Blankett SKV 4314 - Preliminär inkomstdeklaration

Skatteverkets upplysningar

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Blankett 4314, även kallad Preliminär inkomstdeklaration 1, används vid preliminärdeklaration för fysiska personer som driver näringsverksamhet.

Blankett 4313, även kallad Preliminär inkomstdeklaration 2, ska bara användas av juridiska personer.

Läs om hur du deklarerar i artikeln Så deklareras ett företag.

En blankett för respektive inkomstår

Du kan lämna uppgifter på en blankett för vardera av de två inkomstår som programmet hanterar.

Hämta från skatteplanering/kalkyl förenklar

Du kan alltid fylla i nödvändiga uppgifter på de här blanketterna helt på egen hand, men för fysiska personer kan hämtning av de flesta uppgifter med fördel ske från Skatteplanering eller från kalkyl för Näringsverksamhet som kopplats för överföring till skatteplaneringen.

Med knappen Hämta kan uppgifter från aktuellt år beroende på vilken blankett du använder.

Om du till en och samma blankett vill överföra uppgifter om både firma och handelsbolag måste dessa finnas i en kalkyl för Näringsverksamhet som kopplats till Skatteplanering. Då sker en hämtning av de totala beloppen för de båda verksamheterna. Under Övriga upplysningar på blanketten anges då av programmet de olika delsummor som kommer från respektive verksamhet. Några korrigeringar på blanketten 4314 kan i detta fall inte göras.

Beräkning ger prognos om höjning/sänkning

Programmet lämnar alltid en beräkning av förväntad preliminärskatt grundad på de uppgifter som lämnats på blankett 4314.

Rapporten visar beräknad total skatt enligt preliminärdeklarationens uppgifter och ger även besked om man kan räkna med att tidigare beslutad preliminärskatt kommer att höjas, sänkas eller lämnas oförändrad ifall den nya preliminärdeklarationen lämnas till Skatteverket.

Preliminärdeklaration för fysiska personer

En bra arbetsmetod

Gäller preliminärdeklarationen en fysisk person är det oftast enklast att följa denna arbetsmetod:

  • skriv först in uppgifter om årets inkomster m m i skatteplaneringsdelen av programmet för det inkomstår som du vill göra den preliminära deklarationen för.
  • gå till blankett 4314 och hämta uppgifterna från skatteplaneringen till blanketten
  • gör en manuell kontroll och gör eventuella kompletteringar på preliminärdeklarationen.
  • skriv in uppgifter om redan debiterad preliminärskatt i avsnittet Beräkning av preliminärskatt i slutet på blanketten

För att programmet ska kunna göra en korrekt skatteberäkning på uppgifterna som lämnats på blanketten, måste du ha lämnat uppgifter om kommunalskatt i programmets Grunduppgifter.

Hämta från skatteplaneringen

Till preliminärdeklarationen kan du låta hämta de allra flesta behövliga uppgifter från skatteplaneringsdelen av programmet.

Efter en hämtning måste du gå igenom preliminärdeklarationen och göra ev. kompletteringar som kan behövas.

Övriga upplysningar

Den som har hel ålderspension hela året och inte har fyllt minst 66 år under inkomståret ska i avsnittet för övriga upplysningar på blanketten ange att man har hel ålderspension hela året. Det är också lämpligt att bifoga en kopia på handlingar som visar att ålderspensionen tas ut. Skatteverket tar då hänsyn till att hel ålderspension utgår hela året, och beräknar då en lägre egenavgift än den vanliga enligt de regler som gäller och som framgår i programmets Infobank.

Beräkning av preliminärskatt

Genom att du lämnar några kompletterande uppgifter skapar programmet alltid en rapport där besked ges om vilken preliminärskatt som kommer att debiteras för inkomståret.

Beräkningen visas som en egen sida efter preliminärdeklarationen.

Rapporten för fysiska personer

Vid hämtning från Skatteplanering hämtas lämnade uppgifter om kommunalskatt.

Lämna uppgift om redan debiterad skatt

Börja med att skriva in det totala årsbelopp som debiterats som preliminärskatt för året.

Dialogruta underlättar

Om du klickar på pilen vid raden för Uppgifter om redan debiterad skatt visas en dialogruta där du kan ange redan debiterad preliminärskatt för samtliga av årets förfallodagar.

Ange också årets första förfallodag för debiterad preliminärskatt. Programmet föreslår alltid 12 februari. Du kan ändra till någon av de senare förfallodagarna som anges längst ned i rapporten.

Programmet visar därefter vilket belopp per månad som debiterats.

Ange nästkommande förfallodag

Du måste även ange den förfallodag som gäller för nästa ordinarie betalning av preliminärskatt.

Programmet föreslår här det närmast möjliga förfallodatum efter det datum som din dator visar den dag du kör programmet. Du kan själv ändra till ett annat datum, men därefter ger programmet inga nya förslag. Om du ändrar datum måste du välja något av de datum som visas allra sist i rapporten.

