Visma Skatteprogram

Avräkning utländsk skatt

Den som i Sverige måste ta upp en utländsk inkomst i sin svenska deklaration och även har betalat skatt på samma inkomst i utlandet, kan normalt få den svenska skatten på den utländska inkomsten sänkt, när inkomsten deklareras även i Sverige.

Programmet kan för fysiska personer utföra enklare beräkningar av sådan avräkning enligt 2 kap. 1-10 §§ i lagen om avräkning av utländsk skatt (1986:468). I mer komplicerade fall som även påverkas av andra lagregler än de som programmet tar hänsyn till, kan resultatet av programmets beräkningar därför avvika från Skatteverkets.

På sidan Skatteinställningar lämnar du uppgifter om den utländska skatten. Du kan även skriva in egna belopp för avräkning av utländsk skatt för såväl fysiska som juridiska personer. Sådana egna belopp för avräkning räknas då av från beräknad skatt enligt vad som framgår nedan.

Avräkning för fysiska personer

Utländsk inkomst anges två gånger i programmet

Den utländska inkomsten ska i programmet dels skrivas in på vanligt sätt för den svenska skatteberäkningen. För att programmet ska kunna beräkna avräkning för den utländska skatten måste den utländska inkomsten dessutom anges i avsnittet Avräkning utländsk skatt på sidan Skatteinställningar.

Manuella belopp för avräkning kan också anges

Det finns möjlighet för användaren att mata in manuellt beräknade belopp för avräkning av utländsk skatt, som programmet tar hänsyn till i skatteuträkningen. Det gäller dels det fält som finns för inmatning av avräkningsbar utländsk skatt på utländska försäkringar som avräknas mot svensk avkastningsskatt på dessa försäkringar. Dessutom finns ett fält för inmatning av avräkningsbar utländsk skatt enligt egen beräkning, som kan anges i ett utfällbart avsnitt på sidan Skatteinställningar.

I programmets skatteuträkning beräknas möjlig avräkning för utländsk skatt efter det att skatten reducerats för olika slag av skattereduktioner.

Beräkning av avräkning för utländsk skatt enligt Avräkningslagen

För att programmets skatteuträkning överhuvudtaget ska kunna beräkna avräkning av betald skatt i utlandet måste uppgifter lämnas i avsnittet Avräkning utländsk skatt på sidan Skatteinställningar. Dels ska uppgifter lämnas om utländska inkomster, dels om betald skatt i utlandet på dessa inkomster. Dessutom måste en särskild kryssruta vara markerad för denna beräkning av avräkning för utländsk skatt ska vara aktiv. Programmets standardinställning är att beräkningen är aktiverad.

Skriv ut yrkande om avräkning för utländsk skatt vid övriga upplysningar

Du måste i deklarationen i regel särskilt begära att avräkning ska ske för betald utländsk skatt på inkomst som deklareras i Sverige. Detta för att Skatteverket ska beräkna vilken minskning av den svenska skatten som får ske på grund av betald utländsk skatt,

Programmet skriver en sådan begäran i avsnittet för Övriga upplysningar på deklarationsblanketten, sedan du markerat det önskemålet i rutan i avsnittet Avräkning utländsk skatt på sidan Skatteinställningar i programdelen Deklaration.

Belopp för avräkning av utländsk skatt kan på viss aktieutdelning redan vara avräknad och förtryckt i den preliminära skatteuträkningen som kommer från Skatteverket. När deklaration sker på förtryckt huvudblankett och ingen ändring av det förtryckta beloppet önskas, behöver i så fall ingen begäran om avräkning göras i deklarationen.

Särskild hantering av utdelning och utländsk skatt som angetts i Aktiehanteraren

I Aktiehanteraren kan du i avsnittet om utdelning på enskilda värdepapper markera att det är fråga om utdelning på utländska värdepapper. Då kommer uppgift om dessa belopp vid överföring till deklaration att föras till särskilda fält i det här avsnittet om utländsk skatt.

