Skogskonto/skogsskadekonto

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor - Lägg till deklarationsbilaga kan du lägga till beräkningsbilagan Skogskonto/skogsskadekonto.

Bilagan överför årets insättning/uttag till sidan Övriga skattemässiga justeringar på sidan Enskild firma.

Vill du endast använda beräkningsbilagan som hjälpmedel utan att påverka andra programdelar, se till att knappen Överför insättning/uttag till skattemässiga justeringar i Enskild firma är avmarkerad överst på sidan. Ingen överföring kommer då att ske till sidan Övriga skattemässiga justeringar.

 1. Från Insättningen gäller, välj om beräkningen av årets insättningsgrundande belopp ska göras för Skogskonto eller Skogsskadekonto.
  För Skogskonto finns dessutom möjlighet att välja utökad avdragsrätt.

Insättning får bara göras på ett skogskonto eller skogsskadekonto per beskattningsår.

 1. Ange Totalt belopp för respektive rad under Beräkning av maximal insättning.

Beräkning av högsta möjliga insättning

Eftersom möjligheten att göra insättning på skogskonto och skogsskadekonto begränsas av årets skogsintäkter, beräknar programmet här den högsta möjliga insättningen enligt följande:

 • Av intäkter för upplåtelse av avverkningsrätt - försäljning av skog på rot - får normalt högst 60 % sättas in på skogskonto och högst 80 procent på skogsskadekonto.
 • Av intäkter på avyttrade skogsprodukter och saluvärdet av skogsprodukter som tagits ut för förädling får insättning normalt göras med 40 procent av intäkterna på skogskonto och på skogsskadekonto med 50 % av intäkterna.
 • Vid utökad avdragsrätt på skogskonto gäller samma regler som vanligt med den skillnaden att 80 % av skogsintäkten pga av upplåten avverkningsrätt får dras av. För avyttring av skogsprodukter och uttag av skogsprodukter får 50 % dras av.
 1. Ange årets insättningar, ränta och uttag liksom tidigare års insättningar och uttag på skogskonto under Behållning på skogskonto/skogsskadekonto.
  Använd gärna avsnittet Tidigare års insättningar och uttag för att hålla reda på tidigare insättningar och uttag.

Tidigare års insättningar och uttag

Med hjälp av det utfällbara avsnittet Tidigare års insättningar och uttag kan du använda bilagan för att hålla reda på samtliga insättningar och uttag från skogskontot. Du registrerar historiska uppgifter på respektive årsrad. Årets insättningar och uttag anges längst upp på sidan.

Från avsnittet överförs ett värde till raden Behållning av tidigare års insättningar inkl ränta. Värdet är summan av beloppen i kolumnen Insättning minskat med summan av Uttag i år och ökat med Årets ränta efter skatt. Samtidigt överförs även summan av årets uttag till en särskild rad.

 1. Fyll i insättningsbeloppet i fältet Insättning under beskattningsåret. Notera att insättningen inte får vara högre än det belopp som programmet beräknat som högsta insättningsgrundande belopp.
 2. Fyll i uttag av belopp som satts in tidigare under beskattningsåret i fältet Årets uttag av beskattningsårets insatta belopp.
  Om uttag har gjorts från tidigare års insättningar ska dessa istället föras in i Behållning av tidigare års insättningar inkl ränta.
 3. Fältet Insättning för beskattningsåret efter årets utgång finns med för att påminna om att avdrag kan ges i årets deklaration även för insättningar som skett efter beskattningsårets slut.
  Insättning får dras av om den skett senast den dag som är senaste inlämningsdag för deklarationen.

I Total behållning visas nu den totala behållningen av insättningar på skogskonton.

Generellt om skogskonto och skogsskadekonto

 

Skogskonto

Du som bedriver enskild näringsverksamhet och som driver skogsbruk har rätt till uppskov med beskattningen av skogsinkomster. Genom insättning på ett särskilt bankkonto (skogskonto) kan oregelbundna skogsinkomster jämnas ut mellan åren. Pengar som satts in på ett skogskonto inkomstbeskattas inte förrän det år de tas ut.

För att få uppskov med beskattningen av ett visst belopp, krävs att samma belopp betalas in på ett särskilt bankkonto. Det insatta beloppet dras av som en kostnad och blir därför skattefritt så länge det står kvar på bankkontot. När pengar tas ut från bankkontot, ska beloppet deklareras som intäkt i näringsverksamhet. Du får inte göra insättning på skogskonto i mer än en bank per inkomstår. Pengarna ska sättas in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Får du anstånd med att lämna deklarationen, förskjuts senaste inbetalningsdag i motsvarande mån. Banken lämnar kontrolluppgift på insättningen.

Maximal skogskontoinsättning

Insättning och uppskov får ske med högst

 • 60 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 40 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 40 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter, till exempel virke.

