Blankett SKV 2322 (KU31) - Kontrolluppgift

Programmets blanketter finns under Arbeta med - Deklaration. Vilka blanketter som visas beror på om du är privatperson eller juridisk person och vilka inställningar som gjorts för detta under Grunduppgifter.

Se även information på skatteverket.se.

1.

Denna kontrolluppgift ska lämnas av:

  1. den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelning eller ränta (avkastning), och
  2. värdepappersinstitut eller andra hos vilka delägarrätter förvaras i depå eller är registrerade på konto, om inte kontrolluppgift ska lämnas enligt 1.

Uppgiftsskyldig är alltså den som fått i uppdrag att utbetala utdelning eller ränta mot kupong eller liknande bevis som legitimerar innehavaren att få betalt. Om bolaget själva tillser att innehavaren av delägarrätten får betalt, ska bolaget lämna kontrolluppgift.

Observera att kontrolluppgift ska lämnas för utdelning från alla aktiebolag, alltså både för avstämningsbolag och kupongbolag (t.ex. fåmansföretag).

Kontrolluppgiften ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

2.

Är den skattskyldiges person-/organisationsnummer inte känt ska uppgiftslämnaren i stället ge kontrolluppgiften ett internt (unikt) löpnummer. Detta nummer ska även användas vid eventuell rättelse av kontrolluppgiften. Löpnumret anges i fältet för den skattskyldiges person-/organisationsnummer och inleds med bokstaven L (t.ex. L58373).

3.

När uppgiftslämnaren lämnar denna kontrolluppgiftstyp, (utdelning och innehav av delägarrätter), ska specifikationsnummer alltid anges. Specifikationsnumret ska vara unikt för kontrolluppgiftstypen, personen och uppgiftslämnaren. Specifikationsnummer får innehålla maximalt 10 siffror och andra tecken än siffror är inte tillåtna.

Detta kan göras unikt på flera sätt t.ex. genom en stigande nummerserie för uppgiftslämnarens samtliga kontrolluppgifter, en stigande nummerserie avseende en viss kontrolluppgiftstyp eller en stigande nummerserie för varje person. Dvs. uppgiftslämnaren numrerar alla kontrolluppgifter från 1 och uppåt. Eventuella rättelsekontrolluppgifter måste innehålla samma specifikationsnummer som den ursprungliga kontrolluppgiften.

4.

Fåmansföretag m.fl. sätter kryss i rutan om den person kontrolluppgiften avser är företagsledare, närstående till företagsledare eller delägare i företaget.

5.

Här anges namnet på aktien eller andelen från vilket utdelningen härrör. Observera att detta namn kan vara samma namn som angetts som uppgiftslämnare.

6.

Om utdelning eller ränta inte har utbetalts eller tillgodoräknats ska uppgift om innehav vid årets utgång endast lämnas om delägarrätterna är marknadsnoterade. Uppgift om delägarrättens värde ska inte lämnas.

7.

Uppgift ska lämnas om utbetald eller tillgodoräknad utdelning eller ränta och den ska anges till sitt bruttobelopp, d.v.s. före avdrag för preliminär skatt.

Utdelning kan vara helt eller delvis skattefri i vissa fall. Hela utdelningsbeloppet ska anges, även om utdelningen kan vara delvis skattefri (t.ex. för lättnadskvalificerad aktie).

8.

Skatteavdrag från utdelning ska normalt göras med 30 % av beloppet.

Skatteavdrag ska inte göras på utdelning från ett bolag som inte är avstämningsbolag (t.ex. börsnoterade företag). Detta innebär att skatteavdrag inte ska göras på utdelning från t.ex. ett fåmansbolag. Om skatteavdrag ändå har gjorts lämnas uppgift om avdragen skatt här (ruta 01).

Preliminärskatteuttaget på utdelning m.m. på utländska aktier/andelar ska vara sådant att det tillsammans med vad som dragits av för skatt i utlandet uppgår till 30 %.

9.

Innehållen utländsk källskatt som belöper på utdelningen.

10.

ISIN-nummer (International Security Identification Number) ska anges om sådant finns. Se föreskriften RSFS 2002:2.

ISIN-nummer består av 12 tecken.

Pos 1-2: Landkod (bokstäver)

Pos 3-12: Nummer (Siffror och/eller bokstäver)

11.

Om en depå hos en förvaltare (bank, värdepappersinstitut) innehas av flera personer gemensamt och uppgift saknas om vilka aktier eller andelar som tillhör var och en av innehavarna får depån anses som ägd av dessa med samäganderätt. Kontrolluppgift avseende andel i samägd depå ska lämnas på separat blankett för varje depå. Sammanblandning med individuellt erhållen utdelning och innehav får således inte ske.

Varje samägd depå ska av uppgiftslämnaren åsättas ett unikt löpnummer. Detta anges på delägarnas kontrolluppgifter i ruta "Depånummer".

Kontrolluppgifter ska upprättas enligt något av följande alternativ.

Alternativ 1

För varje delägare ska lämnas kontrolluppgift. I kontrolluppgiften specificeras samtliga utdelningar och innehav i depån. Delägarnas andel av utdelningarna och innehavet anges i ruta "Andelstal". Andelstal ska anges som procenttal med två decimaler och decimalpunkt, t.ex. 33.33.

Alternativ 2

För förvaltare som så önskar finns även möjlighet att lämna individuella uppgifter för varje delägare i samägd depå. Sådan kontrolluppgift ska i så fall endast omfatta den utdelning och det innehav som belöper på respektive delägare. Om denna metod används ska andelstalet antingen utelämnas eller depån anges som helägd.

För såväl alternativ 1 som alternativ 2 gäller att uppgift om avdragen skatt ska anges individuellt för varje delägare och således inte för depån totalt.

12.

För begränsat skattskyldiga ska i vissa fall uppgift lämnas om den skattskyldiges utländska skatteregistreringsnummer.