Visma Skatteprogram

Hushållsarbeten (rot/rut)

Skattereduktion för hushållsarbeten (rot/rut) lämnas med 30-50 procent av arbetskostnaden, dock max med 25 000-50 000 kr per person och år.

Med hushållsarbeten menas dels tjänster som städning, barnpassning etc (rut), och dels så kallade rot-arbeten på den egna bostaden, d v s reparationer samt till- och ombyggnad av bostaden.

Ange underlag på sidan Skatteinställningar

På sidan för Skatteinställningar måste du skriva in underlag för att programmet ska kunna beräkna din skattereduktion för hushållsarbeten.

På sidan visas också en sammanställning över de olika möjliga skattereduktionerna som finns och hur de kan utnyttjas i det enskilda fallet.

Två metoder för att få skattereduktion för hushållsarbete (rot/rut)

Det finns två olika metoder som kan ge skattereduktion för hushållsarbeten.

Hushållsarbete (rot/rut) som betalats enligt fakturamodellen  

Om du enbart betalat en del av arbetskostnaden för hushållsarbetet till leverantören har du fått en preliminär skattereduktion på resterande del av den totala arbetskostnaden, som din leverantör istället fått betalt för av Skatteverket.

Denna preliminära skattereduktion måste anges i programmet, eftersom den ska räknas av från din totala skatt. Om din totala skatt inte är lika stor som den preliminära skattereduktionen du fått, blir du återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.

I deklarationsdelen av programmet kommer beloppet som angetts i Skatteinställningar att överföras till avsnitt 4 på blankett INK1.

Hushållsarbete (rot/rut) som anställningsförmån

Har du fått en skattepliktig förmån av hushållsarbeten som din arbetsgivare har betalat så framgår det av kontrolluppgiften på lön m m från arbetsgivaren. Då tas själva förmånen upp som en inkomst i din deklaration på sedvanligt sätt ihop med lönen.  

Av kontrolluppgiften om lön m m framgår vid punkt 21 och 22 också vilket underlag det är för den skattereduktion som du har rätt till.

Beloppet måste anges på sidan Skatteinställningar så att programmet kan ta hänsyn till beloppet vid skatteuträkningen. 30-50 procent av arbetskostnaden som du fått som förmånsvärde kommer att kunna dras av som skattereduktion så länge summan av halva beloppet vid kod 21+22 ökat med den preliminära skattereduktion av husarbete som du fått, inte överskrider din årliga maxgräns för skattereduktion för hushållsarbete.      

Justeringar

Om du under året fått preliminär skattereduktion för hushållsarbete och vill omfördela hela eller delar av denna till exempelvis din make, kan du begära en sådan omfördelning i avsnittet för Övriga upplysningar på baksidan av deklarationsblanketten INK1. Du kan bara omfördela till en person som uppfyller kraven för att få skattereduktion för hushållsarbete.

För att programmets skatteuträkning ska ta hänsyn till en sådan omfördelning kan du ange beloppet som ska avgå från din preliminära skattereduktion respektive tillkomma. Även ev övrig justering av skattereduktionen för hushållsarbete kan anges.

Visning av skattereduktionen för hushållsarbete (rot/rut) i skatteuträkningen

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.