skatteberäkningen att gälla. Det är bara beloppet som du lägger in på lönearten som kommer att dras i skatt. 001

Milersättning skattefri

Avser ersättning per mil då den anställde har kört med egen bil. Påverkar nettolönen.

Programmet är uppdaterat med korrekt skattefri milersättning för tjänsteresor med egen bil, enligt Skatteverkets värden för gällande beskattningsår. 050

Milersättning skattepliktig

Avser skattepliktig ersättning per mil då den anställde har kört med egen bil. Påverkar bruttolönen.

  011

Månadslön

Avser bruttolön i form av månadsersättning.

  011

OB-ersättning

Bruttoersättning, tabellskatt

Används när den anställde har rätt till extra ersättning för arbete utfört under obekväm arbetstid. Kontrollera vilka regler som gäller i ditt kollektivavtal. 011

Semesteravdrag

Bruttolöneavdrag, tabellskatt

Används för att registrera löneavdrag vid uttag av semester då semesterlön betalas ut. Används tillsammans med lönearten Semesterlön. 011

Semesterlön

Utbetalning i samband med uttag av semester. Påverkar bruttolönen.

En summa som utbetalas i samband med betald semester och räknas ut baserat på den anställdes lön. 011

Semesterlön, engångsskatt

Bruttoutbetalning, engångsskatt

Används exempelvis vid utbetalning av slutlön eller för att betala ut semestertillägg för alla betalda dagar vid ett tillfälle och ej i samband med semesteruttag. 011

Semestertillägg

Bruttoersättning, tabellskatt

Används vid utbetalning av semestertillägg i samband med uttag av semester (gäller anställda med sammalöneregeln). 011

Sjukavdrag

Löneavdrag på grund av sjukdom. Påverkar bruttolönen.

Löneavdrag vid sjukfrånvaro. 011

Sjuklön

Påverkar bruttolönen

Används för att betala ut sjuklön för sjukdag 1-14. 011, 499

Styrelsearvode

Bruttoutbetalning, engångsskatt

Används vid utbetalning av styrelsearvode.

Utbetalningar som gjorts med lönearten kommer att rapporteras i ruta 023 på arbetsgivardeklarationen. Styrelsearvodet rapporteras även som arvode i ruta 011/131.

011/131 + 023

Timlön

Avser bruttolön i form av ersättning per timme.

  011

Tjänstepension

Avser pensionsutbetalningar till f.d tjänstemän. Är ett bruttotillägg som inte är semestergrundande.

  030

Traktamente, ej skattepliktigt

Avser traktamente inom Sverige som inte är skattepliktig. Påverkar nettolönen.

  051
Traktamente, skattepliktigt   051

Utlandstraktamente, ej skattepliktigt

Påverkar nettolönen

Avser ej skattepliktigt traktamente utanför Sverige. 051

Utlägg logi

Avser utlägg för kostnader i samband med tjänsteresa. Påverkar nettolönen.

Utlägg för logi i samband med resa. Redovisas ej

Utlägg resekostnader

Avser utlägg för kostnader i samband med tjänsteresa. Påverkar nettolönen.

Resekostnader såsom biljetter och parkeringsavgifter. Redovisas ej

Utlägg övrigt

Nettoersättning som anges med belopp.

Ersättning till anställd för gjorda utlägg som kan redovisas med kvitto. Ett exempel är friskvårdsersättning. Redovisas ej

Vård av barn

Bruttoavdrag, tabellskatt

Används för att registrera löneavdrag då den anställde varit frånvarande för vård av sjukt barn. Belopp måste räknas fram manuellt. 011

Övertidsersättning

Bruttoersättning, tabellskatt

Används vid utbetalning av övertidsersättning. Kontrollera vilka regler som gäller i ditt kollektivavtal. 011

Övrig ersättning, brutto, engångsskatt

Avser alla typer av bruttoutbetalningar som det ska dras engångsskatt på. Påverkar bruttolönen

Avser lön som inte betalas ut regelbundet, som exempelvis retroaktiv lön, avgångsvederlag och provisioner. 011

Övrig nettoersättning

Avser alla typer av nettoutbetalningar. Påverkar nettolönen.

När den anställde haft utlägg som i sin helhet är en kostnad för företaget, t.ex. inköp av fika eller material. Om den anställde använt privat egendom i tjänsten, t.ex. gjort tjänstesamtal från sin privata telefon, ska det istället registreras Med lönearten Kostnadsersättning. För utlägg som gäller resekostnader och logi finns separata lönearter. Redovisas ej
Övriga förmåner, engångsskatt

 

Avser alla typer av förmåner, förutom bilförmån och förmån för drivmedel, där beloppet är engångsskattegrundande.

  012

Övriga förmåner, tabellskatt

Avser alla typer av förmåner, förutom bilförmån och förmån för drivmedel, där skatten beräknas enligt den tabell som är vald på den anställde.

  012

Relaterade avsnitt