Skattemässigt värde av fastigheter

Under Årsavslut - Deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor - Lägg till deklarationsbilaga kan du lägga till beräkningsbilagan Skattemässigt värde av fastigheter .

Äger du fastigheter, hjälper dig denna bilaga att beräkna det skattemässiga värdet för varje fastighet när räntefördelning/expansionsfond ska räknas fram.

Bilagan stödjer upp till tre fastigheter. Om du har fler, kan du bara skapa fler beräkningsbilagor.

Beräkningsbilagan hanterar både huvudregeln och alternativregeln.

Har fastigheten förvärvats före 1991 kan du markera kryssrutan för alternativregeln. Sidan utökas då med fler beräkningsfält.

Inmatning av de olika uppgifterna ska göras för hela fastigheten, även om du äger en viss del av fastigheten. Fälten Min andel vid årets ingång (%) och Min andel vid årets slut (%) kvoterar sedan det egna underlaget utifrån hela fastighetens underlag.

Programmet överför det högsta värdet enligt huvudregeln eller alternativregeln för varje separat fastighet till sidorna Räntefördelning - underlag och Expansionsfond - underlag på sidan Enskild firma. Det är bara din egen andel som överförs.

Vill du endast använda beräkningsbilagan som hjälpmedel utan att påverka andra programdelar, se till att knappen Överför värden till  Räntefördelning och Expansionsfond i Enskild firma är avmarkerad överst på sidan.
Ingen överföring kommer då att ske till sidorna Räntefördelning - underlag och Expansionsfond - underlag.

Generellt om värdering av fastigheter

  • Om du i verksamheten säljer fastigheter så är fastigheterna omsättningstillgångar och ska de tas upp till det bokförda värdet minskat med avdrag för värdeminskning och liknande.

  • En näringsfastighet som du använder i verksamheten är en anläggningstillgång och den kan värderas på två sätt; enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Huvudregeln

Huvudregeln är att du tar upp anskaffningsvärdet (vanligen köpesumman) för mark, byggnad och markanläggning och minskar med de avdrag du gjort för värdeminskning på byggnad och markanläggning.

När du använder huvudregeln har det ingen betydelse när du förvärvat fastigheten.

Alternativregeln

Alternativregeln får du bara använda om du ägde fastigheten före den 1 januari 1991. När du sedan ska räkna fram värdet enligt alternativregeln utgår du från en viss procentsats av taxeringsvärdet 1993.

Fastighetsslag Procentsats
Småhusenheter 54%
Hyreshusenheter 48%
Industrienheter 64%
Lantbruksenheter 39%

Det värde som du fått fram efter att ha multiplicerat aktuell procentsats med taxeringsvärdet ska minskas med de värdeminskningsavdrag och liknande som du gjort i 1982-1993 års deklarationer, om avdraget per år uppgått till minst 10 procent av andelen i taxeringsvärdet ovan. Du ska också dra av de avdrag för värdeminskning och liknande som du gjort i senare deklarationer (efter 1993) till och med förra årets, oavsett storlek. Ett exempel på liknande avdrag är skogsavdrag.

Related topics

Sökord: fastighetsvärdering, värdering, N6, kapitalunderlag