Visma Skatteprogram

Ackumulerad inkomst

Programmet gör i Skatteplanering och i Deklaration beräkningar enligt reglerna för ackumulerad inkomst.

Med ackumulerad inkomst menas ett belopp som betalas ut vid ett tillfälle men som intjänats under flera år, exempelvis avgångsvederlag, retroaktiv pension, royalty, försäkringsersättning, skadestånd eller andel i vinstandelsstiftelse.

En ackumulerad inkomst får vid skatteberäkningen fördelas på flera inkomstår (högst 10 år) om själva intjänandet skett under flera år. Detta kan betyda lägre skatt än om inkomsten i sin helhet tas upp under ett enda år. Särskilt fördelaktigt att begära ackumulerad inkomst blir det om man åren innan inkomsten betalas ut, har haft låg inkomst. Om man bott utomlands och därför inte haft någon inkomst alls i Sverige tas inkomsterna för dessa år då upp till noll vid genomsnittsberäkningen.

Den del av kapitalvinst och utdelning som räknas som inkomst av tjänst för fåmansföretagare, får också räknas som ackumulerad inkomst. För inkomster i näringsverksamhet får regeln främst tillämpas för återförda värdeminskningsavdrag  etc, försäkringsersättningar och intäkter av vetenskapligt eller konstnärligt arbete. Däremot kan regeln inte användas för exempelvis skogsintäkter eller försäljning av varulager.

Ackumulerad inkomst att fördela

Skriv på sidan Skatteinställningar in beloppet av ackumulerad inkomst, d v s det belopp som ska fördelas på flera år.

Programmet tar automatiskt hänsyn till att beräkningen inte kan ske på ett större belopp än den beskattningsbara inkomsten för aktuellt inkomstår.

Antal år

Skriv in det antal år under vilka beloppet tjänats in och nu ska fördelas på. Programmet tar automatiskt hänsyn till att beräkningen inte kan ske på ett större belopp än den beskattningsbara inkomsten för aktuellt inkomstår.

Inkomster

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för det aktuella inkomstårets deklaration känner programmet till.

Motsvarande inkomst för de tidigare år då deklarationen lämnats ska skrivas in här. Uppgifter får hämtas från besked om slutlig skatt för de olika åren.

Skatt

Programmet anger hur stor skatten blir på den ackumulerade inkomsten. Denna skatt räknas in i totalskatten i resultatbilden.

Skattevinst

Programmet anger även om det blir någon skattevinst i jämförelse med att räkna ut skatten på den ackumulerade inkomsten enligt de vanliga reglerna.

Om inkomsten varit högre de tidigare åren än under det aktuella inkomståret, kan det i vissa fall vara sämre att beräkna skatten som ackumulerad inkomst än att räkna på vanligt sätt. Skillnaden anges då med minustecken framför i denna ruta.

I sådana fall beräknas den totala skatten i resultatbilden efter de vanliga skattereglerna och inte enligt reglerna för ackumulerad inkomst.

Ansökan i deklarationen

Skatteberäkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst kan begäras under Övriga upplysningar i deklarationen. Programmet anger där att beräkning enligt reglerna för ackumulerad inkomst har gjorts. Lägg själv till en kort förklaring vad det är för sorts inkomst och varför den bör betraktas som ackumulerad.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.