Blankettöversikt

Under Blankettöversikt i programdelen Deklaration får du en överskådlig bild över alla skapade blanketter. För makar finns varsin översikt.

Det kan visas upp till fyra olika avsnitt av Blankettöversikt.

  • Avsnittet högst upp visar årets huvudblankett för inkomstdeklaration och vilka övriga kopplade blanketter som lämnar värden till huvudblanketten i årets deklaration.
  • Därunder visas Ej kopplade blanketter. Med det avses skapade blanketter som är möjliga att koppla ihop med inkomstdeklarationen, men som av något skäl inte är sammankopplade.
  • Skapade blanketter som överhuvudtaget inte kan kopplas till inkomstdeklarationen kallas i programmet för Fristående och visas i avsnitt i den nedre delen av blankettöversikten. Fristående blanketter är exempelvis preliminärdeklarationer och kontrolluppgifter. I Blankettöversikt visas det ett avsnitt för respektive år som det finns skapade fristående blanketter för.

Deklarationsstatus

Via funktionen Deklarationsstatus kan du klarmarkera och låsa inkomstdeklarationen. När en inkomstdeklaration är låst innebär att du inte kan göra några ändringar på de blanketter som är kopplade till huvudblanketten (de blanketter som ligger i den översta delen av blankettöversikten) utan att först låsa upp deklarationen. Startar du Visma Skatt Proffs via Visma Advisor eller Visma Byråstöd, samordnas uppdraget Deklaration för aktuell klient mellan de olika programmen. Du når funktionen via länken Deklarationsstatus överst i blankettöversikten eller via Kommando - Deklarationsstatus. Information visas även under Arbeta med - Startsida. Läs mer i avsnittet Deklarationsstatus - låsa deklaration.

Färgmarkering för inlämningssätt till Skatteverket

I blankettöversikten visas färgmarkeringar för hur blanketterna lämnas in till Skatteverket. Markeringen styrs från de val som gjorts på sidan Grunduppgifter i avsnittet Inlämning av deklaration.

Markeringana gör att du enkelt kan kontroll på vilka blanketter som skickas via SRU-fil och vilka som skickas in till Skatteverket via papper. Huvudblanketten kan i många fall även lämnas elektroniskt via Skatteverkets e-tjänster.

Huvudblanketten

Lila = lämnas in elektroniskt
Orange = lämnas in på papper

SRU-blanketter

Grön = lämnas in via SRU-fil (Skatteverkets Filöverföringstjänst)
Orange = lämnas in på papper

Övriga blanketter

För övriga blanketter och bilagor kan du via höger musknapp göra en extra markering för de blanketter som lämnas in till Skatteverket via papper.

Via utskrift på färgskrivare får du en snabb överblick på hur respektive blankett har lämnats in till Skatteverket.

Ange blankettstatus och noteringar per blankett

På varje blankett i samtliga fyra avsnitt i Blankettöversikt har du möjlighet att använda funktionen Blankettstatus/Notering.

Med denna funktion kan du göra noteringar som kopplas till den enskilda blanketten. När du gjort en notering visas en symbol till vänster om blankettnamnet i Blankettöversikt.

Sedan du markerat en blankett i Blankettöversikt når du noteringsfunktionen för den aktuella blanketten via höger musknapp. Funktionen nås även via menyvalet Kommando.

Klarmarkering på blankettnivå

För samtliga blanketter kan du även göra en klarmarkering på blankettnivå, som exempelvis kan användas för att komma ihåg att en enskild blankett är färdigbehandlad. Funktionen är olika för vanliga deklarationsblanketter och för fristående blanketter.

  • För deklarationsblanketter i de två översta avsnitten visas en grön bock längst till vänster vid blankettnamnet för blanketter som du klarmarkerat. På kopplade och inte kopplade blanketter i de två översta avsnitten i Blankettöversikt är det möjligt att skriva in uppgifter även på en klarmarkerad blankett, så länge inte deklarationsstatus satts till Klar/Låst.
  • För fristående blanketter innebär däremot en klarmarkering att den enskilda blanketten även blir låst. Symbolen för en Klar/Låst fristående blankett visas längst till vänster om blankettnamnet i Blankettöversikt.

Markera fristående blanketter som inlämnade

För Fristående blanketter kan man även på blankettnivå dessutom göra en markering för Inlämnad på respektive blankett. När Klar eller Inlämnad har valts på Fristående blanketter går det inte att mata in uppgifter på blanketten, utan först måste markeringarna tas bort.

Även funktionen för Inlämnad nås via kommandot Blankettstatus/Notering i menyn för höger musknapp.

Kopplade blanketter till Inkomstdeklarationen

I Blankettöversikt kan du skapa nya kopplingar eller koppla loss blanketter. Här kan du även tömma eller ta bort blanketter och skapa nya. Du kan se vilka blanketter som du använt, eftersom de markeras med halvfet stil.

Det går i de flesta fall att ha flera blanketter av samma sort - för den som t ex sålt två småhus. Programmet numrerar blanketterna automatiskt.

Genom att följa strecken på den grafiska bilden får du viktig information om hur de olika blanketterna är kopplade till varandra, vilket innebär att programmet automatiskt för värden mellan blanketterna. Överföringen sker normalt från blankett till höger över till blanketten till vänster.

