Blankett SKV-4314-20 - Skatteverkets upplysningar

Allmänna upplysningar till preliminär inkomstdeklaration 1

Preliminär inkomstdeklaration 1 används av fysiska personer och dödsbon, t.ex. enskild näringsidkare och fysisk person som är delägare i handelsbolag. Andra juridiska personer än dödsbon, t.ex. aktiebolag, ska använda Preliminär inkomstdeklaration 2. Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminärskatt d.v.s. F-skatt och särskild A-skatt. Om du startar eller övertar en verksamhet ska du i stället ansöka om F-skatt på skatteverket.se eller på blanketten Företagsregistrering (SKV 4620).

Skyldighet att lämna preliminär inkomstdeklaration

I vissa fall är du som är godkänd för F-skatt eller betalar särskild A-skatt skyldig att lämna preliminär inkomstdeklaration. Om skillnaden mellan den preliminära och den slutliga skatten är betydande är du skyldig att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Med betydande skillnad menas en skillnad mellan den preliminära och slutliga skatten på cirka 30 procent, dock lägst ett prisbasbelopp (för aktuellt år). Det gäller också om räkenskapsåret har lagts om utan Skatteverkets tillstånd och då ska den preliminära inkomstdeklarationen ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång.

Den preliminära inkomstdeklarationen ska i ovanstående fall ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar från det att deklarationsskyldigheten uppkom alternativt förhållandena ändrades. När mindre än en månad återstår av beskattningsåret behöver deklarationen inte lämnas.

Hur beräknas den debiterade preliminärskatten?

Preliminärskatten beräknas antingen med ledning av en preliminär beskattning som i regel är uppgifter i din preliminära inkomstdeklaration. Den kan också beräknas enligt en schablonregel. Schablonregeln innebär att skatten beräknas med utgångspunkt från den slutliga skatten vid beskattningen året före beskattningsåret. Vid debitering enligt schablonregeln får preliminärskatten inte understiga den debiterade preliminärskatten året före beskattningsåret.

När ska den debiterade preliminärskatten betalas?

Den debiterade preliminärskatten ska betalas med lika stora belopp varje månad under tiden februari - januari. För den som bedriver näringsverksamhet endast under en del av året och det finns särskilda skäl, t.ex. utpräglat säsongs-arbete, kan Skatteverket besluta att skatten endast ska betalas i anslutning till de månader verksamheten bedrivs. Betalning av skatten ska vara bokförd på Skatteverkets bankgirokonto senast på förfallodagen, som är den 12 varje månad utom i augusti och januari, då den 17 är förfallodag. För den som har en momsomsättning på minst 40 miljoner kronor är den 12 förfallodag också i augusti.

1. Näringsverksamhet

Överskott av aktiv näringsverksamhet, rutorna 1.1 och 1.2

Här ska du fylla i inkomst från aktiv näringsverksamhet. Om du driver flera olika enskilda verksamheter bedöms dessa tillsammans. En näringsverksamhet är aktiv om du både driver och i stor omfattning arbetar i verksamheten. Kravet på att i stor omfattning arbeta i verksamheten innebär att du ska lägga ner arbetstid motsvarande minst en tredjedel av en vanlig anställning på heltid. Detta krav kan justeras om det behövs i det enskilda fallet. En näringsverksamhet som bygger på din egen arbetsinsats (t.ex. som konsult, skribent eller hantverkare) är aktiv oavsett omfattningen eller antalet nedlagda timmar. Verksamhetens överskott är beräknade intäkter för exempelvis sålda varor och utförda arbeten minskade med beräknade kostnader för exempelvis varuinköp, lokalkostnader och värdeminskningar. Överskottet beräknas exklusive moms. Om verksamheten inte beräknas ge något överskott fyller du i "0".

I ruta 1.1 ska du fylla i överskott från aktiv enskild näringsverksamhet. I ruta 1.2 ska du fylla i överskott som du haft som aktiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Specifikation av intäkter och kostnader kan göras på Hjälpblankett - Preliminär resultatberäkning (SKV 4315). Om det beräknade överskottet är lägre än överskottet vid beskattningen året före beskattningsåret eller lägre än överskottet enligt tidigare lämnad preliminär inkomstdeklaration för beskattningsåret, ska förklaring till förändringen lämnas under "Övriga upplysningar".

