Detaljförteckning - import från SRU-fil

Här beskrivs i detalj vilka värden som importeras till deklarationsdelen av årets program via programmets importfunktion. Läs mer i avsnittet Förberedande import av SRU-filer

Uppgifter som alltid importeras till programmets beräkningshjälp

I programmet finns en mycket användbar beräkningshjälp för periodiseringsfonder. Vid SRU-import överförs värden till denna funktion vilken i sin tur föreslår värden på de nya deklarationsblanketterna.

Till beräkningshjälpen importeras kvarvarande avsättningar av periodiseringsfond vid årets ingång.

Uppgifter som alltid importeras till nya deklarationsblanketter

Följande uppgifter som finns i förra årets deklaration överförs alltid vid import till årets program oavsett om importen sker från Visma Skatt från förra året eller från en SRU-fil.

(SRU-koden etc för mottagande fält på de olika blanketterna anges inom parentes):

INK2

Outnyttjat underskott tidigare år från punkt 1.2 föregående år till punkt 4.14a på årets blankett.

INK3

Outnyttjat underskott från tidigare år till punkt 7.3a på INK3S.

INK4

Ingående värden för avskrivningar, återstående avdragsutrymme för skogsavdrag, kvarvarande restvärde vid substansminskning, oavskrivet restvärde vid restvärdeavskrivning, delägares personnummer.

2004B: Delägares personnummer.

NE

Verksamhetens art, personnr redovisningsansvarig, självständig verksamhet i utlandet, outnyttjat underskott (R24), schablonavdrag för egenavgifter/löneskatt föregående år (R41).

NEA

Verksamhetens art, personnr redovisningsansvarig, självständig verksamhet i utlandet

Beräkningsbilaga räntefördelning/expansionsfond (fd N6)

Till kolumn A på sidan 1 för beräkning av underlag för räntefördelning överförs samtliga värden. De hämtas från förra årets uppgift om tillgångar och skulder för beräkning av expansionsfond på blanketten. Även uppgifter om total avsättning till expansionsfond överförs (865).

På sidan 2 överförs belopp för beräkning av värde på fastighet till de två första inmatningsfälten vid beräkning enligt huvudregeln och de fem första inmatningsfälten vid beräkning enligt alternativregeln.

N3A

Handelsbolagets organisationsnummer, outnyttjat underskott, schablonavdrag för egenavgifter/löneskatt föregående år, ständig övergångspost, sparat positivt fördelningsbelopp, positiv eller negativ justerad anskaffningsutgift, expansionsfond vid årets ingång.

N3B

Handelsbolagets organisationsnummer, justerad anskaffningsutgift från föregående år.

K10

Inget

K12

Inget

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.