K15A - Avyttring i handelsbolag

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan K15A - Avyttring i handelsbolag. Bilagan använder du när du avyttrar andelar i ett handelsbolag.

När du avyttrar din andel i handelsbolaget ska du beskattas för kapitalvinsten eller dra av kapitalförlusten i inkomstslaget kapital.

Vad är avyttring?

Med "avyttring" i skattehänseende menas att du säljer din andel till en ny ägare eller bolaget likvideras och upplöses, oavsett anledning. Det gäller även när du får din andel inlöst av bolaget, till exempel när du går ur bolaget.

Överlåter du andelen genom arv, testamente, gåva, bodelning eller liknande sätt och din justerade anskaffningsutgift är negativ, ses även det som avyttring.

Avyttringen deklarerar du på bilaga K15A när vinst eller förlust ska redovisas i inkomstslaget kapital (huvudregel).

Så här räknar du ut kapitalvinst eller kapitalförlust:

  1. Fyll i Namn, Organisationsnummer och Datum.
  2. Fyll i Ersättning för avyttringen (efter avdrag för exempelvis mäklaravgift eller andra avgifter).
  3. Fyll i Anskaffningsutgift enligt N3A.

Resultatet kommer att räknas fram automatiskt. Det kan vara antingen en vinst som ska beskattas eller en förlust, vilken är avdragsgill till 70%.

Resultatet förs in automatiskt till rätt fält på INK1-blanketten.

Relaterade avsnitt