Vid beräkning av överskottet får du också göra schablonmässigt avdrag för beräknade egenavgifter. Hur stort avdrag du får göra beror bland annat på din ålder. Avdraget är i normalfallet 25 %.Du kan läsa mer om egenavgifter och schablonavdrag på skatteverket.se.

Överskott av passiv näringsverksamhet, rutorna 1.4 och 1.5

Här ska du fylla i överskott av passiv näringsverksamhet, d.v.s. sådan näringsverksamhet som inte anses vara aktiv. I ruta 1.4 ska du fylla i överskott från passiv enskild näringsverksamhet. I ruta 1.5 ska du fylla i överskott som du haft som passiv delägare i handelsbolag/kommanditbolag. Vid beräkning av överskottet får du också göra ett schablonmässigt avdrag för beräknad särskild löneskatt med 20 % av överskottet.

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, eget pensionssparande, ruta 1.6

Vid beräkning av överskott av näringsverksamhet får du göra avdrag för eget pensionssparande (premier för pensionsförsäkring/inbetalning på eget pensionssparkonto). Avdrag får göras med högst 35 % av överskottet av näringsverksamheten, före avdrag för sparandet och avdrag för särskild löneskatt på pensionskostnader, samt avsättning för egenavgifter.

Tillägget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp. Avdraget får inte överstiga inkomsten. På det pensionssparande du drar av ska särskild löneskatt på pensionskostnader betalas. Fyll därför i underlaget i ruta 1.6.

Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, anställda, ruta 1.7

Om du har utfäst en tjänstepension ska du betala särskild löneskatt på kostnaden för pensionsutfästelsen. Skatten är 24,26 %.

Ökning/minskning av expansionsfond, rutorna 1.8 och 1.9

Om du gör avdrag för avsättning till expansionsfond ska du betala expansionsfondsskatt på avsättningen. Fyll i underlaget i ruta 1.8. Expansionsfondsskatten är 22 % på underlaget. Om expansionsfonden minskas ska ett belopp som motsvarar nedsättningen tas upp till beskattning i näringsverksamheten. Du kommer då att tillgodoräknas expansionsfondsskatt med 22 % av beloppet. Fyll i underlaget i ruta 1.9.

Underlag för avkastningsskatt på pensionskostnader, ruta 1.10

Om skuldposten Avsatt till pensioner eller liknande finns i balansräkningen, ska du fylla i skatteunderlaget för avkastningsskatt i ruta 1.10. Skatteunderlaget beräknas i två steg. Först beräknas kapitalunderlaget som är pensionsskuldens belopp vid beskattningsårets ingång. Skatteunderlaget får du sedan genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan året före beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas till närmast lägre hundratal. Skatten är 15 % av skatteunderlaget.

2. Inkomster i näringsverksamhet där social- avgifter/skatt betalas av annan, rutorna 2.1 - 2.3

Om du inte är godkänd för F-skatt är uppdragsgivaren skyldig att betala socialavgifter och skatt vid utbetalning av ersättning för arbete. Om du är godkänd för F-skatt och även har A-skatt, men inte åberopar att du är godkänd för F-skatt i uppdraget, ska uppdragsgivaren också betala socialavgifter och skatt vid utbetalning av ersättning för arbete. I ruta 2.1 fyller du i bruttoinkomst som ingår i överskott av näringsverksamhet och där socialavgifter/skatt betalats av annan. I ruta 2.2 fyller du i kostnader som belöper på dessa inkomster. Skatteavdraget fyller du i ruta 2.3.

3. Allmänna avdrag (näringsverksamhet), ruta 3.1

Underskott av aktiv nystartad näringsverksamhet får i vissa fall dras av. Avdrag får göras under de fem första åren och med högst 100 000 kr per år. Du får inte göra större avdrag än summan av inkomst av tjänst och annan näringsverksamhet. Om näringsverksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande avser litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet kan du under vissa förutsättningar göra avdrag för underskott även om verksamheten inte är nystartad. Läs mer i broschyren SKV 295 - Skatteregler för enskilda näringsidkare.

