Visma Skatteprogram

Företagarens ålderspension

Denna pensionskalkyl riktar sig till företagare som kommer att arbeta minst fram till 65-årsdagen, men som överväger att ta ut sin allmänna ålderspension redan från 61 år.

Detta blev under den borgerliga regeringens tid mer förmånligt för företagare med firma eller handelsbolag och är fortfarande intressant även om den röd-gröna regeringen infört en ny löneskatt för företagare som tar ut hel ålderspension eller fyllt 66 år. Om hel ålderspension tas ut hela året sänks avgifterna från ca 31 % till 10,21 procent i ålderspensionsavgift samt eventuellt särskild löneskatt, i gynnsammaste fall redan från 61 år. Se vidare nedan.

Kalkylen räknar på ett uttag av hel ålderspension som sker från 61 år enligt följande fasta förutsättningar (helt uttag måste ske av samtliga delar, dvs inkomstpension, tilläggspension och premiepension):

  • Det förutsätts att företagaren börjar ta ut ålderspension från 61 år, men fortsätter att arbeta i sitt aktiebolag fram till 65-årsdagen. Under dessa fyra år antas företagaren att minska sina vanliga löneuttag från företaget med samma årsbelopp som det påbörjade pensionsuttaget ger. Beloppen är beräknade före skatt. På så vis ackumuleras ett "sparbelopp" i företaget, som motsvarar inkomsten av allmän pension mellan 61 och 65 år. Företagarens deklarerade årsinkomst mellan 61 och 65 år blir därmed helt oförändrad jämfört med om pensionsuttaget inte skett. Ingen ökad marginalskatt kommer därför att uppstå på grund av pensionsuttaget, men en viss minskning av inkomsten efter skatt blir det genom att pension som ersätter en löneinkomst inte ger jobbskatteavdrag. I gengäld ger det sparade beloppet i företaget en möjlighet att betala ut en viss lön efter 65 år istället för pension, vilket ger avsevärda jobbskatteavdrag.
  • Kalkylen visar hur stort belopp som ackumulerats som sparbelopp i företaget vid 65-årsdagen.
  • Kalkylen beräknar också vilka årliga uttag från företaget som från 65-årsdagen behöver göras från det ackumulerade sparbeloppet. Genom dessa uttag från företaget kommer företagaren från 65-årsdagen att nå upp till samma årliga totalinkomst, som om uttaget av den allmänna ålderspensionen påbörjas först från 65 år.
  • Kalkylen visar slutligen också hur gammal företagaren hunnit bli när det ackumulerade sparbeloppet i företaget tar slut genom dessa årliga fyllnadsuttag.

Läs mer i avsnittet Effekter av ackumulerat uttag av ålderspension i det egna företaget om du vill läsa mer om hur pensionsuttag från 61 år kan värderas.

Ungefärlig prognos

Kalkylens resultat ska ses som en mycket ungefärlig prognos, eftersom beräkningarna avser utbetalningar som sträcker sig långt fram i tiden och från ett pensionssystem som påverkas av många okända faktorer. Dessutom är skatteeffekterna inte alltid lätta att beräkna. Alla belopp i resultatet är därför avrundande.

Beräkningarna är nominella. Ingen hänsyn tas till avkastning på beskattat kapital i företaget eller till förändringar av ålderspensionen på grund av ändringar i inkomstindex (real allmän tillväxt).

Antagen real allmän tillväxt för prognoser om framtida allmänna pensionen som används i kalkylen ska alltså sättas till 0 procent.

Om avkastningen på det ackumulerade kapitalet i företaget blir bättre än de årliga förändringarna av ålderspensionen, kan utfyllnad betalas under längre tid än som anges i kalkylens resultat.

Ju närmare 61-årsdagen som prognosuppgifter har inhämtats för pensionsbeloppen som betalas vid uttag från 61 respektive 65 år, desto bättre kvalité blir det på kalkylens resultat.

Oftast allra bäst för företagare med firma eller handelsbolag

För att inte komplicera programmet för mycket gör kalkylen sina beräkningar på en företagare som är anställd i det egna aktiebolaget och som under fyra år låter minskade löneuttag bygga upp ett sparkapital i aktiebolaget, vilket sedan används för att fylla ut ålderspensionen.

Allt talar dock för att du som redovisar din inkomst från firma/handelsbolag under de fyra åren med tidigt uttag av hel ålderspension får ett ännu bättre utfall än den som bara har ett aktiebolag. I en firma eller ett handelsbolag kan du bygga upp ditt  sparkapital genom att göra avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond samtidigt som företaget drivs vidare. Ett uttag av hel ålderspension under hela året ger då en mycket stor fördel som inte finns i aktiebolag. Ett sådant år blir de sociala avgifterna på vanlig näringsinkomst bara 10,21 % plus ev särskild löneskatt, istället för normala ca 31 % som t ex gäller på lön från aktiebolag vid samtidigt förtida uttag av hel ålderspension. Bäst är det i så fall att vara född i januari. Då får man de lägre arbetsgivaravgifterna ett år tidigare än den som är född februari-december. Men även den som är född under februari-december får nedsatta avgifter under 48 månader extra, om man börjar ta ut hel ålderspension senast från januari under det år man fyller 62 år.

Så länge sparkapitalet finns kvar i en firma eller handelsbolag som driver verksamhet kan periodiseringsfonder och expansionsfond därefter återföras successivt för att fylla ut ålderspensionen. Det ger då ett motsvarande resultat som med utfyllnad av pensionen från aktiebolag. Gäller det avsevärda belopp som satts av till fonder (en eller flera miljoner) kan det ofta vara klokt att flytta in sin verksamhet i firman/handelsbolaget till ett aktiebolag, när man börjar ta ut beloppen för att förstärka pensionen och trappat ned på företagets verksamhet. Detta för att inte behöva riskera att verksamheten blir så liten att Skatteverket anser att verksamheten upphört och att samtliga fonder ska återföras till beskattning på en enda gång, vilket kan leda till hög marginalskatt på stora delar av inkomsten.

Så gör du i programmet

Ange pensionsinkomster enligt prognos

Du ska skriva in vilken pension per månad som kommer att betalas enligt myndigheternas prognoser.

Pensionsmyndigheten kan ge utförliga prognoser för hur stor den månatliga pensionen blir vid uttag i skilda åldrar.

Antagen real allmän tillväxt för prognoser om framtida allmänna pensionen som används i kalkylen ska sättas till 0 procent.

Uttag påbörjas från 61 år

Börja med att skriva in det belopp som enligt prognosen betalas från 61 år när uttag av hela ålderspensionen sker från 61 år.

Skriv även in vilket pensionsbelopp som betalas från 65 år, när uttaget av hel ålderspension sker från 61 år. Då kan det ibland betalas ett annat pensionsbelopp från 65 år.

Uttag påbörjas från 65 år

Du måste även ange vilket pensionsbelopp det blir per månad enligt prognosen när man väntar till 65 år med det första uttaget av hel ålderspension.

Övriga förutsättningar för kalkylen

Beräkningen av de sparbelopp som kan ackumuleras i företaget påverkas av den procentsats för arbetsgivaravgifter som brukar betalas på inbesparad lön. Programmet räknar på årets gällande avgiftssats utan någon nedsättning. Ändra vid behov.

Ange även procentsats för den bolagsskatt som ska användas i beräkningarna.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...