Även försäkringsersättning för skog eller skogsprodukter anses vara intäkt som ger rätt till insättning på skogskonto.Om skogsskador som till exempel stormfällning, brand, översvämning, torka, insektsangrepp har medfört att en betydande del av skogen har fått avverkas tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet, får insättning och uppskov ske med förhöjda procentsatser.

Lägsta skogskontoinsättning

Lägsta uppskovsavdrag och det lägsta belopp som får sättas in på skogskontot, är 5 000 kr per år. Om ni är flera delägare i en lantbruks­enhet gäller beloppsgränsen på 5 000 kr för var och en av er.

Uppskovsavdraget får inte medföra underskott

Uppskov medges inte med så stort belopp att underskott uppkommer vid beräkning av intäkt av näringsverksamheten.

Uttag från skogskonto

Uttag får göras tidigast fyra månader efter insättningsdagen och får göras på hela eller delar av beloppet, dock lägst 1 000 kr. Pengarna får inte stå kvar på kontot längre än i 10 år. När pengar tas ut från skogskonto, ska beloppet tas upp som intäkt i näringsverksamhet. Det finns inte några krav på att uttagna pengar ska användas på ett visst sätt.

Ränta på skogskonto

När du får ränta på ett skogskonto ska det betalas 15 procent i skatt på den räntan. Den skatten är en så kallad definitiv källskatt vilket innebär att banken redovisar och betalar in räntan och du behöver inte deklarera den. Inkomsträntan, efter avdrag för skatt, tas upp som intäkt när du tar ut beloppet från kontot.

Skogsskadekonto

Du som bedriver enskild näringsverksamhet genom skogsbruk och som tvingas avverka skog tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet, på grund av stormfällning, brand, översvämning, torka, insektsangrepp eller liknande händelse, har rätt till uppskov med beskattningen av skogs­inkomsterna. Genom insättning på ett särskilt bankkonto (skogsskadekonto) kan oregelbundna och framtvingade skogsinkomster jämnas ut mellan olika år. Pengar som satts in på ett skogsskadekonto, inkomstbeskattas inte förrän det år de tas ut.

Förutsättningarna för insättning på skogsskadekonto och för uppskov är att

 • mer än 1/3 av skogen måste på grund av skadan avverkas tidigare än vad som annars varit fallet
 • minst 75 procent av årets skogsintäkter kommer från sådan avverkning.

För att få uppskov med beskattningen av ett visst belopp, krävs att samma belopp sätts in på ett skogsskadekonto. Det insatta beloppet dras av som en kostnad och blir därför skattefritt så länge pengarna står kvar på skogsskadekontot. När pengar tas ut från skogsskadekontot, ska beloppet deklareras som intäkt i näringsverksamhet. Du får inte göra insättning på skogsskadekonto i mer än en bank per inkomstår. Pengarna ska sättas in på kontot senast den dag inkomstdeklarationen ska lämnas. Får du anstånd med att lämna deklarationen, förskjuts senaste inbetalningsdag i motsvarande mån. Banken lämnar kontroll­uppgift på insättningen.

Maximal skogsskadekontoinsättning

Insättning och uppskov får ske med högst

 • 80 procent av intäkten för såld avverkningsrätt
 • 50 procent av intäkten för sålda skogsprodukter
 • 50 procent av intäkten av uttagna skogsprodukter, till exempel virke.

Även försäkringsersättning för skog eller skogsprodukter anses som intäkt som grundar rätt till insättning på skogsskadekonto.

Lägsta insättning

Du måste sätta in minst 50 000 kr per år på ditt skogsskadekonto då 50 000 kr är det lägsta avdrag du får göra uppskov för. Om ni är flera delägare gäller belopps­gränsen 50 000 kr för varje delägare.

Uppskov får inte göras med så stort belopp att underskott uppkommer av näringsverksamheten.

Uppskov antingen via skogsskadekonto eller skogskonto

Om du gör avdrag för insättning på skogskonto kan du inte samtidigt få avdrag för insättning på skogsskadekonto.

Du kan inte heller för samma inkomstår göra insättning på skogskonto/skogs­skade­konto i mer än en bank. Har du gjort det ändå, får du bara avdrag för insättning hos den först anlitade banken.

Uttag från skogsskadekonto

Uttag får göras tidigast fyra månader efter insättningsdagen och får göras på hela eller delar av beloppet, dock lägst 1 000 kr. Pengarna får inte stå kvar på kontot längre än i 20 år. När pengar tas ut från skogsskadekontot, ska beloppet tas upp som intäkt i näringsverksamhet. Det finns inte några krav på att uttagna pengar ska användas på ett visst sätt.

Ränta på skogsskadekonto

När du får ränta på ett skogsskadekonto ska det betalas 15 procent i skatt på den räntan. Den skatten är en så kallad definitiv källskatt vilket innebär att banken redovisar och betalar in räntan och du behöver inte deklarera den. Inkomsträntan, efter avdrag för skatt, tas upp som intäkt när du tar ut beloppet från kontot.

Related topics