4. Nedsättning av egenavgifter

Regionalt nedsättningsbelopp i stödområde, ruta 4.1

Om du bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i ett stödområde (i huvudsak Norrlands inland), kan egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna sättas ned med 10 % av avgiftsunderlaget. Om du dessutom gjort motsvarande avdrag från arbetsgivaravgifterna i arbetsgivardeklarationen får den sammanlagda nedsättningen av egenavgifterna och arbetsgivaravgifterna inte överstiga 85 200 kr per år. För delägare i handelsbolag får nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna avseende inkomsten från bolaget sammanlagt inte överstiga 85 200 kr. Mer information hittar du via skatteverket.se/egenavgifter. I ruta 4.1 fyller du i det belopp du yrkar nedsättning med, högst 18 000 kr.

5. Karenstid till sjukförsäkringen, ruta 5.1

Du som har inkomst av näringsverksamhet har alltid en karenstid innan du kan få sjukpenning. Du har alltid 7 dagars karenstid om du inte har anmält något annat till Försäkringskassan. Ju längre karenstid du väljer desto lägre blir din sjukförsäkringsavgift. Läs mer på forsakringskassan.se.

6. Tjänst - Inkomster och skatt hittills under året

Lön och förmåner, Pensioner, Arbetsskadelivränta m.m., Sjukpenning m.m., Kostnadsersättningar, rutorna 6.1 - 6.5

I rutorna 6.1, 6.2 och 6.5 ska du fylla i de löner inklusive förmåner, pensioner samt kostnadsersättningar du har haft hittills under året, d.v.s. t.o.m. månaden innan du lämnar in din preliminära inkomstdeklaration. I ruta 6.4 ska du fylla i din sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar du har haft hittills under året. I ruta 6.3 ska du fylla i egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag du har haft hittills under året.

Lämna övriga upplysningar om du har utländsk pension. Se mer vid ruta 7.3.

Om du har förmån från din arbetsgivare för rot-/rutarbete ska hela förmånens värde ingå i den summa du fyller i under lön i ruta 6.1 respektive ruta 7.2. Under "Övriga upplysningar" bör du då också fylla i hur stor förmånen är.

Avdragen skatt, ruta 6.6

I ruta 6.6 ska du fylla i den skatt som dragits från ersättningarna i rutorna 6.1 - 6.4. Rutan måste fyllas i om du fyllt i belopp i någon av rutorna 6.1 - 6.4.

7. Tjänst - Inkomster resten av året

Inkomsten avser tiden, ruta 7.1

Här fyller du i tiden som inkomsten avser. Endast månad ska anges. Skriv månaderna med siffror, t.ex. 1 mars - 31 december skrivs 03 - 12.

Lön och förmåner, ruta 7.2

Här fyller du i beräknad lön för resten av året. Tänk på att ta med värdet av skattepliktiga förmåner som t.ex. bilförmån, kostförmån och traktamente samt bilersättning utöver schablonen och ersättning för resor till och från arbetet. Även sjöinkomst och semesterersättning från semesterkassa ska fyllas i här.

Pensioner inkl. utländska pensioner, ruta 7.3

Här fyller du i beräknad pension för resten av året, t.ex. allmän pension, efterlevandepension och tjänstepension. Även sjukersättning, aktivitetsersättning och privata pensionsförsäkringar, andra livräntor än egen arbetsskadelivränta samt avgångsbidrag (AGB) ska fyllas i här.

Om du har utländsk pension ska du under "Övriga upplysningar" fylla i vilken typ av pension du fått, från vilket land du fått pensionen samt om du har betalat någon skatt på pensionen i utlandet.

Arbetsskadelivränta, vårdbidrag m.m., ruta 7.4

Här fyller du i beräknad egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag för resten av året.

- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudutbetalare, ruta 7.5

Om du har fyllt i någon av rutorna 7.2 - 7.4, måste du fylla i ruta 7.5. Huvudutbetalaren är den arbetsgivare/utbetalare som betalar ut din högsta inkomst avseende inkomst av tjänst inklusive förmåner och som gör skatteavdrag.

- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från, ruta 7.6

Om det i beloppen i rutorna 7.2 - 7.4 ingår inkomster som det inte kommer att göras något skatteavdrag från, fyller du i de inkomsterna i ruta 7.6. Exempel på sådan inkomst är norsk pension som ska beskattas i Sverige. Obs! Om du har inkomst från en utländsk arbetsgivare som inte gör skatteavdrag, ska du fylla i inkomsten i ruta 8.1 istället.

Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m., ruta 7.7

Här fyller du i det belopp du beräknar att få i form av sjukpenning p.g.a. anställning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar för resten av året.

Kostnadsersättningar, ruta 7.8

Här fyller du i det belopp du beräknar få i kostnadsersättning från din arbetsgivare för resten av året. Exempel på kostnadsersättning är ersättning för telefon och representation.

8. Inkomst från utländsk arbetsgivare/utbetalare

Inkomst där skatt och socialavgifter ska betalas i Sverige (arbetsgivare/utbetalare utan fast driftsställe), ruta 8.1

Ruta 8.1 är för dig som är anställd av en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige och där arbetsgivaren redovisar och betalar arbetsgivaravgifter i Sverige eller för dig som har en överenskommelse (socialavgiftsavtal) med din arbetsgivare. Socialavgiftsavtal innebär att du varje månad ska redovisa lön och eventuella förmåner i en arbetsgivardeklaration och betala arbetsgivaravgifter.

I ruta 8.1 ska du fylla i din totala inkomst inklusive eventuella skattepliktiga förmåner som du beräknas få från din utländska arbetsgivare. För dig som har socialavgiftsavtal med din arbetsgivare så redovisar du inkomsten utan den kompensation du får från arbetsgivaren för de sociala avgifterna.

Inkomst där skatt ska betalas i Sverige, t.ex. utsändning (socialavgifter betalas i utlandet), ruta 8.2

I ruta 8.2 ska du fylla i inkomster såsom lön, förmåner m.m. där socialavgifter betalas i utlandet. Detta gäller bland annat om du tillhör ett annat lands socialförsäkring enligt A1-/E101- eller har ett utsändningsintyg.

9. Övriga tjänsteinkomster

Hobbyinkomster, royalty m.m., ruta 9.1

Här fyller du i dina inkomster av hobbyverksamhet efter att du gjort avdrag för kostnader och egenavgifterDu kan göra beräkningen på Skatteverkets blankett SKV 2051 - T2 - Inkomst av tjänst - Inkomst av hobby, internetinkomster m.m.

Du ska här även fylla i om du har fått royalty eller andra arvoden. Ta hjälp av Skatteverkets blankett SKV 2050 - T1 - Inkomst av tjänst - Inkomster med egenavgifter, för att räkna ut vilket belopp som ska fyllas i. Där hittar du även mer information om vilka inkomster som omfattas. Ersättning som betalas ut enligt socialavgiftsavtal ska redovisas i ruta 8.1.

Vissa inkomster från fåmansbolag, ruta 9.2

Här fyller du bland annat i återföring av uppskovsbelopp vid andelsbyte eller fördelning av kapitalvinst mellan tjänst och kapital vid utdelning från fåmansbolag. Här ska du även fylla i om ett så kallat förbjudet lån ska beskattas.

Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd, ruta 9.3

Här fyller du i inkomster som inte är pensionsgrundande t.ex. utbetalningar från vinstandelsstiftelse och vissa ersättningar till idrottsmän. Om du får periodiskt understöd ska det också fyllas i här.

10. Avdrag - Tjänst

Resor till och från arbetet, ruta 10.1

Du kan bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt avdrag med detta belopp. Fyll därför i den totala beräknade resekostnaden. För resor med egen bil får du göra avdrag med 18:50 kr per mil. För resor med förmånsbil är avdraget 6:50 kr per mil för diesel och 9:50 kr per mil för annat drivmedel (t.ex. bensin eller etanol). Om du har rätt att göra avdrag för bil och har använt egen bil får du dra av utgifterna för trängselskatt.

Tjänsteresor, Tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor, Övriga utgifter, rutorna 10.2 - 10.4

Om du har avdragsgilla utgifter av ovanstående slag, fyller du i rutorna 10.2 - 10.4. Om du yrkar avdrag för t.ex. tjänsteresor och får ersättning för kostnaderna, ska ersättningen redovisas som kostnadsersättning i ruta 7.8. Läs mer i Skatteverkets broschyr SKV 354 - Traktamenten och andra kostnadsersättningar. För att överhuvudtaget få avdrag krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är större än 50 km. Du kan bara få avdrag för övriga utgifter i ruta 10.4 med den del som är högre än 5 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt ditt avdrag med detta belopp. Fyll därför i den totala beräknade utgiften.

