Aktiehanterare för vissa juridiska personer

Programmets Aktiehanterare har anpassats för användning i skattefiler för aktiebolag respektive stiftelser.

Aktiebolag

Följande anpassningar görs i Aktiehanteraren för aktiebolag:

Beräkning av årets vinst/förlust m.m.

Beräkningen som visas av årets vinst och förlust sker per räkenskapsår enligt vad som angetts på sidan Grunduppgifter i skattefilen.

Aktiebyten

För juridiska personer gäller fortfarande reglerna som ger möjlighet att ansöka om uppskov med beskattning vid aktiebyten. Programmets hantering av aktiebyte med uppskov behandlas längre fram.

Utdelningar

Uppgift om utdelning kan skrivas in och tas med i utskrifter över sammanställning av innehållet i Aktiehanteraren. Inga uppgifter om utdelning kan överföras till programdelen Deklaration.

Överföring till Deklaration

Till programdelen Deklaration överförs uppgifter till beräkningsbilagan Kapitalplaceringsaktier och till blankett N4.

Vid överföring från Aktiehanteraren till programdelen Deklaration tas hänsyn till aktuellt räkenskapsår. Detta gäller även vid inmatning av uppgifter om uppskovsaktier.

Överföring till Resultatplanering

Använder du Visma Skatt Proffs kan överföring även ske till programdelen Resultatplanering för aktiebolag.

Överföring till bilagan Kapitalplaceringsaktier

Beräkningshjälpen Kapitalplaceringsaktier underlättar den skattemässiga redovisningen av aktieaffärer och affärer med andra delägarrätter som skett i aktiebolag och där förluster enbart kan kvittas mot motsvarande slag av vinster.

När du använder bilagan kan programmet från år till år registrera outnyttjade förluster i den så kallade "fållan" och se till så att de inte glöms av, utan utnyttjas för kvittning mot framtida kapitalvinster.

Räkenskapsårets vinster och förluster som summerats i Aktiehanteraren överförs via bilagan Specifikation av kapitalplaceringsaktier m m till raden Summa skattemässiga vinster på beräkningsbilagan Kapitalplaceringsaktier och årets förluster till raden Summa skattemässiga förluster.

De belopp som överförs till dessa rader är bruttobelopp, d v s belopp före eventuella uppskov som kan lämnas eller återföras.

Bilagan Kapitalplaceringsaktier kopplas vid överföringen till huvudblanketten INK2, så att nödvändiga belopp överförs vidare till INK2.

Läs mer i avsnittet Beräkningshjälp kapitalplaceringsaktier m m.

Överföring till blankett N4

Överföring av uppgifter om uppskov som registreras i Aktiehanteraren sker till blankett N4.

I samband med överföringen kopplas blankett N4 till bilagan Kapitalplaceringsaktier. Därigenom sker överföring från N4 av nödvändiga uppgifter dels till bilagan Kapitalplaceringsaktier, dels till huvudblanketten INK2.

Läs mer i avsnittet Blankett N4.

Stiftelser

Liknande anpassningar av Aktiehanteraren som gjorts för aktiebolag har även skett för stiftelser.

Överföring till Deklaration m.m.

Vid överföring till programdelen Deklaration till stiftelser förs värden till en frikopplad variant av beräkningsbilagan Kapitalplaceringsaktier.

Ingen överföring sker från denna bilaga till blankett INK3, eftersom det inte är möjligt att säkert veta var på INK3 som skattemässiga kapitalvinster/förluster ska anges. Överföring av resultat som ska göras från beräkningsbilagan Kapitalplaceringsaktier till INK3 får därför ske manuellt.

Överföring sker även av uppgifter om uppskov till blankett N4.

Vid överföringen kopplas N4 till blankett INK3, varvid överföring sker från N4 till INK3.

Aktiebyte för juridiska personer

För juridiska personer såsom aktiebolag och stiftelser gäller fortfarande regler om uppskov vid aktiebyten.

Med hjälp av Aktiehanteraren är det enkelt att hantera de allra flesta situationer vid byten av aktier.

