Försäljning av näringsfastighet

Obs! Detta avsnitt finns endast i Visma Skatt Proffs

Med kalkylen Näringsfastighet kan du räkna på olika skatteeffekter inför en planerad försäljning av näringsfastighet eller få hjälp med alla krångliga beräkningar i samband med deklaration av en redan gjord försäljning.

Kalkylen kan användas av privatpersoner, aktiebolag, handelsbolag och stiftelser. Du kan spara kalkyler för ett stort antal olika fastighetsaffärer.

Läs mer här om Ägd andel av näringsfastighet.

Beräkning av skatt och återföring

Skattepliktig kapitalvinst/avdragsgill kapitalförlust vid en försäljning beräknas och dessutom inkomstbelopp för återföring i näringsverksamhet.

Programmets skatteberäkning för privatpersoner och aktiebolag kan ta hänsyn till såväl kapitalvinst/kapitalförlust som till återföring.

När uppgifter om försäljningen skrivits in kan samtliga deklarationsblanketter för försäljningen av näringsfastigheten inklusive deklaration av återföring automatiskt fyllas i av programmet.

Skatteberäkning privatpersoner

Programmet kan beräkna den exakta skatteeffekten av en försäljning i det enskilda fallet. För privatpersoner kan det dock inte ske enbart med användning av kalkylen för försäljning av näringsfastighet.

Direkt i kalkylen för försäljning näringsfastighet kan bara en schablonmässig skatt på återföring beräknas.

Exakt skatteberäkning kräver överföring till Skatteplanering

För att få en exakt skatteberäkning krävs följande åtgärder, vilka samtidigt innebär att hela deklarationen av försäljningen kan färdigställas:

På förstasidan i kalkylen Försäljning näringsfastighet markeras att resultatet av kalkylen ska överföras till skatteplaneringen.

Du måste även skapa en kalkyl för Näringsverksamhet för enskild firma och även markera på den kalkylens förstasida att överföring ska ske till skatteplanering.

Dessutom måste överföring i de båda kalkylerna ske till samma alternativ i skatteplaneringen.

När detta har gjorts kommer beloppet för eventuell återföring från kalkylen för näringsfastighet automatiskt att överföras till fältet för inkomst av återföring på sidan Förmåner, egna avdrag  m m i kalkylen för enskild firma. I kalkylen för enskild firma beräknas de avdrag (periodiseringsfond  etc) som ska göras och nettoinkomsten av näringsverksamhet överförs automatiskt till skatteplanering.

Till Skatteplanering har redan inkomsten av kapital överförts från kalkylen för försäljning av näringsfastighet. Den totala skatteeffekten av affären kan nu avläsas i Skatteplanering.

Automatiken i programmet innebär att så fort du ändrar ett tänkt försäljningspris i kalkylen näringsfastighet kommer i Skatteplanering den verkliga skatten på affären att räknas om sekundsnabbt.

För att få den exakta skatteeffekten måste du förstås i skatteplaneringen också ha skrivit in uppgifter om personens inkomster och avdrag i övrigt.

Schablonberäknad skatt

Du kan också välja en ren schablonberäkning av skatteeffekterna i kalkylen. Ingen hänsyn tas då till några som helst faktorer i övrigt i Skatteplanering, vare sig inkomster/avdrag, ålder, bostadsort, kyrklig tillhörighet eller liknande.

Schablonberäknad skatt kan vara enklast att använda om du vill göra en kalkyl för någon där du känner till marginalskatteläget på ett ungefär, men inte har tillgång till eller vill mata in alla detaljer om personen i Skatteplanering.

Skatt + avgifter på uppkomna inkomster liksom värdet av avdrag vid schablonberäkning beräknas enligt följande:

Schablonberäkning av nettoinkomst av näringsverksamhet: nettoinkomsten beräknas genom att programmet drar av ett schablonavdrag från bruttobeloppet för inkomst av återföring som framkommer i kalkylen. Schablonavdraget beräknas till 25 % av bruttobeloppet.

Högsta marginalskatt: På schablonberäknad nettoinkomst anses skatt + avgifter uppgå till 75 % av nettoinkomsten. Resultatet avrundas till närmaste tusental.

Låg marginalskatt: På uppkommen nettoinkomst anses skatt + avgifter uppgå till 45 % på nettoinkomst upp till den lägre gränsen för statlig skatt och 75 % på nettoinkomst därutöver. Resultatet avrundas till närmaste tusental. (Den lägre gränsen för statlig skatt beräknas till ett avrundat belopp som är: Lägre skiktgränsen + lägsta grundavdrag, avrundat till närmaste 5 000-tal )

Kapitalskatt: Skatteuttaget på inkomst av kapital som framkommer i kalkylen är 30 %. Skattereduktion som framkommer beräknas till 30 % på belopp upp till 100 000 kr och med 21 % på belopp överstigande 100 000 kr. Ingen hänsyn tas till om eventuell skatt finns som kan reduceras eller om det finns andra inkomster/avdrag i inkomstslaget kapital.

Relaterade avsnitt

Delavyttring av näringsfastighet
Ägd andel av näringsfastighet

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.