11. Allmänna avdrag

Socialförsäkringsavgifter enligt EU-förordningen m.m., ruta 11.1

Här fyller du i utländska socialförsäkringsavgifter (t.ex. norsk trygdeavgift) som du får betala i Norden och EU/EES på inkomster som beskattas i Sverige. Från och med den 1 januari 2016 är det inte längre möjligt att göra avdrag för privat pensionssparande. Avdrag kan fortfarande medges för den som helt saknar pensionsrätt i anställningen eller som har inkomst av aktiv näringsverksamhet. I ruta 11.1 fyller du också i periodiskt understöd du ska betala enligt dom eller avtal. Du får inte göra avdrag för frivilligt periodiskt understöd. Du får inte heller göra avdrag för underhållsbidrag till barn. Under "Övriga upplysningar" bör du ange namn och adress till mottagaren av understödet.

12. Kapital

Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag görs från, ruta 12.1

Här fyller du i bland annat ränteinkomster från banker m.fl. samt utdelningar på aktier där utbetalaren ska göra skatteavdrag.

Ränteinkomster, utdelningar m.m. som skatteavdrag inte görs från, ruta 12.2

Här fyller du i ränteinkomster från exempelvis privatpersoner samt positiv räntefördelning. Utdelning från fåmansbolag som ska redovisas under kapital ska anges här och även schablonintäkter från investeringsfonder och investeringssparkonto tas upp här. Läs mer om schablonintäkterna i Investeringssparkonto på skatteverket.se.

Återstående uppskovsbelopp för privatbostad, ruta 12.3

Den som fått uppskov med beskattning av kapitalvinst vid försäljning av privatbostad (småhus eller bostadsrätt) ska betala en schablonintäkt på uppskovsbeloppet. Schablonintäkten är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek. Skatteverket räknar ut schablonintäkten. Fyll därför i återstående medgivet uppskovsbelopp.

Överskott vid uthyrning av privatbostad, ruta 12.4

Om du hyr ut din villa, fritidshus, ägarlägenhet, bostadsrätt, hyresrätt eller enstaka rum ska du redovisa uthyrningen. Det är överskottet som ska fyllas i vid ruta 12.4.

Skattepliktig del av kapitalvinster, ruta 12.5

Här fyller du i den beräknade skattepliktiga delen av din kapitalvinst vid försäljning av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt.

Ränteutgifter m.m., ruta 12.6

Här fyller du i bland annat beräknade räntor på dina lån i banker och kreditinstitut samt andra ränteutgifter. Tänk på att bara ta med din andel av ränteutgifterna om du delar lånet med annan person. Även tomträttsavgäld, avdrag för direkta utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster liksom negativ räntefördelning ska fyllas i här.

Avdragsgill del av kapitalförluster, ruta 12.7

Här fyller du i den beräknade avdragsgilla delen av kapitalförlust vid försäljning av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt.

Investeraravdrag, ruta 12.8

Du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande, eller vid en nyemission, kan få göra ett investeraravdrag. Du kan få avdrag med maximalt hälften av betalningen av andelarna och för att du ska kunna få investeraravdraget krävs att ett antal villkor är uppfyllda. Du kan få avdrag med högst 650 000 kr per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kr. Om du exempelvis har haft en investering på 800 000 kr ska du därför fylla i 400 000 kr i rutan. Om investerarnas sammanlagda betalning för andelar i ett och samma företag uppgår till mer än 20 000 000 kr per år så påverkar det ditt avdrag. Läs mer i Så begär du investeraravdrag på skatteverket.se.

13. Utländsk försäkring - Avkastningsskatt, rutorna 13.1 - 13.2

Om du äger eller har en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. I ruta 13.1 fyller du i skatteunderlag för avkastningsskatt på kapitalförsäkring och i ruta 13.2 fyller du i skatteunderlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkring.

14. Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt

Fastighetsavgift respektive fastighetsskatt ska betalas för hela kalenderåret av den som är ägare till fastigheten den 1 januari beskattningsåret.

Avgiftspliktiga fastigheter med bostäder som är färdigbyggda får kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostadshus är befriade från fastighetsavgift. Fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder får statlig fastighetsskatt.

Det indexreglerade värdet per lägenhet multipliceras med antal lägenheter för att få fram det indexreglerade värdet för fastigheten.