Ej kopplade blanketter som kan kopplas till Inkomstdeklarationen

Av Skatteverkets blanketter är det bara de som ska överföra värden till en annan deklarationsblankett, som kan kopplas ihop med inkomstdeklarationen i Blankettöversikt. Programmets egna blanketter för beräkningshjälp etc kan kopplas i de fall de är konstruerade för att överföra värden till någon annan blankett som i sin tur hör till Inkomstdeklarationen.

Så länge blanketter som kan kopplas, inte har kopplats, visas de i ett eget avsnitt av Blankettöversikt.

Skriver du in ett eget värde i ett fält som dittills tagit emot ett värde från en annan kopplad blankett, kommer den givande blanketten att kopplas loss från mottagande blankett.

Koppla ihop

I många fall gör programmet automatiskt nödvändiga kopplingar mellan blanketterna då nya blanketter skapas, men du kan också själv koppla ihop en ej kopplad blankett med en annan blankett.

Enklast är att använda muspekaren. Markera då först den ej kopplade blanketten och håll vänster musknapp nedtryckt. Flytta sedan blanketten till den blankett som du vill koppla till. När den runda symbolen bytes mot en fyrkantig sida ska du släppa musknappen. Du ser då ett streck mellan blanketterna, vilket betyder att de kopplats samman.

En annan metod för att koppla samman blanketter är denna: Du börjar med att markera den okopplade/kopplade blankett som du vill koppla eller byta koppling för och därefter trycka på knappen Koppla ihop. Du får då upp en förteckning över de blanketter som den först markerade blanketten kan kopplas till. Markera mottagande blankett och tryck på OK.

Koppla loss

Med knappen Koppla loss kan du avbryta en koppling mellan två blanketter. Markera då den blankett som du vill koppla loss och klicka sedan på knappen Koppla loss till höger.

Strecket mellan blanketterna försvinner och den nu ej kopplade blanketten flyttas ner till avsnittet Fristående blanketter,/ej kopplade blanketter.

Du kan även avbryta en koppling genom att dra i den kopplade blanketten med muspekaren nedåt i Blankettöversikt. När en symbol med två rektanglar visas kan du släppa musknappen. Blanketten hamnar då på den under halvan i Blankettöversikt och är inte längre kopplad.

Kopiera och klistra in blanketter

Du har även möjlighet att skapa kopior av hela blanketter och får då med dig alla uppgifter på blanketten. Kopiorna kan läggas bland de egna blanketterna, men du kan även flytta kopian och dess innehåll till en annan person. Du kan då kopiera en blankett till den andra personen i samma skattfil eller till en person i en helt annan skattfil.

Kopian skapar du via sidan Blankettöversikt, där du även klistrar in kopian hos en annan person.

Skapa en kopia

Du börjar med att markera den blankett som du vill kopiera. Välj Kopiera blankett i menyn Kommando. Du kan även använda snabbkommandot Ctrl-C eller menyn via höger musknapp.

Klistra in kopia

Om du t ex har en skattefil med två personer kan du efter att ha kopierat en blankett byta till den andra personens blankettöversikt och därefter välja Klistra in blankett. En kopia av blanketten klistras då in hos den andra personen och alla uppgifter överförs till personens kopia.

Kopiera mellan olika skattefiler

Du kan även välja att klistra in kopian i en helt annan skattefil. Enklast är då att starta programmet i två olika fönster och ha en skattefil i varje fönster. Du börjar då på samma sätt genom att i Blankettöversikt i programmet i det första fönstret markera blanketten som ska kopieras och väljer Kopiera. Därefter flyttar du till fönstret med den skattefil till vilken kopian ska flyttas. Gå direkt till Blankettöversikt och välj Klistra in. Du kan även använda snabbkommandot Ctrl-V.

Töm eller ta bort blankett

Med funktionen Kommando - Töm blankett kan du tömma en blankett på sitt innehåll. Med knappen Ta bort kan du även välja att helt ta bort en tidigare skapad blankett från programmet.

Ifyllda blanketter markeras

När du skapat blanketter i Blankettöversikt är texten på blankettnamnet först grå. När du eller programmet fyllt i uppgifter på en blankett, visas blankettens namn med svart. På så sätt kan du enkelt se vilka blanketter som ännu inte innehåller några värden.

Numrera om bilagor

I Blankettöversikt placeras skapade blanketter och bilagor i en logisk ordning av programmet. Själva numreringen av bilagor sker dock genom att varje ny bilaga som skapas tilldelas nästa lediga nummer.

När en deklaration är upprättad och klar kan det därför finnas behov av att numrera om bilagorna, så att bilagenumreringen följer uppställningen i Blankettöversikt. Detta kan du göra när Blankettöversikt visas på bildskärmen. Du använder kommandot Numrera om bilagor som du hittar i menyn under höger musknapp eller i menyvalet Kommando.

Gå till blankett

Från Blankettöversikt kan du komma direkt till de olika blanketterna genom att dubbelklicka på blankettnamnet eller markera blankettnamnet och klicka på knappen Visa.

Utskrift

Från Blankettöversikt kan du också göra utskrift av olika blanketter. Markera då blankettnamnet och tryck på knappen Skriv ut.

För att skriva ut själva blankettöversikten sätter du en bock i rutan för Blankettöversikt i skärmbilden Skriv ut.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.