T1 - Inkomst av tjänst - inkomster med egenavgifter

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor hittar du bilagan T1 - Inkomst av tjänst - inkomster med egenavgifter. Bilagan används för att deklarera inkomster av tjänst där du själv ansvarar för betalningen av egenavgifter. För inkomst från hobby eller vissa internetinkomster används skattebilagan T2.

  1. Fyll i dina inkomster och utgifter i avsnittet Inkomster och utgifter.
  2. I avsnittet Egenavgifter m m, fyll i information om föregående års schablonavdrag för egenavgifter och de egenavgifter som påförts. Du hittar dessa uppgifter i föregående års slutskattebesked. Mellanskillnaden räknas ut och visas i fältet Överskott/underskott. För nuvarande år räknas schablonavdraget ut automatiskt. Om du har sjukpenning som är relaterad till dessa inkomster, ska denna läggas till i fältet Sjukpenning avseende verksamhet som redovisas på denna bilaga.

Hur fälten funkar i Visma Skatt & Bokslut Pro

I vita fält skrivs värden in manuellt. Gråa fält innehåller värden som systemgenererats eller hämtats från andra ställen i programmet.

Värden i gråa fält kan oftast ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra belopp. När ett belopp har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ. Klicka på bilden nedan för att visa:

Inmatningsfält. Här skriver du själv in värden:

Beräknat fält eller fält där värden hämtats från ett annat ställe i programmet:

Ett fält där beloppet har ändrats manuellt:
  1. I avsnittet Resultat visas överskottet/underskottet för det aktuella året.

Informationen kommer föras över till rätt fält på Underlag INK1.

Relaterade avsnitt