Aktiehanteraren sparar uppgifter om deklarerade uppskovsbelopp för respektive aktie från år till år. Därigenom kan programmet se till att uppskovsbeloppen på rätt sätt återförs till beskattning i kommande års deklarationer, efterhand som de tillbytta "uppskovsaktierna" säljs.

Uppskovsreglerna i korthet

Uppskov med beskattning av kapitalvinster vid aktiebyten är möjlig när man får marknadsmässig ersättning i form av aktier eller andelar i det köpande bolaget. Det blir uppskov även om viss del av ersättningen - högst tio procent av de mottagna aktiernas nominella värde - är kontanter.

För att få uppskov måste man ansöka om detta på blankett N4.

Uppskovet löper normalt så länge man behåller de aktier som man fått vid bytet. Även om man inte sålt aktierna har man dock rätt att frivilligt ta upp dessa sparade kapitalvinster till beskattning.

Ansökan om uppskov är frivillig.

Begränsningar vid aktiebyte med uppskov i Aktiehanteraren

Programmet hanterar inte följande:

  • Två aktiebyten för ett och samma aktieslag under samma räkenskapsår.
  • Aktiebyte med samma aktie i flera olika depåer. Programmet betraktar dessa aktier som olika slag och någon genomsnittsberäkning av anskaffningsutgiften sker inte.
  • Byte av samma aktie vid flera olika tidpunkter med olika försäljningspriser.
  • Uppskovsaktier i gåva, arv m m.

Hantering av uppskov i programmet

På sidan Aktiehändelserför den bortbytta aktien klickar du på knappen Aktiebytelängst ner till höger.

Uppgifter om den ursprungliga aktien har fyllts i av programmet med ledning av uppgifter som tidigare angetts.

Ersättning i pengar

I vissa fall kan kontant vederlag betalas ut vid sidan av betalningen för aktierna. Ange i så fall detta belopp.

Namn på mottagen aktie

Programmet föreslår namnet på den nya mottagna aktien om uppgifter om aktiebytet hunnit läggas in i den version av programmet du har. Om inget namnförslag ges av programmet får du själv skriva in namnet på de mottagna aktierna eller hämta värdepappret via pilknappen.

Antal mottagna aktier

Programmet föreslår ibland även antalet mottagna aktier. Om du inte får något förslag av programmet skriver du själv in antalet mottagna aktier.

Anskaffningsutgift per st (marknadsvärde)

Som anskaffningsutgift på de mottagna aktierna väljer du det belopp per aktie som finns i den rekommendation som Skatteverket brukar utfärda vid varje aktiebyte där uppskov är möjligt. Du använder anskaffningsutgiften som gällde vid det datum då erbjudandet om aktiebytet accepterades i det aktuella fallet. Beloppet skrivs i fältet Marknadsvärde. Finns ingen rekommendation från Skatteverket får du själv uppskatta marknadsvärdet på de mottagna aktierna.

När du angett antal och anskaffningsutgift beräknar programmet total anskaffningsutgift (marknads värde) för mottagna aktier. Programmet visar även den latenta kapitalvinsten på aktierna, som även är det maximala beloppet för uppskov.

När aktien är marknadsnoterad har man alltid rätt att beräkna den ursprungliga anskaffningsutgiften för den gamla aktien enligt den så kallade schablonregeln. Denna regel innebär att anskaffningsutgiften för den gamla aktien får räknas som 20 procent av marknadsvärdet för de mottagna aktierna vid aktiebytet. Programmet tar automatiskt hänsyn till den regeln.

Önskat uppskov

Programmets standardinställning är att ansökan om uppskov ska ske med maximalt belopp. Det är vanligtvis det skattemässigt mest förmånliga, eftersom det ger största möjliga skattekredit. Du kan dock skriva in ett eget uppskovsbelopp som du vill att programmet ska registrera istället.

Uppgifter om uppskov i dialogen Aktiebyte

Nertill i dialogen Aktiebytevisas många uppgifter om uppskovsbeloppet för aktien. Nya uppgifter tillkommer dessutom automatiskt när man väl har sålt en del av de nya, mottagna aktierna. Du ser ursprungligt uppskovsbelopp och hur stor del av detta som återförts.

