Försäljning av mottagna aktier

När du efter ett aktiebyte säljer de mottagna aktierna, matar du in denna säljhändelse på vanligt sätt.

Om du matat in uppgifter om lämnade uppskov med beskattningen vid ett aktiebyte kommer programmet hålla reda på gamla uppskovsbelopp. De kommer att återföras till beskattning av programmet i takt med att du matar in uppgifter om försäljning av dina mottagna aktier.

På samma sätt håller programmet reda på anskaffningsutgiften då reglerna om framskjuten beskattning används.

Det kan inträffa att du före en försäljning av uppskovsaktier gör nya inköp av det aktieslag som du fått uppskov med skatten för i samband med aktiebytet. Då säger skattereglerna att du vid den senare försäljningen i första hand anses sälja de aktier som du fick vid aktiebytet och där du har uppskovsbelopp.

Detta gäller alltså i de fall då du gjort nya inköp av aktieslaget före försäljningen, men efter aktiebytet som givit skatteuppskov.

Programmet tar hänsyn till denna regel.