Visma Skatteprogram

Gåva av fastighet

Med kalkylen Gåva av fastighet kan du upprätta och skriva ut de standardiserade handlingar som krävs för att göra en fastighetsgåva av ett småhus, d v s gåvobrev och ansökan om lagfart.

Du kan även upprätta och skriva ut vederlagsreverser, vilka kan behövas även efter att gåvoskatten avskaffats, t ex om vederlag ska lämnas för att uppnå rättvisa mellan barn. Med vederlag menas att den som får gåvan lämnar någon form av ekonomisk motprestation till varje givare.

Ange taxeringsvärden om du funderar på gåva mot vederlag

Om du fyller i uppgifterna om taxeringsvärden visar kalkylen vilket högsta vederlag som respektive mottagare får lämna till varje givare utan att stämpelskatt kommer att utgå p g a vederlaget.

I programmet ges då även besked om den gräns som ett sådant vederlag måste understiga om givaren inte ska behöva deklarera gåvan som om en försäljning skett till ett belopp motsvarande vederlaget, vilket kan leda till kapitalvinstskatt.

Relaterade avsnitt

Upprätta dokument

Låg kostnad för gåva

När man vill ge bort en privatfastighet med bästa möjliga ekonomiska villkor, exempelvis till anhöriga, är det i regel bäst att genomföra ägarbytet som en gåva. Sedan gåvoskatten avskaffats blir det enbart en expeditionsavgift på cirka en tusenlapp för lagfartsbytet, såvida inte gåvan förenas med ett vederlag över en viss nivå.

Högsta vederlag utan stämpelskatt

Det kan finnas situationer när man vill kombinera en gåva med ett vederlag, exempelvis för att uppnå rättvisa mellan barn. Då kan det vara önskvärt att inte sätta ett sådant vederlag för högt, för då kan mottagaren bli skyldig att betala stämpelskatt då lagfart utfärdas efter ägarbytet.

Om du fyller i uppgifterna om taxeringsvärden visar kalkylen vilket högsta vederlag som respektive mottagare får lämna till varje givare, utan att stämpelskatt kommer att utgå p.g.a. vederlaget.

Gränsen för att slippa stämpelskatt för mottagaren räknas på taxeringsvärdet för fastigheten året före det år som lagfart beviljas. Om vederlaget är mindre än 85 procent av taxeringsvärdet tas ingen stämpelskatt ut.

Gåva kan ge kapitalskatt

Om en fastighet ges bort som gåva mot vederlag kan det ibland leda till att givaren måste deklarera överlåtelsen enligt kapitalvinstreglerna som om fastigheten istället hade sålts. Det sker normalt om vederlaget i samband med gåvan är lika stort eller större än taxeringsvärdet på fastigheten då gåvan ges.

Då ska givaren deklarera ägarbytet som en försäljning i sin inkomstdeklaration. Vinst eller förlust beräknas enligt de regler som gäller vid försäljning av fastigheter. Vid den beräkningen anses vederlaget vara försäljningspris. Då gäller också att mottagaren i sin tur får använda vederlaget som anskaffningsutgift vid en framtida försäljning av den som gåva mottagna fastigheten.

Oftast är det inte önskvärt att gåvan måste deklareras som en försäljning, eftersom vederlaget då i regel är så stort att mottagaren måste betala stämpelskatt. Samtidigt blir givaren beskattad för en kapitalvinst om vederlaget är större än givarens anskaffningsutgift.

Om du fyller i uppgifterna om taxeringsvärden visar kalkylen den gräns som vederlaget måste understiga för att inte givaren ska tvingas att deklarera gåvan som om en försäljning skett till ett belopp motsvarande vederlaget.

Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet krävs enligt Skatteverkets uppfattning ett vederlag under marknadsvärdet för att givaren ska slippa deklarera gåvan som en försäljning. Programmet tar inte hänsyn till den ovanliga situationen.

Önskvärt ibland att kapitalvinstreglerna ska gälla

Det kan finnas situationer när det kanske kan ses som en fördel att få deklarera gåvan enligt kapitalvinstreglerna. Det kan exempelvis vara aktuellt om det på senare år skett större byggnadsarbeten på en fastighet som ska ges bort, utan att dessa arbeten kan räknas som ny- till- eller ombyggnad. I så fall får reparationerna bara räknas in som avdragsgilla kostnader vid en försäljning under en femårsperiod. Ett ägarbyte genom en vanlig gåva påverkar inte denna femårsperiod.

I en sådan situation kan det ibland finnas fördelar med en gåva som konstrueras så att den ska deklareras enligt kapitalvinstreglerna och därmed räknas som ett köp hos mottagarna. Även om stämpelskatt då måste betalas kan den nya ägaren vid en framtida försäljning tillgodogöra sig avdraget för reparationerna, vilket annars skulle gå förlorat efter femårsperioden.

Relaterade avsnitt

Upprätta dokument

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...