Försäljning av delar av mottagen aktie

Vanligtvis har ett jämt antal nya aktier inte mottagits då de gamla aktierna byttes in, men decimaldelarna av aktier kan inte ägarregistreras. Därför har decimaldelar av aktier sålts i samband med bytet. Dessa försäljningar måste deklareras och kan inte vara underlag för uppskov.

Uppe till höger i dialogrutan Aktiebyte vid uppskov finns knappar som förflyttar dig till dialogen Händelser dels för den gamla aktien, dels för den nya, mottagna aktien.

Välj Gå till mott. aktie när du ska registrera försäljningen av decimaldelar av mottagna aktier.

Skriv in försäljning av decimaldelar

I Händelser för den mottagna aktien väljer du aktiehändelsen Sälj och skriver in decimaldelen som Antal. I kolumnen Belopp skriver du sedan in betalningen för decimaldelarna av aktien.

Kvarvarande uppskov visas

Längst ner till vänster i dialogen Händelserför den mottagna aktien visar programmet först hur stort uppskovsbelopp som deklareras för de tillbytta aktierna i samband med bytet.

Även kvarvarande uppskovsbelopp visas. Det beloppet räknas sedan ner av programmet i takt med att de tillbytta aktierna senare säljs eller uppskovsbeloppet återförs frivilligt.

Försäljning av mottagen aktie

När man efter ett aktiebyte säljer de mottagna aktierna, matar du in denna händelse på vanligt sätt.

Om uppskov lämnats med beskattningen vid aktiebytet håller programmet reda på gamla uppskovs belopp och återför dessa till beskattning i takt med att du matar in uppgifter om försäljning av mottagna aktier.

Det kan inträffa att man före en försäljning av uppskovsaktier gör nya inköp av det aktieslag för vilket uppskov lämnats med i samband med aktiebytet. Då säger skattereglerna att man vid den senare försäljningen i första hand anses sälja de aktier som erhölls vid aktiebytet och där upp skov lämnats. Detta gäller alltså då man gjort nya inköp av aktieslaget före försäljningen, men efter aktiebytet som givit skatteuppskov. Programmet tar hänsyn till denna regel.

Försäljning av mottagen aktie under bytesåret

Det kan ha inträffat att man efter ett byte har sålt en del av de mottagna aktierna senare under samma år som bytet skett.

Då måste det tidigare beräknade uppskovsbeloppet räknas om och minskas med den del som är hänförlig till de sålda aktierna. På blankett N4 ska man nämligen enbart redovisa kapitalvinsten på de kvarvarande aktierna. Programmet gör därför en ny beräkning av kapitalvinsten på de gamla aktierna.

Programmet utgår då ifrån att det kvarvarande uppskovsbeloppet i första hand kommer från den av de bortbytta aktierna som visas till vänster i dialogen Aktiebyte med uppskov och därefter aktien som visas till höger.

Byten om du har både A- och B aktier

I bytesfallen är det möjligt att man före bytet ägde såväl A-aktier som B-aktier i bolagen. Då har byte skett från både A- och B-aktie till den nya aktien.

Även denna situation hanteras av programmet. När du har både A-aktier och B-aktier markerar du kryssrutan vid texten Byte från ytterligare en aktie. Då visas ytterligare en kolumn i dialogen.

I övrigt gäller samma hantering som vid ett vanligt aktiebyte. Enda skillnaden är att programmet slår samman gamla anskaffningsutgifter till en totalsumma för anskaffningsutgiften på den tillbytta aktien.

Deklaration av aktiebyte då uppskov inte ska begäras

Om ansökan om uppskov vid ett aktiebyte inte ska ske behandlas bytet som en vanlig försäljning. Genom att avstå från uppskovsmöjligheten avstår man i regel från en skattekredit. Men detta kan vara befogat om kapitalvinster vid aktiebytet kan kvittas mot kapitalförluster som skett på tidigare aktieaffärer.

Avyttringspris på bortbytta aktier

Om du ska deklarera bytet som en försäljning använder du Skatteverkets rekommenderade avyttringspris på de gamla aktierna när kapitalvinst/förlust ska beräknas.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.