Utländsk skatt på utländsk försäkring

Uppgifter om avräkningsbar utländsk skatt som betalats på utländsk kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring och som avräknas mot svensk avkastningsskatt skrivs i skatteplaneringen in på sidan om Inkomsträntor i ett utfällbart avsnitt. I deklarationsdelen finns motsvarande avsnitt vid kod 9.1 resp 9.2 på INK1. Enligt Skatteverket är det den utländska skatten som betalats året före inkomståret som får dras av mot den svenska skatten.

På sidan Skatteinställningar visas vilka belopp som skrivits in i dessa avsnitt, men ingen inmatning av betald skatt för utländska försäkringar kan ske på sidan Skatteinställningar.

Inmatning av eget belopp för avräkning

I ett extra utfällbart avsnitt finns möjlighet att manuellt skriva in ett belopp enligt en egen beräkning av avräkning för utländsk skatt.

I skatteuträkningen i programmet behandlas ett sådant belopp alltid som ett fullt ut avräkningsbart belopp för utländsk skatt, så länge det finns någon beräknad svensk skatt att reducera.

Programmets beräkning av belopp enligt Avräkningslagen

Du måste först skriva in storleken på utländsk förvärvsinkomst omräknad till svenska kronor som ingår i den deklarerade inkomsten i Sverige. Observera att du först ska räkna av de direkta utgifterna för de utländska inkomsterna (d v s du ska ange nettoinkomsten för den utländska förvärvsinkomsten).

Detsamma gäller summa utländska kapitalinkomster omräknat till kronor som ingår i den deklarerade inkomsten i Sverige. Även här ska du först dra av direkta utgifter för den utländska inkomsten. Skriv också in hur stor total utländsk skatt, omräknat till kronor, som betalats. Mer information om beräkningarna finns i Skatteverkets hjälpblankett Avräkning av utländsk skatt (SKV 2707).

När programmets skatteberäkning av avräkningen är aktiverad kan du i programmets skatteuträkning se hur stort belopp som avräknats för utländsk skatt. Själva avräkningen innebär att vissa skattebelopp har satts ner enligt nedanstående regler.

Avräkningen kan aldrig bli större än den utländska skatt som betalats och heller inte större än ett särskilt spärrbelopp. Spärrbeloppet består av de svenska skatter som anses beräknade på den utländska inkomsten, beräknade efter en schablonmetod.

Skatten på den utländska förvärvsinkomsten anses motsvara en lika stor del av den totala skatten som den utländska inkomsten utgör av den totala inkomsten före allmänna avdrag. På motsvarande sätt sker en separat beräkning av den svenska kapitalskatten på utländsk kapitalinkomst.

Har skattereduktion enligt IL 67 kap. beräknats kommer sådan skattereduktion att proportioneras och minska kommunalskatt, statlig inkomstskatt och fastighetsskatt/fastighetsavgift i förhållande till deras andel av den totala summan av dessa skatter innan spärrbeloppet beräknas. Jobbskatteavdrag minskar dock enbart betald kommunalskatt.

Spärrbeloppet får aldrig understiga ett fast belopp som programmet tar hänsyn till.

Avräkning av utländsk skatt enligt ovanstående beräkning sker mot följande skatter:

  • Statlig inkomstskatt på kapitalinkomst
  • Statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst
  • Kommunal inkomstskatt.

Mer om avräkning av utländsk skatt kan läsas på Skatteverkets hemsida på internet som lätt nås via Informationsbanken i programmet om du har internetuppkoppling.

Avräkning för juridiska personer

I programmets Skatteinställningar kan du för juridiska personer skriva in ett belopp som ska avräknas mot svensk statlig inkomstskatt på grund av betald utländsk skatt. Beloppet tas då med i skatteuträkningen och minskar där skatten på den svenska inkomsten.

Du kan även ange ett belopp som ska minska svensk avkastningsskatt på pensionsmedel.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.