Beräkning av nyckeltal

I det här avsnittet beskrivs nyckeltalen som du hittar i Ekonomianalysen. Programmet använder sig av BAS Nyckeltal som genom utbredd användning har blivit de facto-standard. Genom att ta ut olika variabler från resultat- och balansräkningen och ställa dessa i relation till varandra får man fram dessa nyckeltal. Nyckeltalen kan sedan användas för jämförelser med andra företag inom samma bransch.

Nedan anges definition och formel för respektive nyckeltal.

Avkastningsstruktur

Nyckeltal som rör avkastningsstrukturen visar hur effektivt kapitalet har använts.

Resultatstruktur

Nyckeltal som rör resultatstrukturen visar hur effektivt ett företag tjänar sina pengar.

Intäkts-/kostnadsstruktur

Nyckeltalen i det här analysblocket kan dels användas för översiktliga förklaringar till resultatstrukturens utveckling, dels för att åskådliggöra personalens effektivitet.

Kapitalstruktur

Nyckeltalen i analysblocket Kapitalstruktur belyser företagets finansiering med eget och lånat kapital, kapitalbindning och betalningsberedskap.

Utvecklingstal

Nyckeltal som rör utvecklingstal används för att visa vilken utvecklingsfas ett företag befinner sig i - tillväxt eller stagnation.