Resultat

I det här avsnittet visas det skattemässiga resultatet av preliminärdeklarationen och vilket belopp som kvarstår att betala då redan betald preliminärskatt och andra uppgivna skatter har dragits av. Via knappen Skatteberäkning kan du i detalj se hur den totala preliminärskatten är framräknad.

Först visas den totala skatt som programmet beräknat att man kommer att få betala för inkomståret räknat efter uppgifterna du lämnat på preliminärdeklarationen.

Programmet summerar också de skatter som du angett i preliminärdeklarationen att man redan har betalt eller kommer att betala genom vanliga skatteavdrag skatt på lön etc.

Kvarvarande skatt att betala

Programmet beräknar nu kvarvarande skatt att betala och detta belopp kan betalas via kommande löneavdrag av arbetsgivare, via skatteavdrag på kapitalinkomster och genom betalning av preliminärskatt.

Du måste här själv komplettera med uppgift om eventuell A-skatt på lön som man kan beräkna att arbetsgivare gör avdrag för på de löneinkomster som i preliminärdeklarationen angetts för resten av inkomståret.

Programmet föreslår däremot belopp som kommer att betalas som A-skatt på kapitalinkomster mm. Beloppen hämtas från preliminärdeklarationen och består av angivna belopp i avsnittet näringsinkomster samt Avdragen/beräknad skatt på kapitalinkomster.

Sist i detta avsnitt beräknar programmet vilket skattebelopp som därefter återstår.

Återstår

Här visar programmet vilket belopp som återstår i skatt på inkomsten enligt preliminärdeklarationen och som ska täckas av preliminärskatten.

Om beloppet för Återstår visas som ett minusbelopp, betyder det att du redan betalat en större preliminärskatt än vad som motsvaras av den beräknade slutliga skatten enligt preliminärdeklarationen.

Omräknad preliminärskatt och/eller särskild A-skatt

Resultatrapporten avslutas med besked om vilket beslut preliminärdeklarationen normalt kommer att leda till, om den lämnas in den till Skatteverket.

Programmet lämnar något av följande möjliga besked:

  • Räkna med sänkt preliminärskatt
  • Räkna med höjd preliminärskatt
  • Räkna med oförändrad preliminärskatt

Räkna med sänkt preliminärskatt

Detta besked ger programmet om preliminärdeklarationen visar att man bör få sänkt preliminärskatt om man lämnar in deklarationen till Skatteverket.

Programmet visar i så fall vilket nytt lägre skattebelopp som ska betalas som preliminärskatt under resterande del av inkomståret.

I första hand sker omräkningen på så sätt att beloppet som beräknats ovan vid Återstår, fördelas i lika stora delar på de under året återstående förfallodagarna.

Man har i normala fall rätt till sänkt preliminärskatt om skatten enligt preliminärdeklarationen blir lägre än den debiterade skatten och skillnaden inte är obetydlig. Några exakta gränser finns dock inte angivna i lagen. Programmet anger att du kan räkna med sänkt preliminärskatt om skillnaden är minst 2 400 kr.

Återbetalning av preliminärskatt

Om det visar sig sedan man lämnat in en ny preliminärdeklaration för omräkning av preliminärskatten att man redan betalat en större preliminärskatt än den totala slutliga skatten enligt preliminärdeklarationen - ett negativt belopp visas i så fall vid Återstår - kan man ha rätt att under löpande inkomstår få en återbetalning av den del av preliminärskatten som inte motsvaras av beräknad slutlig skatt.

Räkna med höjd preliminärskatt

Detta besked ger programmet om preliminärdeklarationen visar att man kan få höjd preliminärskatt om preliminärdeklarationen lämnas in.

Om programmet anger att skatten antagligen kommer att höjas, visar programmet vilka nya högre belopp som ska betalas som preliminärskatt  etc vid respektive förfallodag under resterande del av inkomståret sedan preliminärskatten räknats om.

Räkna med oförändrad preliminärskatt

Om programmet finner att skatten enligt preliminärdeklarationen inte når de gränser som brukar tillämpas för en omräkning av preliminärskatten ska göras av Skatteverket, ger programmet ett sådant besked.

Skattebelopp och senaste dag för betalning

Längst ned visas vilka belopp i preliminärskatt som ska betalas vid förfallodagarna under resterande del av inkomståret. Om man tidigare inte har debiterats någon preliminärskatt för inkomståret och gör en preliminärdeklaration i programmet, då beräknas ingen preliminärskatt så länge beloppet Återstår som redovisas sist i avsnittet Resultat understiger 2 400 kr.

Klicka på höger musknapp och välj Skriv ut för att skriva ut hela blanketten, utvalda blanketter eller alla blanketter. Om du vill skriva ut aktuell sida väljer du Skriv ut sida. Läs mer om utskrifter i avsnittet Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.