Underlaget för fastighetsavgift är indexreglerat. Om taxeringsvärdet är lägre än det indexreglerade värdet så utgör taxeringsvärdet underlaget för fastighetsavgiften. För belopp och mer information se skatteverket.se.

Hyreshus: bostäder, ruta 14.1

Här fyller du i underlag för fastighetsavgift för hyreshus, bostäder.

Nybyggda bostadshyreshus och ägarlägenheter är befriade från fastighetsavgift.

Bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren, och får halv avgift de därpå följande åren. Är de istället nybyggda 2012 eller senare är de helt befriade från avgift de första 15 åren. Om tomtmark och byggnad har olika ägare, omfattar skattelättnaden endast byggnaden.

Hyreshus: tomtmark, bostäder under uppförande, ruta 14.2

För hyreshus med bostäder under uppförande och obebyggda tomter avsedda för hyreshus med bostäder eller lokaler är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. Fyll därför i taxeringsvärdet.

Hyreshus: lokaler, ruta 14.3, Industri- och elproduktionsenhet: värmekraftverk, ruta 14.4, Elproduktionsenhet: vattenkraftverk, ruta 14.5, Elproduktionsenhet: vindkraftverk, ruta 14.6

För ovanstående slag av fastigheter är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. Fyll därför i taxeringsvärdet.

Småhus, ruta 14.7

Här fyller du i underlag för fastighetsavgift för småhus och småhus på lantbruk.

Nybyggda bostadshus är undantagna från fastighetsavgift. Nybyggda hus med värdeår 2011 och tidigare får ingen fastighetsavgift i fem år, sedan blir det halv avgift i fem år. Nybyggda hus med värdeår 2012 och senare får ingen fastighetsavgift i 15 år, därefter får de hel avgift. Underlaget för fastighetsavgift för småhus och småhus på lantbruk är indexreglerat. Om taxeringsvärdet är lägre än det indexreglerade värdet så utgör taxeringsvärdet underlaget för fastighetsavgiften.

Om du är hälftenägare till en fastighet fyller du i halva taxeringsvärdet eller hälften av det indexreglerade värdet i rutan.För belopp och mer information se skatteverket.se.

Tomt för småhus/ägarlägenheter och småhus/ ägarlägenheter under uppförande, ruta 14.8

För ovanstående slag av fastigheter är taxeringsvärdet underlag för fastighetsskatt. Fyll därför i taxeringsvärdet.

15. Uppgift för sjömän

Antal sjödagar, närfart och fjärrfart, rutorna 15.1 och 15.2

Om du har sjöinkomst får du ett sjöinkomstavdrag och en skattereduktion. För att dessa ska bli rätt beräknade måste du lämna uppgift om antalet dagar som sjöinkomsten avser uppdelat på närfart respektive fjärrfart. Fyll i antalet dagar här.

16. Skattereduktion för gåva, ruta 16.1

Underlaget består av summan av gåvor som har lämnats under beskattningsåret. Endast gåvor som vid varje gåvotillfälle uppgår till minst 200 kr och som ges till en godkänd gåvomottagare får räknas in i underlaget. Du måste skänka minst 2 000 kr under året annars medges ingen skattereduktion. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kr per år.

17. Övriga upplysningar

Här kan du lämna uppgifter som du bedömer är viktiga för hanteringen av ditt ärende eller som du inte haft möjlighet att lämna någon annanstans. Ett exempel är om du tagit ut hel ålderspension men inte uppnått pensionsålder och därför inte ska betala fulla egenavgifter.

Ett annat exempel är om du har rätt till skattereduktion för sjuk-/aktivitetsersättning. Du fyller då i hur stor ersättning du har fått eller beräknar att få under hela beskattningsåret. Är ersättningen inkomstrelaterad (typkod 120) ska den även fyllas i som sjukpenning. Har du fått ersättningen i form av garantiersättning (typkod 403) ska den istället fyllas i som pension.

18. Underskrift

När du skriver under försäkrar du att de uppgifter du lämnat är riktiga och att du inte har utelämnat något. Lämna gärna telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig om vi har några frågor. Om du vill att vi, per telefon, ska kontakta någon annan kan du istället lämna dennes namn och telefonnummer under övriga upplysningar.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.