Försäljning av bostadsrätt

Kalkylen för försäljning av bostadsrätt kan användas av den som har sålt sin bostadsrätt och ska deklarera försäljningen. Kalkylen kan också användas inför en planerad försäljning för att räkna på skatteeffekten av olika försäljningspris mm.

Ange först beteckning och typ av bostad. Notera försäljnings- respektive inköpsdatum, vilket har betydelse för vissa regler.

Ägd andel måste anges på rätt sätt

Det är mycket viktigt att du här skriver in värdet på rätt sätt. Hur du gör i olika situationer beskrivs nedan.

För den säljare som ensam äger bostadsrätten anges alltid 100 procent som Ägarandel i procent av den sålda bostadsrätten. Det gäller även då enbart en av två makar äger hela bostadsrätten som ska säljas.

Om två makar äger var sin del av bostadsrätten anger du i normala fall respektive makes andel. Exempelvis skriver du 50 i vardera inmatningsfältet, om makarna äger halva bostadsrätten var.

Hela belopp då hela bostadsrätten har sålts

Det vanligaste är att hela bostadsrätten har sålts. Man skriver då in belopp som gäller för hela den bostadsrätt som sålts, t ex när man anger inköpspris och försäljningspris.

Programmet beräknar först vinst/förlust för hela bostadsrätten och kvoterar därefter framkommen vinst/förlust i proportion till vad som angetts som egen ägd andel av den sålda bostadsrätten. På så vis fastställs den vinst/förlust som faller på den egna andelen.

Vissa kvoterade belopp då del av bostadsrätten har sålts

Om enbart en andel av bostadsrätten säljs anges Ägd andel på vanligt sätt. Du skriver även in hela försäljningsintäkten.

Däremot måste övriga belopp kvoteras i förhållande till storleken på den sålda andelen. Har exempelvis halva bostadsrättens sålts ska du skriva in halva anskaffningsutgiften, hälften av förbättringsutgifterna etc. På så sätt beräknas vinst/förlust efter avdrag för den del av omkostnaderna som faller på den sålda delen av bostadsrätten.

Övriga fall då kvoterade belopp krävs

Om det finns flera delägare till bostadsrätten kan ovanstående metoder inte alltid användas, vare sig i denna kalkyl eller på blankett K6. Det gäller när alla uppgifter om bostadsrätten som är underlag för beräkningen av vinst/förlust inte är lika för alla delägare. Det inträffar exempelvis om enbart en delägare har betalat alla förbättringsutgifter och därmed ska göra hela detta avdrag själv.

I det läget får man skriva 100 % som Ägarandel i procent av den sålda bostadsrätten och istället manuellt kvotera samtliga belopp så att de skrivs in i förhållande till den ägda andelen. Om t ex makar äger varsin del av en sådan bostadsrätt måste de skapa varsin kalkyl för en sådan bostadsrättsförsäljning.

Näringsbostadsrätt

I Inkomstskattelagen finns begreppen Privatbostadsrätt och Näringsbostadsrätt. Med privatbostadsrätt menas en bostadsrätt som ingår i ett privatbostadsföretag och som till övervägande del används för ägarens eller denne närståendes privata boende.

En bostadsrätt som inte är privatbostadsrätt räknas som en näringsbostadsrätt.

Om du i det utfällbara avsnittet Näringsbostadsrätt markerar Försäljningen avser en näringsbostadsrätt tar programmet hänsyn till de särskilda regler som gäller näringsbostadsrätter och överför dessutom inskrivna uppgifter till deklarationsblanketen K8.

Överföring till andra programdelar

Du har möjlighet att överföra resultatet av kalkylen dels till Skatteplanering, dels till programdelen Deklaration.

På kalkylens förstasida markerar du om du vill överföra resultatet till sidan för Kapitalvinst/förlust i något av alternativen i Skatteplanering.

Markeringar av överföring till deklaration gör du i den gemensamma centralen för överföringar till deklarationen som du når via menyvalet Kommando/Överför till deklaration.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.