Delavyttring av bostadsfastighet

Obs! Detta avsnitt finns endast i Visma Skatt Proffs

Med delavyttring menas att man säljer en avskiljbar fysisk del av en fastighet, exempelvis en bit av tomtmarken eller en byggnad.

Om man säljer en viss andel av hela fastigheten är det inte fråga om en delavyttring utan om en försäljning av en s k ideell andel av fastigheten. En sådan försäljning deklareras på vanligt sätt.

Vid delavyttringar får såväl anskaffningsutgiften som omkostnadsbeloppet beräknas enligt särskilda regler. Med programmets hjälp kan dessa beräkningar ske på ett enkelt sätt och programmet visar samtidigt utfallet av de tre metoder som finns för att beräkna kapitalvinst/kapitalförlust.

Beräkning av anskaffningsutgift

För såväl privatbostadsfastigheter som näringsfastigheter kan anskaffningsutgiften beräknas enligt två eller tre olika metoder.

Metod 1 innebär att anskaffningsutgiften på den avyttrade delen ska motsvara den sålda delens andel av hela det faktiska ingångsvärdet vid anskaffningstillfället.

Metod 2 innebär att den sålda delens andel av anskaffningsutgiften ska beräknas utifrån hur stor ersättning som erhållits för den försålda delen i förhållande till marknadsvärdet för hela fastigheten vid delavyttringen.

Metod 3 innebär att delavyttrad tomtmark i vissa fall får värderas till 1 kr per kvm.

I programmet visas utfallet av beräkningarna enligt respektive metod i varsin kolumn.

Beräkning av övrigt omkostnadsbelopp

Följande regler gäller vid beräkning av övriga delar av omkostnadsbeloppet vid delavyttring för såväl privatbostadsfastigheter som näringsfastigheter:

När anskaffningsutgiften beräknas enligt Metod 1 får förbättringsutgifter reparationer enbart tas med i den mån de har nedlagts på den delavyttrade fastighetsdelen.

När anskaffningsutgiften beräknas enligt Metod 2 ska totala förbättringsutgifter på hela fastigheten beräknas, varefter de anses falla på den avyttrade delen med samma andel som vid beräkningen av anskaffningsutgiften som framkommer enligt Metod 2.

Reglerna innebär att användaren måste ange olika belopp för förbättringsutgifter beroende på om beräkning av omkostnadsbeloppet ska ske enligt Metod 1 eller Metod 2. Det hanteras av programmet.

Vid beräkning av anskaffningsutgiften enligt Metod 3 tas inga förbättringsutgifter med överhuvudtaget.

Begränsning av totalt omkostnadsbelopp som får utnyttjas

Om flera delavyttringar sker vid olika tillfällen får det sammanlagda omkostnadsbeloppet som utnyttjas vid de olika delavyttringarna inte överstiga det totala, verkliga omkostnadsbeloppet som beräknas för hela fastigheten.

I den mån tidigare delavyttringar skett, får omkostnadsbeloppet som redovisas vid den nya avyttringen inte överstiga kvarvarande utrymme av det totala omkostnadsbeloppet.

Programmet tar automatiskt hänsyn till denna spärr om uppgift lämnas om tidigare konsumerat omkostnadsbelopp vid delavyttringar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.