Företagares trygghet

Du som är företagare behöver oftast komplettera samhällets skydd för att ha en bra ekonomisk trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk eller pensionerad i förtid.

I kalkylen Företagares trygghet får du en analys av hur du genom frivillig gruppförsäkring kan gardera dig och förstärka din och familjens ekonomiska ställning om du hamnar i en sådan utsatt situation.

Från det år du fyller 30 år kan du i kalkylen beräkna vilken sjukersättning (nytt namn på förtidspension) du skulle få från socialförsäkringen om du blir helt arbetsoförmögen.

På så vis får du veta vilken pensionsinkomst som du kan räkna med från samhället om du tvingas sluta arbeta helt pga sjukdom eller olycksfall som inte är en arbetsskada (eventuellt bostadsbidrag har inte inräknats).

Detta är viktigt att känna till när du överväger vilket privat skydd det kan vara lämpligt att du skaffar dig.

Begränsningar i kalkylen

Regelverket inom socialförsäkringen är komplicerat och fyllt av undantag. Kalkylen har därför vissa begränsningar.

Kalkylen kan överhuvudtaget inte användas av dig som under inkomståret fyller 65 år eller mera, eftersom sjukersättning inte lämnas för den som fyllt 65 år.

I kalkylens beräkningar av sjukersättning förutsätts att du har full försäkringstid i Sverige, vilket inte alltid är fallet för den som invandrat till Sverige. Det förutsätts vidare att du inte redan har någon form av sjukersättning/aktivitetsersättning när beräkningen sker. Det förutsätts även att du inte har underlåtit att betala skatter och avgifter så att rätten till sjukersättning påverkas. I annat fall måste du kontakta Försäkringskassan för att få en fullständig beräkning gjord av den sjukersättning du skulle få vid en pension i förtid.

Det ska även noteras att den som får sjukersättning efter en arbetsskada även får en livränta för arbetsskadan utöver sjukersättningen, så att ersättningen från försäkringskassan i princip täcker hela inkomstbortfallet. Någon sådan extra livränta beräknas inte i kalkylen.

Skatteberäkning av schablonskatt

När beräkning av sjukersättning sker i kalkylen kan du välja om beskattningen av sjukersättningen ska beräknas enligt låg eller hög marginalskatt.

Denna schablonberäknade skatt beräknas enligt följande:

Högsta marginalskatt: Skatt + avgifter på bruttolöneavdrag som beräknas i kalkylen anses vara 55 % av hela beloppet.

Låg marginalskatt: Skatt + avgifter på bruttolöneavdrag som beräknas i kalkylen anses vara 25 % av årsbelopp upp till den lägre skiktgränsen för statlig skatt och med 55 % på belopp därutöver. Uppgift om skiktgränsens storlek finns i programmets informationsbank.

Ange historiska uppgifter om pensionsgrundande inkomst

På startsidan i kalkylen ska du ange uppgifter om tidigare års pensionsgrundande inkomst.

Uppgiften om pensionsgrundande inkomst från olika inkomstår hittar du i de årliga pensionsbeskeden från Försäkringskassan.

Olika antal inkomstår beroende på ålder

Vid beräkning av sjukersättning utgår man normalt ifrån inkomster med pensionsrätt som deklarerats under de närmast föregående åren innan det år då sjukersättning ska börja betalas ut. Denna period kallas ramtid.

Ramtiden blir kortare, desto äldre man är.

För den som fyllt 53 år när sjukersättning ska påbörjas är ramtiden 5 år.

För den som är 50-52 år är ramtiden 6 år

För den som 47-49 år är ramtiden 7 år

För den som 30-46 år är ramtiden 8 år.

Programmet anger automatiskt det antal år som gäller i varje enskilt fall.

Omräknat belopp som underlag för sjukersättning

Utifrån de olika årens pensionsgrundande inkomst gör försäkringskassan en omräkning till ett underlag för sjukersättning.

Först beräknas de olika årens pensionsavgift som betalats och därefter omräknas beloppet till dagens penningvärde. I programmet görs samma beräkning.

Det omräknade inkomstbeloppet visas i en särskild kolumn.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.