Visma Skatteprogram

Blankett SKV 2706 - Skatteverkets upplysningar

Obs! Denna blankett finns endast i Visma Skatt Proffs

Allmänt

När en svensk juridisk person har inkomst från utlandet kan inkomsten komma att beskattas både i Sverige och i utlandet. Den dubbelbeskattning som uppkommer kan undanröjas genom bestämmelser i avräkningslagen (Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt) eller genom bestämmelser i skatteavtal med det land inkomsten kommer ifrån. De skatteavtal som Sverige har ingått med olika länder finns tillgängliga på skatteverket.se.

För att ni ska kunna få avräkning ska det vara fråga om en betald utländsk allmän slutlig skatt på inkomst. Ni kan inte få avräkning av utländsk skatt med högre belopp än den skatt som får tas ut i det andra landet enligt bestämmelser i skatteavtal. Exempelvis kan den skatt som får tas ut på royaltyinkomst begränsas av skatteavtal.

Ni kan få avräkning för utländsk fastighetsskatt eller motsvarande på fastighet i utlandet om ni tar upp en inkomst av fastigheten i deklarationen.

Begäran om avräkning görs samma år som ni tagit med den utländska inkomsten i deklarationen.

När ni begär avräkning av utländsk skatt kan ni använda denna blankett. Om utrymmet på blanketten inte räcker till kan ni istället använda en egen bilaga där motsvarande uppgifter framgår.

Uppgifterna som efterfrågas på blanketten behövs för att Skatteverket ska kunna räkna ut hur mycket svensk skatt som tas ut på de utländska inkomster som redovisats i deklarationen. Det belopp som räknas ut sätter gränsen för hur stor avräkningen kan bli.

Vissa utländska inkomster som tas med i deklarationen kan påverka avräkningen, öka avräkningsutrymmet, även om de inte beskattats i utlandet. De inkomster som kan vara aktuella är inkomst från fast driftställe eller fastighet i utlandet eller ränta, utdelning eller royalty från utlandet. Har ni sådan inkomst fyller ni i inkomsten under respektive avsnitt A eller B och anger 0 (noll) i rutorna för utländsk skatt. Har ni begärt avdrag för den utländska skatten i deklarationen ska ni ange det när ni begär avräkning. Det gäller både om ni upprättar en egen bilaga och om ni använder blanketten, se vidare vid D. Avdrag för utländsk skatt.

Om den svenska skatten på utländska inkomster ett visst år inte räcker till för att full avräkning ska kunna göras får ni spara det överskjutande beloppet. Läs mer om detta vid E. Sparad utländsk skatt från tidigare år, s.k. carry forward, som ni begär avräkning för i år.

Avkastningsskatt som tas ut på avsättning i balansräkningen under rubriken Avsatt till pensioner jämställs vid avräkning med statlig inkomstskatt och beaktas av Skatteverket vid avräkningen. Om ni begär avräkning mot avkastningsskatt som tas ut på annat underlag enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, t.ex. av utländsk skatt på avkastning på tillgångar som ingår i utländsk kapitalförsäkring, gör ni begäran om det på särskild bilaga som ni bifogar deklarationen.

A. Utländska intäkter som inte är hänförliga till fast driftställe i utlandet

Utländska intäkter som inte är hänförliga till ett fast driftställe utomlands redovisas vid A.1. Där fyller ni i t.ex.

räntor, royalty, konsultarvoden eller kapitalvinster. Finns det kostnader i näringsverksamheten som är direkt hänförliga till de utländska intäkterna fyller ni i dem vid A.2.

B. Intäkter och kostnader som är hänförliga till fast driftställe i utlandet

Utländsk bruttointäkt och kostnader som är hänförliga till fast driftställe i utlandet redovisas vid B. Ni ska även räkna fram nettointäkten. Om verksamheten har gått med överskott eller underskott markeras med plus- respektive minustecken.

C. Gemensamma kostnads- och intäktsposter

Kostnads- och intäktsposter som har samband både med de utländska och svenska inkomsterna fyller ni i vid C.1 och C.2. Skatteverket fördelar sedan en proportionell andel av kostnaderna och intäkterna till de utländska inkomsterna.

D. Avdrag för utländsk skatt

I inkomstskattelagen finns bestämmelser om att man kan få avdrag för den skatt man betalat i utlandet om man begär det. Avdraget är frivilligt och har ni gjort sådant avdrag fyller ni i det under D. Skatteverket behöver uppgiften för att kunna beräkna hur stor minskning av svensk skatt som ni har fått genom avdraget.

E. Sparad utländsk skatt från tidigare år, s.k. carry forward, som ni begär avräkning för i år

Om utländsk skatt inte kan avräknas, eller bara kan avräknas till viss del, får ni spara det överskjutande beloppet.

Ni kan begära avräkning av sådant överskjutande belopp under de fem följande åren.

Har ni sparade överskjutande belopp från ett tidigare år fyller ni i det vid respektive år. Om avdrag har gjorts eller inte för det sparade beloppet styr vilken rad ni ska fylla i inom respektive år.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.